Usein kysytyt kysymykset


Ongelmia median kanssa

Media on julkaissut virheellistä tietoa. Mitä voin tehdä?
Tiedotusvälineen on korjattava olennainen asiavirhe saatuaan siitä tiedon. Siksi sinun on pyydettävä tiedotusvälinettä korjaamaan virheensä. Jos tiedotusväline ei kerro muuta osoitetta tai korjaustapaa virheiden korjaamiseen, perusteltu korjauspyyntö tehdään mieluiten kirjallisesti ja osoitetaan päätoimittajalle, joka on vastuussa virheen korjaamisesta. Jos tiedostusväline ei korjaa virhettä, voit tehdä asiasta kantelun Julkisen sanan neuvostolle. Olennaisen asiavirheen korjausta käsittelee Journalistin ohjeiden kohta 20.

Media on julkaissut minusta kielteisiä asioita. Mitä voin tehdä?
Jos joku joutuu mediassa erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä hänelle ole tarjottu mahdollisuutta kertoa omaa näkemystään asiasta samassa yhteydessä, kuten Journalistin ohje 21 edellyttää, hänellä on oikeus tulla kuulluksi jälkikäteen (JO 22). Jälkikäteen kuuleminen tarkoittaa joko sitä, että tiedotusväline tekee asiasta uuden jutun, täydentää jo julkaistua juttua tai sitä, että kielteisen julkisuuden kohde toimittaa tiedotusvälineelle oman kannanottonsa, eli vastineen, jossa kertoo oman näkemyksensä asiasta. Journalistin ohjeet 23, 24 ja 25 tarkentavat oikeutta omaan kannanottoon.

Median kommenttipalstalla mollataan minua. Mitä voin tehdä? 
Tiedotusvälineet ovat sitoutuneet siihen, että ne pyrkivät estämään ja tarvittaessa poistavat nettisivuiltaan sisällöt, jotka loukkaavat yksityisyyden suojaa tai ihmisarvoa. Jos koet, että nämä kriteerit täyttyvät, ilmoita asiattomista kommenteista tiedotusvälineelle. Kommenttiketjujen yhteydessä on usein ohjeet, miten kommenteista voi ilmoittaa ylläpitäjälle. Mikäli tiedotusväline ei poista kommentteja, voit kannella asiasta JSN:lle. Tapausta koskee Journalistin ohjeiden perästä löytyvä liite. On hyvä kuitenkin muistaa, että sananvapauteen kuuluu kärjekäskin ilmaisu. Kenenkään ihmisarvoa tai yksityisyyttä ei kuitenkaan saa loukata.

Media käsittelee asioita puolueellisesti. Mitä voin tehdä? 
Julkisen sanan neuvostolle kannellaan ajoittain siitä, ettei media käsittele aiheita riittävän tasapuolisesti. Usein kyse on siitä, että kantelija on asioista eri mieltä jutun kirjoittajan kanssa. Neuvoston linjana on, että tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa ja tehdä omat tulkintansa, eikä niillä siis ole velvollisuutta käsitellä juttuaiheitaan kaikilta mahdollisilta kanteilta tai eri intressitahoille tasapuolisesti tilaa antaen. Jonkin yksityiskohdan, näkemyksen tai vaihtoehtoisen tulkinnan puuttuminen ei myöskään lähtökohtaisesti ole asiavirhe, vaikka hyvä journalismi onkin moniäänistä. Journalistin ohjeissa kuitenkin todetaan, että yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta (JO 11) ja että journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Voit siis kannella neuvostolle, jos jutussa on esitetty selvästi mielipiteitä faktoina tai jutun puutteellisuuksien vuoksi asiasta saa sen perusteella harhaanjohtavan kuvan. Ole kuitenkin ensiksi yhteydessä toimitukseen, sillä tiedotusvälineelle on annettava mahdollisuus korjata juttunsa virheet.

Kuinka saan nimeni/kuvani/itseäni käsittelevän jutun pois netistä?
Oikeus tulla unohdetuksi on osa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Se ei kuitenkaan koske journalistista sisältöä. Julkisen sanan neuvosto JSN on todennut vuonna 2018 antamassaan lausumassa, että on poikkeuksellista poistaa journalistista sisältöä verkosta selvästi julkaisuajankohdan jälkeen. Päätös on päätoimittajan. Neuvoston mukaan päätoimittaja voi suostua poistamaan tiedotusvälineen julkaiseman verkkosisällön, jos siitä on päätoimittajan arvion mukaan selvästi kohtuuttomia seurauksia yksityishenkilölle. Näitä seurauksia on arvioitava suhteessa yleisön tiedonsaantioikeuteen, joka on keskeinen osa sananvapautta. 
Päätoimittajan harkintavaltaan kuuluu myös jutun osien, kuten yksittäisten nimien tai kuvien, poistaminen. Tällaisesta jutun jälkikäteisestä muokkaamisesta tulee kertoa yleisölle. Lisäksi on kerrottava, miten ja milloin juttua on muokattu.  
Hakukoneiden tulosten poistaminen on sitten toinen juttu. Niitä koskee alussa mainittu oikeus tulla unohdetuksi, jos edellytykset täyttyvät. Tätä asiaa ei ratkaista JSN:ssä, vaan apua saa tarvittaessa tietosuojavaltuutetulta, jonka sivuilta myös löytyvät ohjeet hakutulosten poistopyynnön tekemiseen.

 


Kanteluprosessi

Mistä tiedotusvälineistä/medioista JSN:lle voi kannella?
JSN:lle voi kannella kaikista tiedotusvälineistä, jotka ovat virallisesti sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita. Sitoutuminen tapahtuu joko niin, että tiedotusväline liittyy jäseneksi yhteisöön, joka kuuluu JSN:ään tai niin, että tiedotusväline liittyy suoraan ns. erillisjäseneksi JSN:ään.  
Jäsenmedioiden kaikenlainen journalismi ja niiden kaikki julkaisualustat kuuluvat JSN:n itsesääntelyyn. JSN:lle voi kannella jäsenmedian julkaisuista sosiaalisessa mediassa yhtä lailla kuin sen nettijutusta.

Kuka voi kannella JSN:lle?
JSN:lle voi kannella kuka tahansa. Jos kantelu kuitenkin koskee asiaa, jossa on selvä asianomainen, kantelulle tarvitaan hänen suostumuksensa. Esimerkiksi henkilön yksityisyyden suojan loukkaamisesta kantelemiseen tarvitaan asianomistajan lupa.  Suostumusta ei kuitenkaan edellytetä esimerkiksi asiavirheen korjaamista koskeville kanteluille. Virheen ei siis tarvitse koskea kantelijaa henkilökohtaisesti.

Miten kantelu tehdään?
Julkisen sanan neuvostolle voi tehdä kantelun joko nettisivullamme ( http://www.jsn.fi/kantelun_ohjeet/ ) olevalla lomakkeella tai tarvittaessa sähköpostitse osoitteeseen jsn@jsn.fi. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä kantelua sähköisesti, voit postittaa kantelun osoitteeseen JSN/Kantelut Fredrikinkatu 25 A 8 00120 Helsinki. Jos tarvitset apua kantelun laatimisessa, soita JSN:n puhelinneuvontaan tai jätä soittopyyntö sähköpostitse osoitteeseen jsn@jsn.fi

Mitä materiaalia minulla pitää olla kannellakseni?
JSN pyytää, että kantelija toimittaa kantelunsa liitteenä jutun, josta kantelee.  Printtijutun voi kopioida kantelun liitteeksi joko skannaamalla tai ottamalla siitä kuvan, josta koko juttu on luettavissa. Nettijutusta, joka ei ole maksumuurin takana, riittää linkki. Nettijutun osalta olisi kuitenkin hyödyllistä kopioida kantelun liitteeksi juuri se versio jutusta, johon kantelusi kohdistuu. Radio- ja tv-ohjelmista kanteluun lisätään linkki, mikäli se on mahdollista, tai vähintään tarkat tiedot kantelun kohteen lähetysajankohdasta. Neuvostolle on toimitettava myös asiasta käyty kirjeenvaihto tiedotusvälineen kanssa, jos kyseessä on olennaisen asiavirheen korjaamatta jättäminen tai erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuminen. Mikäli kyseessä on asianomaiskantelu, pitää kanteluun liittää suostumus henkilöltä tai yhteisöltä, jonka puolesta kantelu on tehty (ks. kysymys "Kuka voi kannella JSN:lle?").

Kuinka kauan minulla on aikaa kannella?
Neuvostolle voi kannella kolme kuukautta jutun ilmestymisestä. JSN:n perussopimuksen mukaan neuvosto ja puheenjohtaja eivät ilman erityistä syytä ota käsiteltäväkseen asiaa, jonka julkaisemisesta on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta. Erityinen syy voi olla esimerkiksi vakava, sairaalahoitoa vaatinut sairaus tai vankeusrangaistuksen suorittaminen.

Maksaako kanteleminen?
Julkisen sanan neuvostolle kanteleminen on ilmaista.

Julkaiseeko JSN kantelijan nimen?
JSN ei julkaise kantelijan nimeä, ellei siihen ole jotain erityistä, esimerkiksi kantelijan yhteiskunnalliseen asemaan liittyvää, syytä. Kantelijan nimi tulee kuitenkin aina kantelun kohteena olevan tiedotusvälineen tietoon.
Kantelumateriaali on lähtökohtaisesti julkista. Jos kysymyksessä on arkaluonteinen materiaali, kantelija voi pyytää puheenjohtajaa rajoittamaan kantelumateriaalin julkisuutta. Materiaali siirretään vähintään kymmenen vuoden kuluttua sen käsittelystä Kansallisarkistoon, mistä se on saatavilla esimerkiksi tutkimuskäyttöön. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä JSN:ssä löydät täältä.

Mitä JSN:n päätöksestä seuraa kantelun kohteena olevalle medialle?
Jos päätös on langettava, median pitää julkaista se JSN:n perussopimuksen (4 §) mukaisesti. Netissä julkaistuun juttuun pitää myös lisätä maininta siitä, että JSN on antanut jutusta langettavan päätöksen ja linkki päätökseen. Jos päätös on vapauttava, media saa siitä tiedon, mutta sen ei tarvitse julkaista päätöstä. JSN tiedottaa julkisuuteen kaikista päätöksistään.

Kuinka kauan päätöksen saamisessa kestää?
Kantelun tekemisestä  päätökseen kuluu tällä hetkellä noin neljä kuukautta. Jos kantelua ei oteta käsittelyyn, kantelija saa tiedon karsinnasta noin kahdessa kuukaudessa.

Miksi JSN ei ota käsittelyyn asiaa, josta on vireillä rikosilmoitus tai oikeusprosessi?
JSN on media-alan itsesääntelyä varten. JSN:n perussopimuksessa on kielto käsitellä kantelua, jos samassa asiassa on vireillä oikeudenkäynti tai jos kantelija selvästi hakee neuvoston päätöstä oikeudenkäyntiä varten. JSN ei tulkitse lakeja, vaan hyvää journalistista tapaa muun muassa Journalistin ohjeiden pohjalta. Journalistin ohjeiden johdannossa todetaan, ettei ohjeita ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena. 
Itsesääntely tarjoaa helpon, nopean ja maksuttoman väylän, jolla voidaan puuttua hyvän journalistisen tavan loukkauksiin JSN:n jäsenmedioissa. Suuri osa JSN:n ratkaisuista koskee kysymyksiä, joista ei ole lainsäädäntöä. Joskus taas kyseisestä asiasta on säädetty myös lakeja. Silloin kantelijan pitää valita, ryhtyykö oikeusprosessiin vai tekeekö kantelun JSN:lle. 
Jos JSN:n päätöksiä ryhdyttäisiin käyttämään samaa asiaa koskevissa oikeudenkäynneissä, itsesääntelyn idea vaarantuisi. Ajatuksena on, että hyvä itsesääntely vähentää tarvetta puuttua journalismiin lainsäädännöllä ja lainkäytöllä.

 


Yleistä tietoa JSN:stä

Kuka maksaa JSN:n toiminnan?
Jäsenyhteisöt maksavat kuluista noin kolme neljäsosaa, noin neljännes tulee valtionapuna oikeusministeriöstä.

Miksi JSN on perustettu?
Julkisen sanan neuvostoa edelsi vuonna 1927 perustettu Suomen Sanomalehdistön Kunniaoikeusto, jossa oli mukana vain työntekijäpuolen edustus ja joka otti käsittelyynsä vain toimittajien tekemiä valituksia. 1960-luvulla suomalainen yhteiskunta kävi läpi voimakkaan rakennemuutoksen. Erityisesti sensaatiolehdistön rantautuminen Suomeen ja television läpimurto herättivät keskustelua journalismin etiikasta, ja eduskunnassa pohdittiin, miten valvottaisiin, ettei lehdistönvapautta käytetä väärin. Alalla pelättiin, että tiedotusvälineiden toimintaa rajoitettaisiin tiukalla lainsäädännöllä. Tälle parempana vaihtoehtona nähtiin vapaaehtoisen, sopimuksenvaraisen itsesääntelyelimen perustaminen. JSN perustettiin vuonna 1968 työntekijäpuolen aloitteesta, jota kustantajapuoli tuki. Myös yleisö on ollut alusta lähtien edustettuna neuvostossa.

Kuka valitsee neuvoston kokoonpanon?
JSN:n jäsenistä kahdeksan edustaa mediaa ja viisi yleisöä. Puhetta johtaa puheenjohtaja, joka työskentelee JSN:ssä kokopäiväisesti. Puheenjohtajan ja median edustajat valitsee mediayhtiöistä ja -yhdistyksistä koostuva JSN:n kannatusyhdistys ry. Yleisön edustajaksi voi hakea kuka tahansa, ja valinnat tekee neuvosto. Mikäli olet kiinnostunut neuvoston jäsenyydestä, seuraa JSN:n nettisivuja. Uusia yleisön edustajia haetaan joka vuosi loppusyksyllä.

Saavatko neuvoston jäsenet käsitellä omaa mediaansa koskevia kanteluita?
JSN:n perussopimuksen mukaan JSN:n puheenjohtaja, jäsen ja valmistelija on esteellinen käsittelemään asiaa, jossa hän on osapuolena tai johon hän on niin läheisessä suhteessa, että se voi vaikuttaa hänen riippumattomuuteensa. Neuvoston työjärjestyksessä todetaan erikseen vielä, että neuvoston jäsen ei voi käsitellä kantelua, joka kohdistuu hänen omaan toimitukseensa tai sen tuottamaan aineistoon. Myös neuvoston jäsen, jolle kantelun kohteena olevan toimituksen johto raportoi, on esteellinen käsittelemään asiaa. Pelkkä työskentely samassa konsernissa ei muodosta esteellisyyttä.

Voiko podcast, blogi tai vlogi päästä JSN:n jäseneksi?
Kyllä voi, jos se täyttää JSN:n jäsenkriteerit. Jäseneksi voi päästä kahta kautta: joko liittymällä JSN:n jäsenyhteisöön tai hakemalla ns. erillisjäseneksi. Erillisjäsenet hyväksyy Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek kokouksissaan, jotka järjestetään loppukeväällä ja -syksyllä. Tarkempia tietoja saa osoitteesta jsn(at)jsn.fi


Kysy JSN:ltä

Kysymyksesi *
Etunimi *
Sukunimi *
Sähköpostiosoite *
 
Sähköpostiosoitetta käytetään vain kysymykseen vastaamiseen. Osoitteista ei tehdä mitään luetteloa eikä niitä anneta JSN:n ulkopuoliseen käyttöön. JSN voi nostaa joitakin kysymysteemoja Usein kysytyt kysymykset -osioon, mutta ei julkaise kysyjien nimiä.