Opinionsnämnden för massmedier

Detta är opinionsnämnden för massmedier

ONM HANDLAR OM SJÄLVREGLERING

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett självregleringsorgan som förläggarna och journalisterna grundade år 1968. Dess uppgift är att tolka god journalistisk sed samt försvara yttrande- och publiceringsfrihet.

ONM är ingen domstol och den utövar inte offentlig makt.

Massmediaföretagen och journalisterna, som står bakom nämnden, har frivilligt förbundit sig vid att utveckla branschens etiska principer och att följa dem.

I många andra länder finns det organ som påminner om ONM.

SÅ HÄR FUNGERAR ONM

Vem som helst som anser att man har brutit mot god journalistisk sed i tidning, radio eller television kan göra anmälan om det hos ONM. Ifall ONM efter att ha undersökt frågan kommer fram till att massmediet har verkat mot branschens etiska regler, ger den en anmärkning som mediet bör publicera inom en kort, utsatt tid

ONM kan även på eget initiativ ta ett ärende, som har stor principiell betydelse, till behandling. Den kan också ge principiella utlåtanden om branschens etiska frågor. 

Behandlingen av en anmälan i ONM är avgiftsfri. Den tar i medeltal fem månader i anspråk.

ONM:S MEDLEMMAR

ONM består av en ordförande samt tretton medlemmar, av vilka åtta företräder sakkunskap inom massmedia samt fem allmänheten.

Nämndens understördsförening väljer ordföranden och representanter för media. ONM utser de fyra företrädarna för allmänheten. De får inte vara anställda inom massmedia eller inneha förtroendeuppdrag inom media. 

En särskild valnämnd, bestående av företrädare för organisationerna bakom ONM, utser de mediasakkunniga.

ONM:S GRUNDFÖRDRAG

Ramen för ONM:s verksamhet har definierats i grundfördraget, som har undertecknats av alla de samfund som har förbundit sig till självreglering och godkänt dess mål.

Journalistreglerna innehåller massmedias centrala etiska principer, som ONM tolkar när den behandlar en anmälan.

Besluten och principuttalandena står att läsa på ONM:s hemsida under adress www.jsn.fi

SÅ GÖRS EN ANMÄLAN

1. Anmälan kan göras av envar som, som önskar att ONM tar till behandling ett ärende som rör god journalistisk sed eller yttrande- eller publiceringsfrihet. Saken behöver inte beröra anmälaren själv. ONM inbegär ändå målsägandens medgivande till att ärendet behandlas.

2. ONM behandlar inte anonyma anmälningar. Den prövar inte heller utan särskilda skäl ett ärende, som publicerats för mer än tre månader sedan.

3. Anmälan görs skriftligt och den bör undertecknas. Andra formkrav föreligger inte. ONM:s sekreterare bistår vid behov.

4. Det är skäl att så långt som möjligt i detalj definiera vilken artikel, vilket program, fotografi eller tillvägagångssätt som anmälan avser.

5. Ifall anmälan gäller en tidning är det bra att bifoga ett urklipp med artikeln. Vad gäller radio- eller TV-inslag är det viktigt att nämna vilken dag, på vilken kanal och vid vilken tid sändningen inträffade. Om en anmälan avser en nätpublikation, bör man bifoga adressen till www-sidan.

6. Man kan även bifoga annat material till anmälan. ONM kan inbegära tilläggsutredningar och vid behov höra parterna muntligt.

7. Anmälan kan sändas per post eller e-post eller blanketten fyllas på nämndens websida.

22.1.2008.