BESLUT

Friande 5536B/SL/14
Syd-Österbotten

Intervjuobjektets rättigheter, Respekt för människovärdet

Tidningen publicerade en artikel om ett bråk vid kiosken på en tvåspråkig stads campingområde som uppmärksammats i sociala medier. Tidningen publicerade också en skämtteckning där campingföretagaren jämfördes med Pekka Puupää. Skämtteckningen var inte nedsättande och företagaren fick i tidningen redogöra för sin syn på händelserna.


Friande 5492B/SL/14
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel

Tidningen publicerade på sin webbplats FNB:s nyhet om de kostnader som alkoholen orsakar. Tidningen rättade artikeln när FNB korrigerat sin ursprungliga nyhet.

Friande 5462/SL/14
Nya Åland

Privat och offentligt, användning av bild

Tidningen publicerade en artikel om en person som intervjuades i radion och illustrerade artikeln med en skärmdump från den intervjuades Facebooksida. Artikeln innehöll inga fel och baserade sig på offentliga källor.

Fällande 5341/SL/13
Borgåbladet

Uppgifter om minderårig, samtidigt hörande, intervju

Föräldrar berättade i tidningen om att deras barn blivit mobbade i skolan. Den elev som påstods vara mobbaren kunde identifieras på basis av artikeln. Detta var oskäligt för barnet som gick i första klass.

Fällande 5319/SL/13
Hufvudstadsbladet

Hufvudstadsbladet

Tidningen publicerade en felaktig uppgift om ungdomsarbetslösheten i Grekland och rättade inte felet trots begäran.

Friande 5216/SL/13
Vasabladet

Rubrik

I rubriken i tidningen konstaterades att den intervjuade pappan har råd att vara hemma och sköta sitt barn. Rubriken stämde, även om familjen inte fattade beslutet om pappaledigheten på ekonomiska grunder.

Fällande 5199/SL/13
Hufvudstadsbladet

Ställningstagande till skuldfrågan på förhand

Tidningen publicerade en nyhet om behandlingen av ett åtal om misshandel i Högsta domstolen. Journalisten tog ställning till skuldfrågan under en pågående rättsprocess på ett sätt som nämnden inte anser vara godtagbart.

Fällande 5032/SL/12
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel

Nyheten berättade om ungas cannabisanvändning. Den innehöll ett väsentligt fel.

Friande 5009/SL/12
Österbottens Tidning

Eget ställningstagande, dvs. genmäle, insändare

Tidningen rapporterade om påståenden i partiets lokalförenings pamflett, och skaffade svar på dem av tjänstemän. I artikeln intervjuades även partiets kommunalvalskandidat. Föreningen utsattes inte för mycket negativ publicitet, så redaktionen hade grund för att bestrida kravet på genmäle. Redaktionen publicerade ändå föreningens insändare.

Fällande 5006/SL/12
Österbottens Tidning

Väsentligt fel

På sin offentliga webbplats publicerade tidningen ett sammandrag av en nyhet i den tryckta tidningen. Sammandraget innehöll ett väsentligt fel som redaktionen inte korrigerade. Även den korrekta informationen fanns i webbtidningen, men för att kunna läsa den krävdes inloggning.
 

Fällande 5000/SL/12
Ålandstidningen

Samtidigt hörande

Tidningen publicerade på nätet och i tryck en artikel som förorsakade mycket negativ publicitet för företaget och dess ledning. I den tryckta tidningen publicerades en uppföljande artikel samt chefens insändare. Mer än två månader senare ersattes den ursprungliga artikeln på webben med en ny utan att läsarna informerades om detta.  På webben reagerade man i övrigt inte alls på situationen.

Friande 4919/SL/12
Hufvudstadsbaldet

Samtidigt hörande, rubrik, korrigering av fel

Tidningen baserade sin artikel på information i ett tv-program. En representant för den kritiserade teatern hördes i efterhand. Tidningen publicerade även teaterchefens syn i ärendet.

Friande 4888/SL/12
Hufvudstadsbladet

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som gäller användningen av Facebook som nyhetskälla och samtidigt hörande. Klaganden kritiserade det kommunala beslutsfattandet i en Facebook-grupp. Tidningen hade grunder för att rapportera om klagandens kommentarer, eftersom de var exceptionellt tillspetsade och väckte oro hos de beslutsfattare som blev föremål för kritik. Rådet anser att Facebook utgör ett källmaterial som redaktörer kan använda sig av inom de gränser som Journalistreglerna tillåter.

Friande 4830/SL/12
Nya Åland

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ett ärende som rör sanningsenlig informationsförmedling och klagandens egen ståndpunkt. Det skrevs om klaganden att han tillsammans med en annan person hade gjort en anonym polisanmälan. Klaganden har inte avgett sin egen ståndpunkt till tidningen.

Friande 4676/SL/11
Hufvudstadsbladet

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som gäller skydd av privatlivet. Tidningens reportage handlade om inspelningen av en porrfilm. Redaktören hade lovat klaganden att dennes identitet inte skulle avslöjas i artikeln. Klaganden ansåg dock själv att hon kunde identifieras på bilden i artikeln. Hon bad att bilden skulle suddas ut men denna begäran framställdes för sent enligt redaktionen. Dessutom har klaganden uppträtt i andra offentliga sammanhang som proffs inom vuxenunderhållning.

Friande 4617A+B/SL/11
Vasabladet, Syd-Österbotten

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som rör sanningsenlig informationsförmedling och skydd av privatlivet. Klaganden angavs ha slagit en spelare i ett juniorlag, för vilket han fungerar som tränare. I egenskap av högstadierektor och juniortränare är klaganden en person med betydande makt i samhället. En person med en sådan ställning i samhället bör tåla att hans handlingar bedöms även i offentligheten.

Fällande 4598/SL/11
Nya Åland

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör rättelse av fel och skydd av namn. Tidningen gjorde ett stort fel men rättade det genast följande dag på ett exceptionellt synligt sätt i papperstidningen. Den felaktiga nyheten publicerades också i nättidningen. Redaktionen tog bort nyheten men rättade inte felet i enlighet med Journalistreglerna.

Friande 4411/SL/10
Östra Nyland

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som rör bevakning av rättsprocess. Tidningsnyheten behandlade sakenligt en förundersökning gällande en kommunal beslutsfattares privatliv och den påföljande domen i rätten.

Friande 4399/SL/10
Hufvudstadsbladet

Opinionsnämndens friande beslut i ärende som rör människovärde. Genom att använda ordet "finsk" misskrediterade nyheten inte de finskspråkiga. Sammanhanget klargör att texten berättar om en finländsk medborgare och inte en person med finska som modersmål.

Fällande 4303/SL/10
Borgåbladet

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör skydd för privatlivet. I en artikel om en fastighetsaffär avslöjades sådan information om säljarna som ingår i skyddet för privatlivet.

<< 1 2 3 4 >>