BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Fällande 7418/IL/20

Vastaaja: Nyhetsbyrån SPT

Asia: Citering

Ratkaistu: 9.12.2020

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Anmälan 18.8.2020

Anmälan gäller artikeln "Lärkan toppar statistiken på svenska gymnasier", som Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder 18.5.2020.

Anmälaren är producent på Svenska Yles granskande redaktion.

Enligt anmälan borde SPT ha nämnt Svenska Yle som källa redan i artikelns rubrik. Enligt anmälan skriver SPT att Gymnasiet Lärkan klarat sig bäst bland de finlandssvenska gymnasierna och hänvisar därefter till statistik från Studentexamensnämnden. Studentexamensnämnden har dock inte tagit fram någon sådan statistik, utan erbjuder enbart rådata.

I anmälan konstateras det att statistik per definition är ett resultat av insamling, utvärdering, analys och presentation av data. I det här fallet har Svenska Yles datajournalister gjort den statistiska analysen och presentationen utgående från Studentexamensnämndens rådata. Enligt anmälan hade enbart Svenska Yle vid SPT-artikelns publiceringstidpunkt tillgång till den statistik som utgör artikelns huvudsakliga innehåll.

Enligt anmälarens tolkning var SPT:s artikel således ett referat av det journalistiska arbete som Svenska Yles datajournalister utfört, och därför hade det varit motiverat att tydligt föra fram källan redan i rubriken.

Svenska Yle begärde 19.5.2020 att SPT och de två tidningar som publicerat artikeln utan dröjsmål skulle korrigera källan till statistiken som ingick i artikeln. Samtidigt bad anmälaren att allmänheten tydligt och transparent skulle informeras om felet samt hur och när det rättats till. 

Svenska Yle kontaktade SPT på nytt 25.5.2020 eftersom artikeln ännu inte hade korrigerats i de tidningar som ursprungligen publicerat den felaktiga nyheten. Den rättelse som publicerades senare samma dag i en av tidningarna gjordes enligt anmälaren inte heller i enlighet med rättelsebegäran eller punkt 20 i Journalistreglerna.

Anmälaren anser att SPT har brutit mot punkt 7 och punkt 20 i Journalistreglerna i och med att de inte utan dröjsmål korrigerat källan i sin artikel och skickat ut rättelsen till alla tidningar där artikeln ingått.


Chefredaktörens svar 31.10.2020

I sitt svar behandlar Nyhetsbyrån SPT:s chefredaktör Ari Sundberg frågan om
huruvida det tillräckligt tydligt framgick av den ursprungliga artikeln att den byggde på någon annans arbete. Han bedömer också huruvida tillräckliga åtgärder vidtagits för att korrigera felet.

I sitt svar konstaterar chefredaktören att det redan i brödtextens andra stycke nämndes att en statistisk sammanställning gjord av Svenska Yle använts i artikeln. Däremot nämns inte Svenska Yle som källa i vare sig rubriken, ingressen eller faktarutan, som även den bygger på Svenska Yles sammanställning.

Enligt chefredaktören har Nyhetsbyrån SPT som princip att källan i en nyhet som baserar sig på annans arbete anges i rubrik, ingress och brödtext, och även på andra ställen i artikeln där det kan anses vara nödvändigt. Frågan om det framgick tillräckligt tydligt av den ursprungliga artikeln att den byggde på någon annans arbete kan därmed enligt chefredaktören besvaras med ett nej.

SPT skickade en rättelse till sina kunder (HSS Media, KSF Media och Förlags Ab Sydvästkusten/Åbo Underrättelser) 25.5.2020, det vill säga sex dagar efter att anmälaren påtalat felet i artikeln. Nyhetsbyrån SPT strävar enligt chefredaktören alltid efter att utan dröjsmål korrigera de fel som uppdagas. I detta fall dröjde dock rättelsen enligt honom för länge.

Chefredaktören konstaterar att han inte kan ta ställning till kundernas agerande i fråga om att publicera rättelsen. Han berättar att han beskrivit problemet i en diskussion med kunderna efter att rättelsen skickats ut. Det har enligt chefredaktören sedan varit upp till kunderna att bedöma vad de gör med rättelsen. Nyhetsbyrån SPT kan inte tvinga sina kunder att publicera någonting, och kunderna har rätt att redigera och bearbeta SPT:s material efter eget gottfinnande.


Beslut

JR 7: Även när journalister utnyttjar andras arbete ska de iaktta god sed. Då man använder information som publicerats av andra ska källan anges.

Principuttalande om citat från andras arbete 2010: http://www.jsn.fi/sv/beslut/4279-l-10-2/?year=2010

I en artikel som skickades ut till kunderna skrev Nyhetsbyrån SPT om hur de svenskspråkiga gymnasierna klarat sig i studentexamen våren 2020. Artikeln byggde helt på Svenska Yles jämförelse där skolorna rankades enligt medeltal. Svenska Yle hade räknat ut skolornas medeltal med hjälp av Studentexamensnämndens uppgifter om de enskilda examinandernas prestationer.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att SPT:s artikel helt och hållet byggde på arbete som utförts av en annan redaktion och att detta borde ha framgått entydigare och synligare av artikeln. Även om artikelns andra stycke innehöll en hänvisning till Svenska Yle kunde läsaren av artikeln få uppfattningen att jämförelsen mellan skolorna byggde på uppgifter direkt från Studentexamensnämnden. Opinionsnämnden anser att SPT borde ha nämnt Svenska Yle som källa redan i rubriken eller tydligt genast i början av artikeln.

Nyhetsbyrån skickade en rättelse om källan till sina kunder med fem dagars fördröjning. Opinionsnämnden påpekar att frånvaron av källhänvisning inte är ett sådant väsentligt sakfel som avses i Journalistreglerna och som kan rättas i efterhand.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nyhetsbyrån SPT har brutit mot punkt 7 i Journalistreglerna och ger nyhetsbyrån en anmärkning.


Beslutet fattades av:
Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia och Tuomo Törmänen.
 

Tämä päätös on avattu 1499 kertaa