BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 6982/YLE/18

Vastaaja: Yle

Asia: Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

Ratkaistu: 30.1.2019

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Anmälan 13.11.2018 

Anmälan gäller ”Hopp till salu”, ett avsnitt av Svenska Yles tv-program Spotlight som sändes 9.10.2018 och den finskspråkiga versionen av samma program, ”Salvaa syöpälääkkeeksi”, som sändes 15.10.2018 som ett avsnitt av Yles program MOT.

https://areena.yle.fi/1-4274534   

https://yle.fi/aihe/ohjelma/mot-15102018 

Anmälaren är en av de läkare som intervjuas i programmet. 

Enligt anmälan hade redaktören inte berättat för anmälaren att programmet utöver i Spotlight också skulle sändas i MOT. Anmälaren berättar att han skulle ha vägrat ställa upp på intervjun om han hade vetat om det här.

Enligt anmälaren hade programmet klippts så att hans uttalande fick en ändrad betydelse och han sammankopplades i programmet med ”diverse obestämda terapeuter” och stämplades som en ”konspirationsteoretiker”. Enligt anmälan fick cancerläkarna också nagelfara hans uttalanden i programmet, medan han inte gavs samma möjlighet att kritisera cancerläkarnas synpunkter.

Enligt anmälan hade redaktören ljugit om programmets natur, innehåll och syfte och "programmet var avsiktligt uppbyggt för att jag skulle framstå som en idiot och var också avsett att ogiltigförklara min kompetens som läkare och skada min yrkesutövning."


Chefredaktörens genmäle 7.1.2019

Anmälan har bemötts av direktören för Svenska Yle Marit af Björkesten, som ansvarar för programmet Spotlight, och Yles direktör för kreativa innehåll Ville Vilèn, som ansvarar för programmet MOT. Innehållet i genmälena är huvudsakligen detsamma. 

Enligt de ansvariga redaktörerna var temat för programmet av samhällelig betydelse och det behandlades mångsidigt i programmet. De konstaterar att redaktören har rätt att välja sin vinkling och att inslaget inte innehöll några felaktiga uppgifter. Anmälaren valdes ut för intervjun i egenskap av en person som ställer sig kritisk till medicinsk vård eller forskning som gäller cancer och som utövar affärsverksamhet i enlighet med detta synsätt. 

Redaktören som gjorde programmet tog kontakt med den intervjuade före intervjun, både per telefon och e-post. Redaktören beskrev i tillräcklig utsträckning temat för programmet samt innehållet i intervjun, och innehållet i intervjun eller varför den görs kan inte ha förblivit oklart för den intervjuade före eller under intervjun. Tillsammans med den intervjuade har man tagit upp läkarnas kritiska attityder till alternativa behandlingar.

Enligt de ansvariga redaktörerna gavs den intervjuade möjlighet att se de kommentarer som används i programmet i sitt sammanhang och granska dem, men han avstod från denna möjlighet. 

Enligt Vilén, Yles direktör för kreativa innehåll, har redaktören inte specifikt nämnt för den intervjuade att det utöver Spotlight också kommer att göras en finskspråkig version av programmet som kommer att visas på MOT:s programplats. Enligt genmälena har den intervjuade dock framträtt i samma roll i bägge versionerna av programmet: i egenskap av en känd läkare som kritiserar den rådande uppfattningen om cancervård.


Beslut

JR 17: Intervjuobjekt har rätt att på förhand få veta i vilket sammanhang deras uttalanden kommer att användas. De ska också få veta om intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Intervjuobjekt ska alltid meddelas ifall samtalet är avsett för publicering eller enbart som bakgrundsmaterial.

JR 21: Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang.

I Svenska Yles program Spotlight sändes ett program där alternativa cancerbehandlingar presenterades. En finskspråkig version av samma program sändes sedan i Yle på MOT:s programplats, med mycket små ändringar. I programmet hade intervjuats personer som insjuknat i cancer och läkare som hade olika syn på cancerbehandlingar.

Opinionsnämnden konstaterar att anmälaren inte fått en mycket negativ publicitet i programmet. Han intervjuades också ingående i programmet, och blev därför samtidigt också hörd.

Nämnden konstaterar att den intervjuade tillräckligt väl kände till vilket sammanhang hans uttalanden skulle användas i och han har också getts möjlighet att granska sina uttalanden. 

Nämnden konstaterar att det hade varit bra om Yle hade berättat för den intervjuade att programmet också kunde sändas på MOT:s programplats. Nämnden konstaterar att Yle dock inte bröt mot den intervjuades rättigheter genom att översätta ett svenskspråkigt tv-program till finska och sända det på en annan programplats. Det handlade om samma mediebolag och samma medium.

Opinionsnämnden för massmedier anser inte att Yle har brutit mot god journalistisk sed.

 

För ett friande beslut röstade:
Elina Grundström, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Heli Parikka, Hannele Peltonen och Tuomas Rantanen.

För ett fällande beslut röstade:
Ilkka Ahtiainen, Tapio Nykänen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung och Taina Tukia.

Deras avvikande åsikt:
Yle bröt mot punkt 17 i Journalistreglerna när bolaget inte berättade för den intervjuade att programmet kunde komma att sändas även på MOT:s programplats. 

Tämä päätös on avattu 2591 kertaa