BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 6274/SL/16

Vastaaja: Österbottens Tidning

Asia: Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Ratkaistu: 19.10.2016

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Anmälan 29.6.2016

Anmälan gäller artikeln ”Pastorn som väcker känslor” som publicerades på Österbottens Tidnings webbplats 19.6.2016. I det omfattande reportaget presenteras den lokala församlingen Word of Faith Church Finland och dess pastors verksamhet. 

http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/105912

Enligt anmälaren bryter den artikel som publicerades i Österbottens Tidning mot punkterna 8, 11 och 12 i Journalistreglerna. I sin anmälan hänvisar han också till att han inte på förhand informerats om att artikeln också skulle komma att publiceras i Vasabladet. Anmälaren är den pastor som presenterades i artikeln.

Enligt anmälaren är informationsförmedlingen i artikeln inte sanningsenlig utan ”spekulativ och uppfyller till och med definitionen för ärekränkning, eftersom en antydan till ifrågasättande av anmälarens mentala hälsa löper genom hela texten”. 

Anmälaren anser också att man i artikeln ”helt har sammanblandat experter och lekmän”. 
Enligt anmälaren borde lite undersökande arbete göra det klart för vem som helst att exempelvis Martin Kantola, som intervjuas i artikeln, lägger ned en avsevärd tid på daglig kritik av Word of Faith Church Finland och även gör illegala skämtvideor över församlingens verksamhet”. På denna grund anser anmälaren att Kantola medverkar i artikeln i syfte att skada och att man därför inte borde ha intervjuat honom. 

Anmälaren fick läsa sina egna citat före artikeln publicerades, men hade velat få granska hela artikeln. Detta hade tidningen inte gått med på. 

Anmälaren säger också att man inte hade berättat för honom att man i artikeln även kommer att intervjua utomstående personer som kritiserar församlingen. Enligt anmälaren hade man i intervjusituationen inte heller berättat att artikeln kommer att publiceras både i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Österbottens Tidnings genmäle 13.9.2016

Anmälan har besvarats av Sonja Finholm, som vid tidpunkten för artikelns publicering arbetade som chefredaktör för Österbottens Tidning. 

Enligt chefredaktören är det enligt punkt 8 i Journalistreglerna journalistens plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling. Chefredaktören konstaterar att samtliga fakta i artikeln är korrekta. Detta styrks även av det faktum att vare sig anmälaren eller någon annan har begärt någon rättelse efter att artikeln publicerats. 

Enligt chefredaktören framgår skillnaden mellan fakta och åsikter i enlighet med punkt 11 i Journalistreglerna. Artikeln har inte bevisats innehålla några fel och de åsikter som framförts av olika personer har återgivits som citat.

Enligt chefredaktören är ”Pastorn som väcker känslor” ett reportage där de intervjuade pratar om sin tro. I ett reportage av den här typen låter man enligt chefredaktören den intervjuade berätta sin historia utan att skribenten varken kan eller ska ta ställning. Detta har enligt chefredaktören varit fallet också i den artikel som nu anmälts. Största delen av artikeln fokuserar enligt chefredaktören på att anmälaren och hans församling får beskriva sin verksamhet och sin tro. 

Enligt chefredaktören ålägger punkt 12 i Journalistreglerna journalister att förhålla sig kritiskt till informationskällor. Detta är enligt chefredaktören särskilt viktigt i kontroversiella frågor. Chefredaktören är av den åsikten att de viktigaste källorna för artikeln och de som också utnyttjats mest är anmälaren och medlemmarna av hans församling. Därför ägnas merparten av reportaget enligt chefredaktören åt intervjuer med anmälaren och medlemmar av hans församling och en beskrivning av en gudstjänst som tidningen hade lov att vara med på. 

Enligt chefredaktören lyftes frågan om framgångsteologiska strömningar på bordet av medarbetarna inom Karleby svenska församling ett par veckor innan artikeln publicerades. Enligt chefredaktören var församlingsmedlemmarna oroade över den svärmiska andlighet som förekom på orten. Chefredaktören berättar att man med anledning av detta inom församlingen anordnade ett allmänt möte som var öppet för alla och där cirka 60 personer deltog. Enligt chefredaktören var det normal journalistik att i samband med artikeln som handlade om anmälaren och hans församling även intervjua andra källor för att belysa verksamheten ur olika perspektiv.

Enligt chefredaktören intervjuades både den kritiskt inställde Martin Kantola, medlem i församlingen Agape, och pingstpastor Patrick Hellström som är positivt inställd till anmälarens verksamhet. 

Anmälarens påstående att Martin Kantola inte skulle vara en tillförlitlig källa eftersom han kritiserar anmälarens församling stämmer inte, enligt chefredaktören. Chefredaktören konstaterar att även den pensionerade före detta kyrkoherden och sektexperten Karl-Erik Nylund, som också intervjuades i artikeln, instämmer i Kantolas kritik. 

Beslut

JR 8: Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling. 

JR 11: Allmänheten ska kunna skilja fakta från åsikter och fiktivt material. Inte heller bild- eller ljudmaterial får användas på ett vilseledande sätt.

JR 12: Journalister ska förhålla sig kritiskt till informationskällorna. Detta är särskilt viktigt i kontroversiella frågor, eftersom nyhetskällorna kan syfta till egen vinning eller till att skada andra.

JR 17: Intervjuobjekt har rätt att på förhand få veta i vilket sammanhang deras uttalanden kommer att användas. De ska också få veta om intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Intervjuobjekt ska alltid meddelas ifall samtalet är avsett för publicering eller enbart som bakgrundsmaterial.

Tidningen publicerade ett reportage som behandlade samfundet Word of Faith Church Finland, dess pastor och hans personhistoria. I artikeln hördes också representanter för andra religiösa samfund och deras syn på pastorns och hans samfunds verksamhet.

Anmälaren fick på förhand granska sina citat i artikeln. Anmälaren har inte begärt några rättelser av tidningen och inte heller begärt att få publicera ett eget ställningstagande. Tidningen publicerade ändå församlingen Word of Faith Church Finlands ställningstagande till artikeln. 

Enligt anmälaren ifrågasatte reportaget hans mentala hälsa. Med detta syftar han uppenbarligen på de synpunkter som presenterades i reportaget där man ifrågasatte hans redogörelser för religiösa mirakel samt de hot och det våld han utsatts för. Enligt anmälaren skulle man inte heller ha fått intervjua en person som tidigare har kritiserat det religiösa samfund som han representerar.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att det handlar om ett ämne av samhällelig betydelse som allmänheten har rätt att få information om. Massmedierna har rätt att skriva kritiskt även om religiösa upplevelser. Anmälarens redogörelser för sina religiösa erfarenheter och det våld han utsatts för har i artikeln behandlats kritiskt, men kritiken är befogad och saklig. Att framföra olika synpunkter på omtvistade fenomen är inte bara tillåtet inom journalismen utan en av dess viktigaste uppgifter. I detta fall var det motiverat att även intervjua personer som var kritiska till anmälarens församling.

Opinionsnämnden för massmedier påminner om att den intervjuade ska få veta ifall intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Nämnden anser att det är möjligt att anmälaren inte kände till Vasabladets och Österbottens Tidnings gemensamma redaktion. Lika möjligt är det att reportern berättat att hon arbetar för båda tidningarna. Nämnden har inga förutsättningar att ta ställning till vad som sagts i intervjusituationen. Nämnden påpekar dock att tidningarnas redaktionella samarbete inte framgår t.ex. på Österbottens Tidnings eller Vasabladets webbplatser, vilket vore ett naturligt sätt att göra samarbetet känt för allmänheten.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Österbottens Tidning inte har brutit mot god journalistisk sed.

Beslutet fattades av:

Elina Grundström (ordf.), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Venla Mäntysalo ja Arja Lerssi-Lahdenvesi.

Tämä päätös on avattu 2608 kertaa