BESLUT 2016

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 5979/YLE/15
Yleisradio

Intervju

Yles redaktör bandade in en telefonintervju med kommunstyrelsens vice ordförande. Delar av det bandade materialet sändes senare i nyhets- och morgonsändningar i radion. Den intervjuade borde ha informerats om detta på förhand.

 

Friande 5973/SL/15
Nya Åland

Integritetsskydd, samtidigt hörande, eget ställningstagande

Nya Åland berättade i en nyhet att anmälaren lämnat in ett rättelseyrkande gällande kyrkoherdens beslut att låta två flyktingfamiljer övernatta en natt i församlingens lägergård. Tidningen kränkte inte anmälarens integritet, han blev inte föremål för mycket negativ publicitet och det fanns inget behov av samtidigt hörande.

Fällande 5966/SL/15
Vasabladet

Integritetsskydd

Vasabladet citerade i sin artikel en föreläsares upplevelser av sitt liv som barn till en mentalvårdspatient. Uppgifter av känslig natur om föreläsaren och hans anhöriga publicerades utan att man fått hans tillstånd. Föreläsaren var medveten om att det fanns en reporter på plats. Tidningen borde ha bett föreläsarens anhöriga om tillstånd att publicera uppgifter av känslig natur som gällde henne.

Fällande 6045/SL/15

Vastaaja: Östnyland

Asia: Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

Ratkaistu: 13.4.2016

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Anmälan 12.12.2015  

Anmälningen gäller notisen Förbudsskyltar sprids i Strömfors som Östnyland publicerade på sin webbplats 4.12.2015 kl. 8.40. Nedan en länk till den korrigerade versionen:

http://gamla.ostnyland.fi/lokalt/2015-12-04/781019/forbudsskyltar-sprids-i-stromfors

Enligt anmälaren har en bild på ett anslag som tillhör den rasistiska gruppen Patriootti.com först publicerats i samband med artikeln om honom. Anmälaren berättar att han inte har någonting att göra med gruppen i fråga. Enligt anmälaren stämplar användningen av denna bild honom och hans företag som rasistiska.

Östnylands genmäle 14.1.2015

Enligt chefredaktör Micaela Röman publicerades på Östnylands webbplats på morgonen 4.12.2015 en nyhet om förbudsskyltar i byn Strömfors. Rubriken på notisen var Förbudsskyltar sprids i Strömfors och man använde sig av en arkivbild í väntan på att fotografen skulle ta en riktig nyhetsbild på plats. Enligt chefredaktören sades det i bildtexten att bilden i fråga inte hade någon koppling till händelserna i byn. Redaktionen höll på att färdigställa en större artikel på samma tema.

http://gamla.ostnyland.fi/lokalt/2015-12-04/781069/inget-stallningstagande-mot-asylsokande  

Enligt chefredaktören tog anmälaren kontakt med redaktionen och krävde att den felaktiga bilden skulle tas bort. Enligt chefredaktören korrigerade redaktionen artikeln genast och uppdaterade den med rätt bild kl. 11.58.  

Beslut  

JR 11: Allmänheten ska kunna skilja fakta från åsikter och fiktivt material. Inte heller bild- eller ljudmaterial får användas på ett vilseledande sätt.  

JR 20: Väsentliga fel ska rättas till utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Rättelsen ska publiceras både på mediets redaktionella webbplats och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.

Rättelsens ska ges så stor publicitet som felets allvar kräver. Om artikeln innehåller flera sakfel eller om felet kan orsaka stor skada, ska redaktionen publicera en ny artikel där den felaktiga informationen specificeras och rättas.  

På webben räcker det inte med att ta bort den felaktiga informationen eller artikeln för att rätta till ett väsentligt fel, utan allmänheten ska informeras om felet samt om hur och när det har rättats till.  

Medierna ska gärna klargöra enligt vilken praxis och vilka principer de rättar sina fel.

Östnyland publicerade på sin webbplats en nyhet om anmälaren som bl.a. tillverkade skyltar med texten ”privat område” på arabiska. Tidningen bildsatte notisen med en arkivbild på en rasistisk grupps anslag. På grund av arkivbilden stämplades anmälaren som rasist i sociala medier.

På anmälarens begäran bytte tidningen ut bilden samma dag, men berättade inte hur och varför artikeln hade korrigerats. Tidningen agerade här i strid mot Journalistreglerna.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Östnyland har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:

Elina Grundström (ordf.), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Heikki Kuutti, Paula Paloranta, Seppo Määttänen och Johanna Vehkoo. 

Tämä päätös on avattu 3297 kertaa