BESLUT 2015

Fällande 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel och material som producerats av allmänheten

Tidningen publicerade en insändare som innehöll ett väsentligt sakfel. Trots begäran rättade tidningen inte felet. 

Friande 5802/YLE/15
Yle Österbotten, Svenska Yle

Korrigering av fel, journalistisk beslutanderätt

Yle Österbotten rapporterade om en över sex månader lång förtroendekris gällande en kommundirektör. Yle handlade inom ramarna för sin journalistiska beslutanderätt. Redaktionen rättade på vederbörligt sätt ett väsentligt sakfel i en nyhet.

Friande 5784/SL/15
Vasabladet

Sanningsenlig informationsförmedling, korrigering av fel, eget ställningstagande

Tidningen rapporterade om processen kring kommundirektörens avsked i nyheter, kommentarsspalter och ledare. Kritiken var tidvis skarp. De förtroendevalda som var föremål för den har dock inte krävt rätt till genmäle och inte heller begärt rättelse av eventuella fel. Friande beslut fattades med rösterna 11–1. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt.

Fällande 5723/SL/15
Hufvudstadsbladet

Smygreklam

Tidningen publicerade en annons över ett helt uppslag som den inte tillräckligt tydligt avskiljde från det redaktionella innehållet.

Fällande 5673/SL/14
Hufvudstadsbladet

Införskaffande av information, den intervjuades ställning, eget ställningstagande

Tidningen anklagade företaget för vilseledande marknadsföring vid telefonförsäljning. Artikeln grundade sig på en intervjupersons berättelse och på information som redaktören införskaffat genom att låtsas vara en kund. Tidningen informerade inte läsarna om det ovanliga sättet på vilket informationen införskaffats. Tidningen publicerade företagets eget ställningstagande men lade till ett nedsättande svar från redaktören.

Friande 5592/YLE/14
Svenska Yle

Rubrik, redaktörens ställning

Enligt rubriken för Rundradions webbnyhet går företaget mot konkurs. Rubriken var en tillspetsad tolkning av en intervju med en representant för företaget. Av artikeln framgick dock vad det var fråga om. Yle erbjöd också en möjlighet till ett uppföljande inslag. Misstankarna om att redaktören agerat i egen sak saknade grund.

Fällande 5588/SL/14
Hufvudstadsbladet

Rättelse av fel

Tidningen angav ett felaktigt antal grundade företag i Finland. En rättelse i den tryckta tidningen motsvarade inte Journalistreglerna. På nätet korrigerades felet först tre månader senare och på ett lika inexakt sätt som i tidningen.

Friande 5497/SL/14
Nya Åland

Anonymitetsskydd, igenkännlighet

En grundskolelev berättade anonymt om orsakerna till att hon avbrutit sin skolgång. Artikeln var kritisk. En lärare måste dock tåla kritik som hänför sig till skötseln av arbetsuppgifterna, och som i detta fall inte var oskälig.

Fällande 5861/SL/15

Vastaaja: Hufvudstadsbladet

Asia: Korrigering av fel och material som producerats av allmänheten

Ratkaistu: 16.12.2015

Tidningen publicerade en insändare som innehöll ett väsentligt sakfel. Trots begäran rättade tidningen inte felet. 

Anmälan 2.6.2015  

Anmälan gäller texten ”Individen står ensam i helvetet” publicerad på insändarsidan HBL Debatt 31.5.2015 och samma dag även på tidningens webbplats. Insändaren gäller debatten om eutanasi och tar ställning till den finlandssvenska författaren Wava Stürmers synpunkter i frågan. Stürmers text publicerades i HBL 25.5.2015.

Enligt anmälaren påstås i texten felaktigt att medhjälp till självmord är ett brott.  

Anmälaren bad tidningen rätta felet. I stället för en rättelse erbjöds han möjligheten att skriva om ämnet på debattsidan.  

Hufvudstadsbladets svar 20.7.2015  

I sitt svar hänvisar chefredaktören till Journalistreglernas bilaga Material som producerats av allmänheten på massmediernas webbplatser. Enligt chefredaktören ansvarar redaktionen för att insändare inte kränker integriteten och människovärdet, uppviglar till våld eller underblåser hat mot en individ eller en folkgrupp. Enligt chefredaktören bryter inte texten som anmälan gäller mot någon av dessa regler.   

Enligt chefredaktören skiljer tidningen på ett tydligt sätt mellan insändare och redaktionellt material, och under vinjetten Debatt placeras aldrig redaktionens egna artiklar eller texter.  

Enligt chefredaktören redigeras insändarna och korrigeras språkligt, men att kontrollera texten för att hitta eventuella sakfel skulle göra hanteringen av insändare oerhört tids- och resurskrävande.

Enligt chefredaktören kan både sakfel och avvikande åsikter bemötas på insändarplats. Tidningen erbjöd även anmälaren denna möjlighet.  

Enligt chefredaktören kan insändare inte jämföras med kolumner, som är texter som redaktionen uttryckligen beställt och för vilka den har samma ansvar som för det egna redaktionellt producerade materialet.  

Avgörande  

JR 20: Väsentliga fel ska rättas till utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt.  Rättelsen ska publiceras både på mediets redaktionella webbplats och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.  

Rättelsen ska ges så stor publicitet som felets allvar kräver. Om artikeln innehåller flera sakfel eller om felet kan orsaka stor skada, ska redaktionen publicera en ny artikel där den felaktiga informationen specificeras och rättas.  

På webbplatsen räcker det inte med att ta bort den felaktiga informationen eller artikeln för att rätta till ett väsentligt fel, utan allmänheten ska informeras om felet samt om hur och när det har rättats till.  

Medierna ska gärna klargöra enligt vilken praxis och vilka principer de rättar sina fel. 

Bilaga:

Material som producerats av allmänheten på massmediernas webbplatser  

Denna bilaga har gjorts som komplement till Journalistreglerna. Bilagan har samma tyngd och bindande verkan som Journalistreglerna.  Bilagan är bindande för alla samfund som är medlemmar av Opinionsnämnden för massmedier och andra som har undertecknat basavtalet.  Bilagan och ändringar i den fastställs på samma sätt som Journalistreglerna, genom enhälligt beslut i ONM:s understödsförening.  

Genom bilagans speciella karaktär vill man betona skillnaden mellan bilagan och Journalistreglerna, som handlar om det redaktionella innehållet.  Med det avses material som producerats, beställts, behandlats och utvalts för publicering enligt journalistiska kriterier, eller journalistiskt betonat material.  Bilagan berör sådant innehåll som allmänheten producerar på webbplatser som upprätthålls av massmedierna. Detta anses inte vara redaktionellt material.

----

Hufvudstadsbladet publicerade på sin debattsida en text som felaktigt påstod att medhjälp till självmord är ett brott i Finland. Trots anmälarens begäran rättade tidningen inte felet. Felet var ett väsentligt sakfel som tidningen borde ha korrigerat utan dröjsmål.  

Chefredaktören hänvisade i sitt svar till Journalistreglernas bilaga Material som producerats av allmänheten på massmediernas webbplatser. Bilagan gäller enbart material som producerats av allmänheten och som publicerats på nätet.  

I bilagans andra stycke definieras det innehåll som Journalistreglerna gäller. Med redaktionellt innehåll avses material som producerats, beställts, behandlats och utvalts för publicering enligt journalistiska kriterier, eller journalistiskt betonat material.  

De insändare som publiceras i tryckta tidningar väljs ut, redigeras och korrigeras språkligt.  Redaktionen ansvarar även för att kontrollera fakta i de insändare som valts ut för publicering, på samma sätt som till exempel i kolumner och ledare.  

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:

Risto Uimonen (ordf), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen och Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 3237 kertaa