BESLUT 2015

Fällande 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel och material som producerats av allmänheten

Tidningen publicerade en insändare som innehöll ett väsentligt sakfel. Trots begäran rättade tidningen inte felet. 

Friande 5802/YLE/15
Yle Österbotten, Svenska Yle

Korrigering av fel, journalistisk beslutanderätt

Yle Österbotten rapporterade om en över sex månader lång förtroendekris gällande en kommundirektör. Yle handlade inom ramarna för sin journalistiska beslutanderätt. Redaktionen rättade på vederbörligt sätt ett väsentligt sakfel i en nyhet.

Friande 5784/SL/15
Vasabladet

Sanningsenlig informationsförmedling, korrigering av fel, eget ställningstagande

Tidningen rapporterade om processen kring kommundirektörens avsked i nyheter, kommentarsspalter och ledare. Kritiken var tidvis skarp. De förtroendevalda som var föremål för den har dock inte krävt rätt till genmäle och inte heller begärt rättelse av eventuella fel. Friande beslut fattades med rösterna 11–1. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt.

Fällande 5723/SL/15
Hufvudstadsbladet

Smygreklam

Tidningen publicerade en annons över ett helt uppslag som den inte tillräckligt tydligt avskiljde från det redaktionella innehållet.

Fällande 5673/SL/14
Hufvudstadsbladet

Införskaffande av information, den intervjuades ställning, eget ställningstagande

Tidningen anklagade företaget för vilseledande marknadsföring vid telefonförsäljning. Artikeln grundade sig på en intervjupersons berättelse och på information som redaktören införskaffat genom att låtsas vara en kund. Tidningen informerade inte läsarna om det ovanliga sättet på vilket informationen införskaffats. Tidningen publicerade företagets eget ställningstagande men lade till ett nedsättande svar från redaktören.

Friande 5592/YLE/14
Svenska Yle

Rubrik, redaktörens ställning

Enligt rubriken för Rundradions webbnyhet går företaget mot konkurs. Rubriken var en tillspetsad tolkning av en intervju med en representant för företaget. Av artikeln framgick dock vad det var fråga om. Yle erbjöd också en möjlighet till ett uppföljande inslag. Misstankarna om att redaktören agerat i egen sak saknade grund.

Fällande 5588/SL/14
Hufvudstadsbladet

Rättelse av fel

Tidningen angav ett felaktigt antal grundade företag i Finland. En rättelse i den tryckta tidningen motsvarade inte Journalistreglerna. På nätet korrigerades felet först tre månader senare och på ett lika inexakt sätt som i tidningen.

Friande 5497/SL/14
Nya Åland

Anonymitetsskydd, igenkännlighet

En grundskolelev berättade anonymt om orsakerna till att hon avbrutit sin skolgång. Artikeln var kritisk. En lärare måste dock tåla kritik som hänför sig till skötseln av arbetsuppgifterna, och som i detta fall inte var oskälig.

Fällande 5723/SL/15

Vastaaja: Hufvudstadsbladet

Asia: Smygreklam

Ratkaistu: 16.6.2015

Tidningen publicerade en annons över ett helt uppslag som den inte tillräckligt tydligt avskiljde från det redaktionella innehållet.

Anmälan 26.1.2015

Enligt anmälaren var texten "Ryssland tema för bokmässan", som publicerades i Hufvudstadsbladet 22.1.2015 på sidan 20–21, en smygreklam för Helsingfors Bokmässa. Uppslaget med sina citat, tabeller och bilder ser enligt anmälaren ut som en vanlig redaktionell artikel. Enligt anmälaren kunde läsaren inte uppfatta skrivelsen som en annons ens med hjälp av layouten, eftersom tidningens visuella uttryck nyligen förnyats. Anmälaren kontaktade inte tidningen. 

Hufvudstadsbladets genmäle 18.2.2015 

Chefredaktör Jens Berg berättar i sitt svar att den advertorial som anmälaren avser, publicerad 22.1.2015, var en del av en reklamserie med annonsören som publicerades på mittuppslaget. Tidningen hade tidigare publicerat motsvarande annonser av samma annonsör, och därför var annonsformatet enligt chefredaktören bekant för läsarna.
 Enligt chefredaktören har tidningen klara spelregler för publicering av advertorialer. Syftet med denna praxis är att värna om trovärdigheten i KSF Medias dagstidningars redaktionella innehåll. Enligt chefredaktören följer KSF Media Journalistregel nr 16, som stadgar att gränsen mellan annonser och redaktionellt innehåll ska hållas klar och smygreklam avvisas. Därför använder sig tidningen i advertorialer av layout och markörer för att särskilja mellan kommersiellt och journalistiskt innehåll, till exempel "Annons", ”Sponsorerad artikel” eller ”Denna kolumn är sponsorerad av…”.

Markören "Annons" hade denna gång fallit bort. Enligt chefredaktören var detta ett mänskligt misstag som berodde på att utrymmet på det aktuella mittuppslaget under den senaste tiden använts till att besvara läsarfrågor om tidningsomläggningen.


 Chefredaktören berättar att redaktionen genast efter publiceringen blev uppmärksammad på frågan av en läsare. Responsen publicerades med svar och ursäkt 28.1.2015.

Beslut

JR 16: Gränsen mellan annonser och redaktionellt material ska hållas klar. Smygreklam ska avvisas.

Hufvudstadsbladet publicerade på sitt mittuppslag en advertorial, dvs. en reklam som ser ut som en tidningsartikel, med rubriken "Ryssland tema för bokmässan". Mittuppslaget påminde om tidningens kulturavdelning trots att typsnittet i rubriken och ingressen var annorlunda. Helheten hade inte särskiljts från det journalistiska innehållet med ordet "reklam" eller "annons".
 
Rådet anser att annonsen krävt tydliga markörer om att texten var en annons, trots att annonsörens logotyp fanns i överkanten på mittuppslaget och man i reklamen delvis använde sig av annorlunda typsnitt än i tidningens journalistiska innehåll. Det var svårt för läsaren att bedöma om texten var en annons eller en artikel.
En läsare påpekade om detta för Hufvudstadsbladets redaktion genast efter publiceringen. Tidningen publicerade dock läsarens åsikt och sitt eget svar med ursäkt först 28.1.2015.
Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.
 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama och Heikki Vento.
 
 

Tämä päätös on avattu 4077 kertaa