BESLUT 2015

Fällande 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel och material som producerats av allmänheten

Tidningen publicerade en insändare som innehöll ett väsentligt sakfel. Trots begäran rättade tidningen inte felet. 

Friande 5802/YLE/15
Yle Österbotten, Svenska Yle

Korrigering av fel, journalistisk beslutanderätt

Yle Österbotten rapporterade om en över sex månader lång förtroendekris gällande en kommundirektör. Yle handlade inom ramarna för sin journalistiska beslutanderätt. Redaktionen rättade på vederbörligt sätt ett väsentligt sakfel i en nyhet.

Friande 5784/SL/15
Vasabladet

Sanningsenlig informationsförmedling, korrigering av fel, eget ställningstagande

Tidningen rapporterade om processen kring kommundirektörens avsked i nyheter, kommentarsspalter och ledare. Kritiken var tidvis skarp. De förtroendevalda som var föremål för den har dock inte krävt rätt till genmäle och inte heller begärt rättelse av eventuella fel. Friande beslut fattades med rösterna 11–1. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt.

Fällande 5723/SL/15
Hufvudstadsbladet

Smygreklam

Tidningen publicerade en annons över ett helt uppslag som den inte tillräckligt tydligt avskiljde från det redaktionella innehållet.

Fällande 5673/SL/14
Hufvudstadsbladet

Införskaffande av information, den intervjuades ställning, eget ställningstagande

Tidningen anklagade företaget för vilseledande marknadsföring vid telefonförsäljning. Artikeln grundade sig på en intervjupersons berättelse och på information som redaktören införskaffat genom att låtsas vara en kund. Tidningen informerade inte läsarna om det ovanliga sättet på vilket informationen införskaffats. Tidningen publicerade företagets eget ställningstagande men lade till ett nedsättande svar från redaktören.

Friande 5592/YLE/14
Svenska Yle

Rubrik, redaktörens ställning

Enligt rubriken för Rundradions webbnyhet går företaget mot konkurs. Rubriken var en tillspetsad tolkning av en intervju med en representant för företaget. Av artikeln framgick dock vad det var fråga om. Yle erbjöd också en möjlighet till ett uppföljande inslag. Misstankarna om att redaktören agerat i egen sak saknade grund.

Fällande 5588/SL/14
Hufvudstadsbladet

Rättelse av fel

Tidningen angav ett felaktigt antal grundade företag i Finland. En rättelse i den tryckta tidningen motsvarade inte Journalistreglerna. På nätet korrigerades felet först tre månader senare och på ett lika inexakt sätt som i tidningen.

Friande 5497/SL/14
Nya Åland

Anonymitetsskydd, igenkännlighet

En grundskolelev berättade anonymt om orsakerna till att hon avbrutit sin skolgång. Artikeln var kritisk. En lärare måste dock tåla kritik som hänför sig till skötseln av arbetsuppgifterna, och som i detta fall inte var oskälig.

Fällande 5588/SL/14

Vastaaja: Hufvudstadsbladet

Asia: Rättelse av fel

Ratkaistu: 23.1.2015

Tidningen angav ett felaktigt antal grundade företag i Finland. En rättelse i den tryckta tidningen motsvarade inte Journalistreglerna. På nätet korrigerades felet först tre månader senare och på ett lika inexakt sätt som i tidningen.

Klagan 20.9.2014 

Klagan riktar sig mot artiklarna ”Finland är bra att starta i men sämre att växa i” och ”Politiken är från fabrikspipornas tid” som publicerades i Hufvudstadsbladet 8.9.2014. Enligt klaganden hävdas i artikeln ”Finland är ‒ ‒” att ”45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren”. I artikeln ”Politiken är ‒ ‒”citeras Jussi Järventaus, verkställande direktör för Företagarna i Finland, med uttalandena ”Under de senaste tio åren har det grundats 45 000 nya företag” och ”De flesta är ensamföretagare”.

Enligt klagan är uppgifterna om antalet nya företag felaktiga i fråga om storleksklassen. Enligt Statistikcentralen var antalet grundade företag under de senaste tio åren cirka 320 000. Klaganden bad redaktionen ändra detta sakfel. Tidningen publicerade en rättelse i sin papperstidning, men inte på nätet. I rättelsen skrev man att det år 2012 fanns drygt 320 000 företag och 1992, dvs. tjugo år tidigare, drygt 200 000 företag i Finland. Klaganden anser att detta inte korrigerade felet eftersom den ursprungliga uppgiften gällde antalet företag som grundats under de senaste tio åren.

Klaganden skickade ett e-postmeddelande och bad på nytt redaktionen att korrigera felet. 

Hufvudstadsbladets genmäle 14.10.2014 

Chefredaktör Jens Berg svarar att Hufvudstadsbladet innehöll ett sakfel. I tidningen stod det att 45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren. Enligt Berg borde det ha stått att antalet företag har vuxit med 45 000 de senaste tio åren.

HBL fick en anmärkning om sakfelet av klaganden, varför tidningen genast beslutade att korrigera felet. I sin rättelse10.9.2014 beslöt tidningen enligt chefredaktören att ge ett större perspektiv på antalet företag. Tidningen använde sig av den förändring som skett mellan 1992 och 2002. Som källa använde man uppgifter från företagarorganisationen.

Enligt klagandens åsikt var rättelsen inte tillräcklig, eftersom HBL inte använde sig av en tioårsperiod. Enligt chefredaktör Berg var den snabba rättelsen ett tydligt klarläggande som visade hur utvecklingen på företagsfronten har sett ut i Finland från lågkonjunkturens 1992 fram till 2012. På grund av ett tekniskt problem publicerades inte rättelsen genast på nätet. Enligt chefredaktören har den dock senare publicerats även där. 

Avgörande  


JR 20: Väsentliga fel ska rättas till utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Rättelsen ska publiceras både på mediets redaktionella webbplats och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.

Rättelsens ska ges så stor publicitet som felets allvar kräver. Om artikeln innehåller flera sakfel eller om felet kan orsaka stor skada, ska redaktionen publicera en ny artikel där den felaktiga informationen specificeras och rättas.

På webben räcker det inte med att ta bort den felaktiga informationen eller artikeln för att rätta till ett väsentligt fel, utan allmänheten ska informeras om felet samt om hur och när det har rättats till.

Medierna ska gärna klargöra enligt vilken praxis och vilka principer de rättar sina fel..

Hufvudstadsbladet skrev att det hade grundats 45 000 nya företag i Finland under de senaste tio åren. Den korrekta formuleringen hade varit att antalet företag hade ökat med 45 000. Tidningen korrigerade felet i den tryckta tidningen genom att skriva att antalet företag år 1992 var drygt 200 000 och år 2012 cirka 320 000. Chefredaktören hävdar att rättelsen på nätet publicerades senare, men ännu 7.1.2015, när saken kontrollerades, hittades den inte där. Efter detta publicerade tidningen igen rättelsen på nätet.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att det rörde sig om ett väsentligt sakfel som tidningen inte korrigerade i sin rättelse. Däremot angav tidningen det totala antalet företag under åren 1992 och 2012.

Enligt Journalistreglerna ska läsarna informeras om felet samt om hur och när det har rättats till. Rättelsen borde omedelbart ha publicerats på nätet och dessutom i tidningen. På nätet dök rättelsen upp först 7.1.2015 när Opinionsnämnden för massmedier frågade efter den. Något som också skapat förvirring är att redaktionen i rättelsen ändrade granskningsperioden från tio år som använts i den ursprungliga artikeln till tjugo år.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.


Beslutsdatum:
21.1.2015

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama och Heikki Vento.

 

Tämä päätös on avattu 2776 kertaa