BESLUT 2014

Friande 5536B/SL/14
Syd-Österbotten

Intervjuobjektets rättigheter, Respekt för människovärdet

Tidningen publicerade en artikel om ett bråk vid kiosken på en tvåspråkig stads campingområde som uppmärksammats i sociala medier. Tidningen publicerade också en skämtteckning där campingföretagaren jämfördes med Pekka Puupää. Skämtteckningen var inte nedsättande och företagaren fick i tidningen redogöra för sin syn på händelserna.


Friande 5492B/SL/14
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel

Tidningen publicerade på sin webbplats FNB:s nyhet om de kostnader som alkoholen orsakar. Tidningen rättade artikeln när FNB korrigerat sin ursprungliga nyhet.

Friande 5462/SL/14
Nya Åland

Privat och offentligt, användning av bild

Tidningen publicerade en artikel om en person som intervjuades i radion och illustrerade artikeln med en skärmdump från den intervjuades Facebooksida. Artikeln innehöll inga fel och baserade sig på offentliga källor.

Fällande 5341/SL/13
Borgåbladet

Uppgifter om minderårig, samtidigt hörande, intervju

Föräldrar berättade i tidningen om att deras barn blivit mobbade i skolan. Den elev som påstods vara mobbaren kunde identifieras på basis av artikeln. Detta var oskäligt för barnet som gick i första klass.

Fällande 5319/SL/13
Hufvudstadsbladet

Hufvudstadsbladet

Tidningen publicerade en felaktig uppgift om ungdomsarbetslösheten i Grekland och rättade inte felet trots begäran.

Friande 5536B/SL/14

Vastaaja: Syd-Österbotten

Asia: Intervjuobjektets rättigheter, Respekt för människovärdet

Ratkaistu: 15.10.2014

Tidningen publicerade en artikel om ett bråk vid kiosken på en tvåspråkig stads campingområde som uppmärksammats i sociala medier. Tidningen publicerade också en skämtteckning där campingföretagaren jämfördes med Pekka Puupää. Skämtteckningen var inte nedsättande och företagaren fick i tidningen redogöra för sin syn på händelserna.


Klagan 28.6.2014

Klagan gäller nyheten ”Närpesbo fick inte köpa glass på svenska i Kaskö” som publicerades 7.6 i Syd-Österbotten samt skämtteckningen Sticket som publicerades i samma tidning 10.6 och där en kioskinnehavare som inte kan svenska kallas Pekka Puupää. Artikeln är skriven av Vasabladets reporter. Artikeln publicerades först på Vasabladets webbplats och följande dag i Vasabladets och Syd-Österbottens papperstidningar.  Klaganden är inte part i ärendet men har den i artikeln nämnda företagarens samtycke.


Enligt klagan insåg inte företagaren att artikeln också publiceras i lokaltidningen. Klaganden anser att artikeln och skämtteckningen Sticket vanhedrar den intervjuade.

Klaganden hänvisar till Journalistreglernas punkt JO 17: Intervjuobjekt har rätt att på förhand få veta i vilket sammanhang deras uttalanden kommer att användas. De ska också få veta om intervjun kan komma att användas i flera olika medier.

Syd-Österbottens svar 19.9.2014


Enligt chefredaktör Mats Ekman bröt Syd-Österbotten inte mot god journalistisk sed när tidningen publicerade nyheten om ordväxlingen som ägt rum 5.6 och som väckte stor uppmärksamhet i sociala medier. Tidningen lät båda parterna komma till tals genom att publicera artikeln och en insändare i samma dags tidning. Enligt chefredaktören hade tidningen rätt att rapportera om händelsen eftersom ordväxlingen utspelade sig på en offentlig plats med flera personer närvarande.

Chefredaktören skriver att det är mediernas uppgift att granska kommunal verksamhet som lagts ut till entreprenörer och kundbemötandet i den tvåspråkiga kommunen. Diskussionen kring händelsen pågick i sociala medier innan SÖ:s publicering.  I artikeln gav tidningen företagaren en möjlighet att ge sin syn på saken.

Artikeln publicerades först på Vasabladets webbplats 6.6 och i papperstidningen samt i Syd-Österbotten 7.6. Artikeln var skriven av tidningen Vasabladets sommarvikarie som enligt chefredaktören också skriver för HSS Medias andra tidningar.

Den intervjuade är enligt chefredaktören en lokal företagare och läsare av Syd-Österbotten. ”I denna egenskap kan man utgå från att han varit medveten om tidningssamarbetet.” Enligt chefredaktören är det ett missförstånd att företagaren inte visste att han blivit intervjuad för två tidningar.

Skämtteckningen Sticket har publicerats i tidningen SÖ sedan år 1990.  Enligt chefredaktören är teckningarna politisk satir och bygger på allmänna och lokala händelser.

Skämtteckningen ifråga är enligt chefredaktören en bild av en pojke som på svensk Kasködialekt frågar sin mamma om det är Pekka Puupää som bor där. Enligt chefredaktören pekar teckningen inte ut någon viss person. Teckningen föreställer campingområdets kiosk. Barnet ställer en fråga men får inget svar. Eftersom ingen person nämns i teckningen kan inte heller campingföretagaren vara Pekka Puupää.

Enligt chefredaktören får en skämtteckning vara tillspetsad. Chefredaktören motiverar publiceringen av teckningen med samma orsaker som publiceringen av den ursprungliga artikeln: Mariestrands camping ägs av den tvåspråkiga staden Kaskö, den är en offentlig plats och händelsen hade fått stor uppmärksamhet.

Chefredaktören påpekar att den intervjuade inte kontaktade honom efter att artikeln publicerats. Den intervjuade hade kontaktat skribenten 19.6 och yrkat på rättelse av ett fel i artikeln. Tidningen vägrade eftersom det enligt chefredaktören inte var fråga om något sakfel.

Tidningen publicerade ändå en insändare av den intervjuade 15.7., där han bestred att han sagt att han inte är intresserad av Närpesbornas pengar. Han skrev också att han i motsats till vad som stod i artikeln ensam är ansvarig för att sköta campingområdet.

Avgörande

JO 17: Intervjuobjekt har rätt att på förhand få veta i vilket sammanhang deras uttalanden kommer att användas. De ska också få veta om intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Intervjuobjekt ska alltid meddelas ifall samtalet är avsett för publicering eller enbart som bakgrundsmaterial.

JO 26: Allas människovärde ska respekteras. Etniskt ursprung, nationalitet, kön, sexuell orientering, övertygelse eller därmed jämförbar egenskap ska inte framställas på ett ovidkommande eller nedlåtande sätt.

En uppdatering om språktvisten publicerades i ett socialt medium. Syd-Österbotten skrev en artikel utgående från uppdateringen om bråket i samband med ett glassköp. I tidningen fick båda parterna ge sin syn på händelseförloppet. I artikeln påstås företagaren bland annat ha sagt att han inte är intresserad av pengar om de är från Närpes. Artikeln hade publicerats föregående dag på Vasabladets webbplats. Den publicerades också i den tryckta versionen av Vasabladet samma dag som i Syd-Österbotten.

Följande vecka publicerade SÖ också en skämtteckning om ämnet, där företagaren jämförs med Pekka Puupää. Tidningen publicerade också en rättelse skriven av företagaren, där han bestred att han talat om pengar från Närpes och berättade att han ensam är ansvarig för sitt företag, i motsats till vad som stod i artikeln. Tidigare hade tidningen vägrat publicera hans kommentar.

Opinionsnämnden för massmedier påminner om att den intervjuade ska få veta ifall intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Nämnden anser att det är möjligt att företagaren inte kände till Vasabladets och Syd-Österbottens gemensamma redaktion. Lika möjligt är det att reportern berättat att hon arbetar för båda tidningarna. Nämnden har inga förutsättningar att ta ställning till vad som sagts i intervjusituationen.

Artikeln publicerades först på Vasabladets webbplats och först sedan i Vasabladet och i Syd-Österbotten. I artikeln fick den intervjuade ge sin syn på händelserna och senare publicerade Syd-Österbotten hans insändare rubricerad som klarläggande.

Nämnden anser att den intervjuade kan kopplas ihop med skämtteckningen Sticket som tidningen publicerade. I skämtteckningen behandlades företagaren tillspetsat trots att han inte är någon offentlig person. Tillspetsning och karikering hör ändå till skämtteckningens stilgrepp, och i detta fall överskred inte teckningen måttfullhetens gräns.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Syd-Österbotten inte har brutit mot god journalistisk sed.
 Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen och Heikki Vento.


Tämä päätös on avattu 2351 kertaa