BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 5492B/SL/14

Vastaaja: Hufvudstadsbladet

Asia: Korrigering av fel

Ratkaistu: 17.9.2014

Tidningen publicerade på sin webbplats FNB:s nyhet om de kostnader som alkoholen orsakar. Tidningen rättade artikeln när FNB korrigerat sin ursprungliga nyhet.

Klagan 14.4.2014

Enligt klaganden fanns ett fel i både rubriken och innehållet i FNB:s nyhet Alkoholen kostar 14 miljarder per år http://hbl.fi/nyheter/2014-03-13/580306/alkoholskadorna-vager-mer-jobben som HBL publicerade på sin webbplats 13.3.2014. Enligt klaganden påstås i artikeln att den förlust av levnadsår som orsakas av alkoholrelaterade dödsfall och de därigenom förlorade arbetsåren kostar samhället 14,5 miljarder euro per år. Enligt klaganden är ”den befängda uppskattningen nonsens".

Klaganden krävde 21.3 att tidningen rättar artikeln. Tidningen korrigerade artikeln 29.3 efter att ha fått FNB:s rättelse. Klaganden är inte nöjd med rättelsen. Enligt honom innehåller artikeln fortfarande samma fel.


Hufvudstadsbladets genmäle 12.5.2014

Chefredaktör Jens Berg konstaterar att HBL 13.3.2014 publicerade en nyhet om alkoholanvändningens ekonomiska effekter som tidningens långvariga och pålitliga samarbetspartner levererat. På redaktionen rubricerades artikeln utgående från en uppgift som artikeln innehöll på följande sätt: ”Alkoholen kostar 14 miljarder per år”.

När klaganden skickade sitt rättelseyrkande till redaktionen 21.3 kontaktade HBL:s nyhetschef FNB. Enligt chefredaktören har tidningen inte som rutin att faktakolla de nyheter som notisbyrån levererar, men om fel upptäcks kontaktar tidningen FNB för att nyhetsbyrån ska kunna korrigera dem. Senare samma dag kontaktades tidningen av FNB:s svenska redaktion som meddelade att FNB:s chefredaktör bestämt att nyheten skulle rättas. HBL fick FNB:s rättelse 28.3 och publicerade den följande dag.

Klagandens missnöje med rättelsen beror enligt chefredaktören på att klaganden räknar alkoholens negativa ekonomiska effekter för samhället på ett snävare sätt än vad som gjordes i FNB:s nyhet som tidningen publicerade. Enligt klaganden leder enbart de dödsfall som förorsakats av alkohol till förlorade manarbetsår och belastar därmed samhällsekonomin. Enligt chefredaktören finns den begränsningen inte i den nyhetstext som tidningen publicerade.

Enligt chefredaktören har tidningen inte brutit mot journalistreglernas JR 20 eller 12. Tidningen publicerade rättelsen omedelbart när FNB gjorde sin egen rättelse.


Avgörande

FNB:s nyhet som tidningen publicerade på sin webbplats byggde på ett seminarium i riksdagen. Tidningen rubricerade FNB:s nyhet utgående från uppgifter i ett föredrag av en expert som citerades i artikeln. Enligt artikeln ansåg Arbetshälsoinstitutets generaldirektör som talade på seminariet att ett minskat alkoholdrickande skulle ha en stor samhällsekonomisk betydelse. Artikeln hänvisade till professorn i hälsopolitik Ilkka Vohlonens uträkningar enligt vilka ”förlusterna för att folk försvinner från arbetslivet på grund av alkoholen kostar upp till 14,5 miljarder euro årligen”.

Opinionsnämnden för massmedier påpekar att artikeln inte såsom klaganden framför påstår att den förlust av manarbetsår som de alkoholrelaterade dödsfallen orsakar kostar samhället 14,5 miljarder om året. Att man lämnar arbetslivet på grund av alkohol är inte samma sak som förlust av manarbetsår på grund av alkoholrelaterade dödsfall.

HBL rättade artikeln när FNB preciserade uppgifterna i sin nyhet. Rättelsen motsvarar ändå inte fullständigt opinionsnämndens tolkning av journalistreglerna. Därför uppmanar opinionsnämnden HBL:s chefredaktör att se till att hela redaktionen tillägnar sig journalistreglerna. Opinionsnämnden påpekar också att chefredaktören för ett massmedium ansvarar för allt material det publicerar, även artiklar från nyhetsbyråer.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet inte har brutit mot god journalistisk sed.
 
 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama och Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 2099 kertaa