BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 5462/SL/14

Vastaaja: Nya Åland

Asia: Privat och offentligt, användning av bild

Ratkaistu: 20.8.2014

Tidningen publicerade en artikel om en person som intervjuades i radion och illustrerade artikeln med en skärmdump från den intervjuades Facebooksida. Artikeln innehöll inga fel och baserade sig på offentliga källor.

Klagan 3.3.2014


Klagan gäller artikeln "Vitheten är viktigast för mig" i Nya Åland 3.2.2014. Artikeln baserade sig på programmet Flykten från pisslandet i Sveriges Radios P1 föregående kväll, där klaganden uppträdde under eget namn och kallade sig rasist. Klaganden intervjuades inte för tidningsartikeln men hans kommentarer i radion citerades direkt. Artikeln innehöll en bild från klagandens Facebooksida.

Enligt klaganden har Nya Åland kränkt hans privatliv genom att bryta mot god journalistisk sed och Journalistreglerna 27 och 30. Klaganden anser att det var irrelevant att publicera hans bild och namn och att det orsakade honom skada på den lilla orten där alla läst artikeln.

Enligt klaganden kan man också misstänka att hans namn och bild publicerades för att tidningen velat skada honom eller "skrämma upp andra att uttrycka rasism offentligt".

Nya Ålands genmäle 21.3.2014

Tidningens chefredaktör Jonas Bladh konstaterar att klaganden i flera fall och under eget namn valt att torgföra sina åsikter via Facebook, Twitter och sin blogg. På sin Facebooksida publicerade klaganden en kommentar och en länk till diskussionen om Sveriges Radios program, där han medverkat samma kväll. Chefredaktören påpekar att Sveriges Radios P1 sänds över hela landskapet Åland.

Klaganden inledde sin Facebookuppdatering med kommentaren "Hej P1-lyssnare. Jag är den ni googlade efter. Djävulen."

Enligt chefredaktören har klaganden efter Nya Ålands artikel varit i kontakt med tidningen ett flertal gånger och då blivit erbjuden utrymme på insändar-/debattplats, men avböjt. Klaganden har inte framfört att uppgifterna i artikeln varit felaktiga.

Chefredaktören konstaterar att tidningen inte har brutit mot god journalistisk sed eftersom klaganden själv sökt uppmärksamhet utan att skydda sin identitet vare sig i sociala medier eller radioprogrammet.


Avgörande 

JR 1: Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.

JR 3: Journalister har rätt och skyldighet att avvisa påtryckningar eller löften som syftar till att styra, förhindra eller begränsa informationsförmedlingen.

JR 27: Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder.

JR 30: Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga.

I sin nyhetsartikel publicerade Nya Åland klagandens namn och bild från dennes Facebooksida. I artikeln redogjordes för intervjun med klaganden i Sveriges Radios programserie Rädda Sverige, avsnittet Flykten från pisslandet. Programmet handlar om Sverigedemokraterna och människor som delar deras idévärld. Många av dem har flytt från Sverige till länder som inte har lika många invandrare som Sverige. I programmet framförde klaganden sina rasistiska åsikter och berättade att han flyttat från Sverige till Åland för att "Åland är ett vitt samhälle, det är enkelt att bo här, trots att man inte kan finska. −− Hela stan [Mariehamn] är vit här och det är vitheten som är det viktigaste för mig", konstaterade klaganden i radion.

Klaganden meddelade i en Facebookuppdatering efter radioprogrammet att han inte svarar åländska journalister som kontaktar honom. Klagandens Facebooksida är öppen för alla, liksom även hans många andra sidor i de sociala medierna. Dessutom uppträdde han öppet som rasist under sitt eget namn och med egen bild i de sociala medierna och i radiointervjun. I ett tidigare beslut har Opinionsnämnden för massmedier konstaterat att journalister kan använda Facebooksidor som källmaterial inom ramen för Journalistreglerna.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att tidningen hade rätt att publicera klagandens namn och bild, eftersom det i den tidningsartikel som skrevs på basis av radiointervjun var fråga om ett samhälleligt brännande ämne, rasistiska åsikter. Artikeln förde inte fram något känsligt angående klagandens privatliv, utan upprepade sådant han redan berättat.

Tidningen erbjöd klaganden möjlighet att föra fram sina åsikter på insändar-/debattplats. Klaganden avböjde detta erbjudande.

Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen inte har brutit mot god journalistisk sed. 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama och Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 2920 kertaa