BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Fällande 5319/SL/13

Vastaaja: Hufvudstadsbladet

Asia: Hufvudstadsbladet

Ratkaistu: 26.3.2014

Tidningen publicerade en felaktig uppgift om ungdomsarbetslösheten i Grekland och rättade inte felet trots begäran.

Klagan 14.10.2013

Klaganden anser att ledartexten ”Efter gryning hotar storm” som publicerades 27.9.2013 innehöll ett väsentligt fel. Enligt klaganden påstod den på många sätt förtjänstfulla texten vilseledande att långt över hälften av Greklands arbetslösa skulle vara unga under 25 år. Klaganden hänvisar till Eurostats statistik och skriver att andelen unga arbetslösa av alla Greklands arbetslösa är cirka 13 procent.

Hufvudstadsbladets genmäle 25.11.2013

Chefredaktör Jens Berg svarar att klagan gäller en bisats i ledartexten som handlade om partiet Gyllene gryning: ”Att arbetslösheten är skyhög i Grekland är ingenting nytt, inte heller långt över hälften av de arbetslösa är unga, under 25 år.”  Enligt Berg innehöll meningen som sådan inget sakfel. Däremot diskuterar han meningen ur en semantisk synvinkel och överväger dess innebörd om ord skulle infogas eller placeras i en annan ordning.

Berg förklarar situationen så här: ovannämnda mening skulle kännas mera logisk om ordet att infogades mellan orden heller och långt. Om ordet att skulle infogas kunde meningen tolkas som ett sakfel. Då skulle den enligt Berg nämligen låta förstå att ledartexten betraktade ungdomsarbetslösheten i förhållande till det totala antalet arbetslösa i Grekland. (”– – De båda delarna i meningen skulle kännas mera logiska och sammanhängande om ordet ”att” infogades mellan orden ”heller” och ”långt”. Det skulle dock leda till att meningen också kan tolkas som ett sakfel – –”). Det här var inte ledarskribentens avsikt, utan målet var att berätta att över hälften av Greklands unga under 25 år definieras som arbetslösa. Som källa använde ledarskribenten Eurostats statistik om ungdomsarbetslöshetsgraden. För att undvika missförstånd anser Berg att orden "unga" och "arbetslösa" borde ha bytt plats i meningen. Berg anser också att en noggrannare definiering av arbetslöshet i artikeln hade förhindrat feltolkningar.

Efter alla ändringar som chefredaktören framför skulle meningen lyda så här: ”Att arbetslösheten är skyhög i Grekland är ingenting nytt, inte heller att långt över hälften av de unga under 25 år är arbetslösa.”

När klaganden tog kontakt med ledarskribenten och krävde en rättelse behandlades enligt Berg inte semantiken i meningen, utan den definition av arbetslöshet som användes i ledartexten. Diskussionen handlade om sättet som ledarskribenten valt att beskriva andelen 15–24-åriga arbetslösa i förhållande till arbetskraften i den aktuella åldersklassen. Ett annat alternativ hade varit att räkna andelen unga arbetslösa i relation till hela åldersklassen.

Efter att ha diskuterat med klaganden ansåg redaktionen att det inte var fråga om ett väsentligt sakfel som kräver korrigering, utan om olika definitioner i samband med statistikföring av ungdomsarbetslöshet. Att utreda dem skulle ha krävt en egen artikel. Ledartexten som var föremål för klagan handlade om en extrem politisk rörelse i Grekland och inte om ungdomsarbetslösheten, som artikeln bara hänvisade till i en bisats. Berg medger ändå att meningen ifråga kunde ha formulerats annorlunda.

Avgörande

Ett väsentligt fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella webbplats och dessutom i den publikation där felet ursprungligen fanns (JR 20).

Ledartexten handlade om EU:s roll i krisen i Grekland och dess inverkan på det högerextrema partiet Gyllene grynings verksamhet. Skribenten anser att partiets frammarsch snarare tyder på ett kommande mörker än på gryningen. Skribenten önskade att EU vid sidan av ekonomiska piskor också skulle ge Grekland politiskt stöd för att inte partiets betydelse skulle växa ytterligare.

Enligt texten är den höga ungdomsarbetslösheten en orsak bakom Gyllene grynings framgång. Opinionsnämnden har redan i ett tidigare beslut konstaterat att redaktionerna med fog kan tolka officiell arbetslöshetsstatistik från olika utgångspunkter.

Hufvudstadsbladet framförde ändå ett påstående om ungdomsarbetslösheten i Grekland som också enligt tidningen själv saknar täckning. Den officiella statistiken stöder inte påståendet att över hälften av Greklands arbetslösa skulle vara yngre än 25 år. Tvärtemot vad chefredaktören anser var det inte fråga om en dåligt övervägd ordföljd, utan en mening som innehöll ett väsentligt fel. I sitt skriftliga rättelseyrkande som skickades till redaktionen begärde klaganden att felet skulle rättas. Tidningen hade inga grunder att neka. 

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.


Beslutet fattades av:
Timo Huovinen (ordf.), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama och Salla Vuorikoski.


Tämä päätös on avattu 2544 kertaa