BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Fällande 5032/SL/12

Vastaaja: Hufvudstadsbladet

Asia: Korrigering av fel

Ratkaistu: 22.5.2013

Nyheten berättade om ungas cannabisanvändning. Den innehöll ett väsentligt fel.

Klagan 19.10.2012

Klaganden anser att faktarutan till artikeln ”Polisen påminner: cannabis är olagligt”, publicerad 9.10.2012, innehåller två väsentliga fel. Artikeln handlade om cannabisanvändningen bland unga i Lovisaområdet och återgav synpunkterna hos rektorn och elever vid en yrkesskola i Borgå.

Enligt klaganden har tidningen fel när den skriver att cannabis är den vanligaste drogen i Finland efter alkohol. Han hänvisar till undersökningen Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa) från år 2010. Där stod det att av befolkningen i arbetsför ålder rökte 16 procent av kvinnorna och 23 procent av männen dagligen. I publikationen Huumetilanne Suomessa 2011 (Narkotikasituationen i Finland 2011) uppskattas antalet cannabisanvändare till fyra procent. Klaganden citerar Institutet för hälsa och välfärds undersökning Rökfri ut i arbetslivet och anser det klart att nikotinet i tobak klassificeras som en drog.

I faktarutan konstaterades också att alla brott lämnar spår i straffregistret. Enligt klagandens åsikt stämmer inte detta. Som motivering hänvisar han till Rättsregistercentralen, som har gjort upp en förteckning över de straff som leder till en anteckning i straffregistret. Till exempel lämnar de flesta bötesstraff inget spår i straffregistret.

Klaganden har bett tidningen korrigera felaktigheterna, men tidningen har inte gått med på detta.

Hufvudstadsbladets genmäle 27.11.2012

Chefredaktör Jens Berg svarar att tidningen hade kunnat inkludera nikotin i listan över de vanligaste drogerna. En utvidgad lista kunde också innehålla drycker med en hög halt av koffein. Tidningen beslutade dock att fokusera på cannabis och inte på andra droger. Berg skriver att faktarutan innehåller den med tanke på temat mest väsentliga informationen i komprimerad form och att fakta som kan anses som självklarheter lämnas bort. Tobak nämns dock i själva artikeln.

Berg hänvisar till undersökningen Nuorten terveystapa 2011: enligt den har andelen ungdomar i åldern 14–18 år som röker sjunkit till 16 procent. Enligt en nationell skolhälsoundersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd har 22 procent av yrkesstuderandena och 16 procent av gymnasisterna prövat på cannabis åtminstone en gång. Enligt chefredaktören är det slumpmässigt vilka sanningar som presenteras i fråga om erfarenheter av stimulantia bland ungdomar i olika åldrar. Resultaten kan förändra sig över tid och beroende på undersökningsens infallsvinkel. I Hufvudstadsbladets artikel berättade polis och lärare om hur de upplever att de ungas inställning till cannabis har förändrats. Berg betonar att det centrala temat för artikeln inte var att jämföra hur allmänt utbredd användningen av cannabis, alkohol, tobak eller motsvarande substanser är.

Chefredaktören medger att formuleringen om straffregistret var dålig. Den baserade sig på ett uttalande av en polis som intervjuades för artikeln. Antagandet var att han hänvisade till lagen om behandlingen av personuppgifter i polisens verksamhet och inte straffregistret, trots att det sades så i faktarutan.

Berg anser dock inte att tidningen gjort sig skyldig till någon allvarlig försummelse. Han anser inte att det rör sig om något sådant väsentligt fel som avses i Journalistreglerna, utan om en smärre inexakthet.

Avgörande

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i (JR 20).

I artikeln berättades att polisen anordnat ett informationsmöte i Lovisa gällande den cannabishärva som uppdagats i staden. I artikeln hördes polisen och man gav föräldrarna anvisningar om hur man bör agera om de misstänker att de egna barnen använder droger. Rektorn vid en yrkesskola i Borgå berättade om skolans sätt att ingripa i elevernas droganvändning. Två av skolans elever beskrev sin egen inställning till droger. I artikelns faktaruta ”Böter vanligast” sammanfattades fyra påståenden om cannabisanvändning, odling och de rättsliga påföljderna av cannabisinnehav. Där berättades att enligt rättspraxis så leder innehav på under 50 gram cannabis till dagsböter, men innehav på över ett kilo ger fängelsestraff. Slutligen konstateras det att samtliga brott lämnar spår i straffregistret.

Droger kan klassificeras enligt olika kriterier. Därför kan tidningen inom ramen för sin beslutanderätt välja vilken klassificering den använder sig av, men i detta fall är den inbördes motstridig. Om cannabisanvändningens utbreddhet jämförs med lagliga droger, såsom alkohol, kunde andra lagliga droger också ha varit med. Opinionsnämnden för massmedier anser dock inte att detta var ett väsentligt fel.

Däremot var påståendet att samtliga brott lämnar spår i straffregistret ett väsentligt fel. Felets betydelse accentuerades eftersom informationen presenterades i faktarutan. Enbart bötesstraff antecknas inte i straffregistret. Eftersom poängen med artikeln var att påpeka att cannabisanvändning är olagligt var felet gällande brottspåföljderna vilseledande för läsarna. Dessutom blev tidningen informerad om felet av en läsare, varvid den utan dröjsmål borde ha korrigerat det. Tidningen hade respekterat sin allmänhet om den beredvilligt hade medgett sitt fel och publicerat en rättelse.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Veikko Valtonen och Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 3175 kertaa