BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 5009/SL/12

Vastaaja: Österbottens Tidning

Asia: Eget ställningstagande, dvs. genmäle, insändare

Ratkaistu: 17.4.2013

Tidningen rapporterade om påståenden i partiets lokalförenings pamflett, och skaffade svar på dem av tjänstemän. I artikeln intervjuades även partiets kommunalvalskandidat. Föreningen utsattes inte för mycket negativ publicitet, så redaktionen hade grund för att bestrida kravet på genmäle. Redaktionen publicerade ändå föreningens insändare.

Klagan 30.9.2012

Klagan gäller artikeln Sannfinländare fiskar röster med oriktiga påståenden, som publicerades i Österbottens Tidning 23.9.2012. Klaganden är Pietarsaaren seudun perussuomalaiset r.y. som anser att artikelns rubrik är skymflig och att den inte baserar sig på fakta. 24.9.2012 skrev föreningen ett genmäle åt tidningen, där man räknade upp de punkter i Journalistreglerna som tidningen bröt mot (punkterna 2, 8 och 10). Föreningens funktionärer förde personligen genmälet till tidningens redaktion.

Tidningens biträdande chefredaktör lovade i ett e-postmeddelande han skickade 27.9.2012 att publicera föreningens genmäle. Han sade att han förkortar texten och lämnar bort stycket om artikelns redaktör. Klaganden sade sig acceptera förkortningen bara sakinnehållet inte förändras.

Enligt Journalistreglerna ska tidningen omgående publicera genmälet. Före söndagsnumret 30.9.2012 hade genmälet inte publicerats, varken på webben eller i tidningen. Enligt klaganden är det fråga om ett ärende av särskild vikt med tanke på kommunalvalet i Jakobstad.

I sin komplettering till klagan meddelar föreningen att den inte godkänner att skrivelsen publiceras på insändarsidan, utan kräver att den publiceras som en separat artikel.

Österbottens Tidnings genmäle 21.10.2012

Chefredaktör Margareta Björklund svarar att man som bakgrund till ÖT:s nyhet hade sannfinländarnas pamflett "Ärsyttääkö kaupungin meininki?" som delades ut till hemmen. Där fanns ett antal påståenden om hur dåligt Jakobstad behandlar den finskspråkiga minoriteten. Finskspråkiga och svenskspråkiga handikappade ställdes mot varandra.

Påståendena var provokativa så som "Suomenkielisille vammaisille ei ole asuntoja" (Det finns inga bostäder för finskspråkiga handikappade), "Suomenkielisten vammaisten asunto on homeessa ja suljettu" (Finskspråkiga handikappades boende har mögelproblem och är stängt) ja "Sairaalan hallinto on täynnä ruotsinkielisiä. Olisiko aika palkata myös suomenkielisiä lääkäreitä?" (Sjukhusets ledning är full av svenskspråkiga. Vore det bättre att anställa även finskspråkiga läkare?) ÖT lät enligt chefredaktören avdelningschefen för handikappsomsorgen (Hannele Grankvist) och sjukhusets överläkare (Pia-Maria Sjöström) svara på en del av sannfinländarnas påståenden. Ingendera fann grund för sannfinländarnas påstående, enligt vilket staden behandlar finskspråkiga sämre än svenskspråkiga. Även sannfinländarnas kommunalvalskandidat gavs möjlighet att förklara innehållet i pamfletten. I intervjun säger hon enligt chefredaktören att påståendena är aningen för radikala.

Dagen efter att artikeln publicerades erbjöd representanter för sannfinländarnas förening en finsk text som genmäle. De uppmanades enligt chefredaktören att sända brevet elektroniskt och helst på svenska. Redaktionen fick det finskspråkiga e-postmeddelandet med krav på genmäle  26.9.2012. Chefredaktören såg inga orsaker att godkänna kravet på genmäle, eftersom artikeln baserade sig på fakta. Redaktionen erbjöd ändå en möjlighet att publicera texten redigerad på insändarsidan, vilket föreningens representant godkände per e-post. Texten översattes och publicerades 29.9.2012.

Avgörande

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i (JR 20). Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang (JR 21).Ifall det inte är möjligt att höra den som blivit föremål för den mycket negativa publiciteten samtidigt, kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand. Om så inte sker, hör det till god sed att publicera personens egen ståndpunkt (JR 22). Ett sådant uttalande är ett inlägg som bör publiceras så snabbt som möjligt utan osakliga tillägg (JR 23). Sedvanlig kulturkritik, politisk, ekonomisk eller samhällelig utvärdering och framförande av annan motsvarande åsikt ger dock inte rätt till uttalande (JR 24).Österbottens Tidning publicerade en nyhet där man ville ha svar av ansvariga tjänstemän om påståendena i sannfinländarnas kommunalvalspamflett gällande svensk- och finskspråkigas särbehandling i Jakobstad.  I artikeln intervjuades även partiets kommunalvalskandidat.  Redaktionen beviljade inte partiets lokalförening rätt till genmäle, men publicerade ändå ordförandens och vice ordförandens insändare.

Påståendena i sannfinländarnas pamflett om favorisering av svenskspråkiga på de finskspråkigas bekostnad  var enligt Opinionsnämden för massmedier tillspetsade och avsedda att provocera väljare. Den som kommer med politiska ställningstaganden måste själv vara färdig att bemöta kritik.

Österbottens Tidning testade sanningshalten i sannfinländarnas påståenden genom att låta lokala sakkunniga svara på dem. En samhällelig och politisk utvärdering av den här typen är en fundamental del av den offentliga debatten, och att vara föremål för den innebär inte att man utsätts för mycket negativ publicitet. Av denna orsak hade partiföreningen ingen rätt till eget ställningstagande, d.v.s. genmäle. Tidningen handlade ändå ansvarsfullt genom att erbjuda partiet en möjlighet att få fram sin egen syn på saken i insändarspalten.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Österbottens Tidning inte har brutit mot god journalistisk sed.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen och Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 3430 kertaa