BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Fällande 5006/SL/12

Vastaaja: Österbottens Tidning

Asia: Väsentligt fel

Ratkaistu: 17.4.2013

På sin offentliga webbplats publicerade tidningen ett sammandrag av en nyhet i den tryckta tidningen. Sammandraget innehöll ett väsentligt fel som redaktionen inte korrigerade. Även den korrekta informationen fanns i webbtidningen, men för att kunna läsa den krävdes inloggning.
 

Klagan 28.9.2013 

Enligt klaganden påstod tidningen i webbartikeln ”Svårt att locka unga kandidater i Larsmo”, publicerad 26.9.2012, att Svenska folkpartiet i kommunalvalet haft den jämnaste könsfördelningen bland kandidaterna. Enligt klaganden stämmer detta inte, eftersom kandidaterna för Centern i Finland var hälften kvinnor och hälften män. Han skriver att det skulle ha varit en annan sak att skriva att SFP hade flest kvinnliga kandidater. Enligt klaganden lockade tidningens påstående på ett vilseledande och beräknande sätt till att rösta på SFP:s kandidater.

Klaganden berättar att han tog kontakt med tidningen, som svarade på följande sätt: ”Som det står under artikeln kan man läsa den i sin helhet i papperstidningen eller e-tidningen. Där finns alla partier med”.  Klaganden påpekar att många läser enbart kortversionen av webbtidningen och får en snedvriden bild av verkligheten. Han förundrar sig även över att tidningen inte försökte nå Centerns kandidater, även om den publicerade andra partiers valteman. Klaganden tycker att redaktionen borde ha publicerat kommentarer även från Centerns kandidater. Han anser att denna brist bekräftar uppfattningen om att Österbottens Tidning i själva verket är SFP:s regiontidning.

Enligt klaganden har tidningen trots begäran inte rättat felet eller redogjort för grunderna till det publicerade påståendet.

Österbottens Tidnings genmäle 21.10.2012

Chefredaktör Margareta Björklund svarar att artikeln i fråga var en del av kommunalvalsbevakningen. Till helheten hörde till exempel en på webben publicerad valkompass som var gratis och öppen för alla kandidater i tidningens upplageområde, en graf som indelade kandidaterna bland annat efter ålder och kön, samt olika intervjuer och analyser av valdebatterna. Artiklarna publicerades i den tryckta tidningen, på webben och som mobilversioner. Björklund betonar att tidningens insändarspalt också var öppen för alla kandidater och partier.

I den artikel man hänvisade till i webbsammandraget som klagan gäller, presenterades enligt chefredaktören valkandidaterna i Larsmo med text och grafik. Rubriken till denna artikel löd ”Efterlyses: Kvinnor och unga”. Björklund skriver att artikeln handlade om hur svårt det var för partierna att få kvinnor och unga att ställa upp som kandidater i kommunalvalet. I artikeln intervjuades representanter från de tre partier (SDP, SFP och KD) som har representation i kommunalfullmäktige i Larsmo. Av dessa tre partier var det enligt chefredaktören SFP som hade flest kvinnliga kandidater i valet, nämligen 10 kvinnor av 27 kandidater. Av Centerns två kandidater var den ena en kvinna, och Sannfinländarnas enda kandidat var en man.

Björklund erkänner att Centern procentuellt hade flest kvinnliga kandidater. I artikelns grafik klargjordes även de kvinnliga kandidaternas andel i de olika partierna. Chefredaktören anser det irrelevant att så som klaganden gör fokusera på en detalj i nyhetsartikeln i stället för på helheten. Hon påpekar att det var klaganden själv som var Centerns manliga kandidat i Larsmo, och partiets kvinnliga kandidat var hans fru.

Chefredaktören upplever att klagandens påstående om manipulering av uppgifterna är felaktigt och kränkande. Enligt henne presenterade redaktionen omfattande alla partier och kandidater inför valet. Till artikeln som klagan gäller valdes endast representanter för partierna i fullmäktige, men Centerns kandidater hade presenterats tidigare både på webbplatsen och i den tryckta tidningen. Björklund skriver att klaganden inte kontaktade redaktionen för att be om rättelse.

Artikeln kunde läsas i sin helhet i papperstidningen och två dagar efter första publikationen även på webben gratis för de av webbtidningens läsare som registrerat sig på tidningens Media Plus-tjänst. Enligt Björklund är tidningen ytterst strikt med vilka artiklar som publiceras gratis på webben.

Avgörande

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i (JR 20).

Den förkortade version av artikeln om kandidatnomineringen som publicerades på webben innehöll förutom rubriken två meningar. Hela artikeln som kortversionen refererade till publicerades i papperstidningen samma dag och två dagar senare på webben i e-tidningen.

Påståendet i kortversionen av artikeln om SFP:s kandidatnominering stämde inte. Centern i Larsmo hade lika många kvinnliga och manliga kandidater (1/1). Felet var väsentligt och borde ha rättats utan dröjsmål då redaktionen fick veta om saken. Felet i kortversionen har dock fortfarande inte (17.4.2013) rättats på tidningens webbplats.

Den korrekta informationen fanns i webbtidningen men för att kunna läsa den krävdes det inloggning. Eftersom den felaktiga uppgiften kunde läsas av vem som helst borde den rätta informationen likaså ha varit tillgänglig för alla. 

Opinionsnämnden för massmedier anser att Österbottens Tidning har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen och Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 3200 kertaa