BESLUT 2013

Friande 5216/SL/13
Vasabladet

Rubrik

I rubriken i tidningen konstaterades att den intervjuade pappan har råd att vara hemma och sköta sitt barn. Rubriken stämde, även om familjen inte fattade beslutet om pappaledigheten på ekonomiska grunder.

Fällande 5199/SL/13
Hufvudstadsbladet

Ställningstagande till skuldfrågan på förhand

Tidningen publicerade en nyhet om behandlingen av ett åtal om misshandel i Högsta domstolen. Journalisten tog ställning till skuldfrågan under en pågående rättsprocess på ett sätt som nämnden inte anser vara godtagbart.

Fällande 5032/SL/12
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel

Nyheten berättade om ungas cannabisanvändning. Den innehöll ett väsentligt fel.

Friande 5009/SL/12
Österbottens Tidning

Eget ställningstagande, dvs. genmäle, insändare

Tidningen rapporterade om påståenden i partiets lokalförenings pamflett, och skaffade svar på dem av tjänstemän. I artikeln intervjuades även partiets kommunalvalskandidat. Föreningen utsattes inte för mycket negativ publicitet, så redaktionen hade grund för att bestrida kravet på genmäle. Redaktionen publicerade ändå föreningens insändare.

Fällande 5006/SL/12
Österbottens Tidning

Väsentligt fel

På sin offentliga webbplats publicerade tidningen ett sammandrag av en nyhet i den tryckta tidningen. Sammandraget innehöll ett väsentligt fel som redaktionen inte korrigerade. Även den korrekta informationen fanns i webbtidningen, men för att kunna läsa den krävdes inloggning.
 

Fällande 5000/SL/12
Ålandstidningen

Samtidigt hörande

Tidningen publicerade på nätet och i tryck en artikel som förorsakade mycket negativ publicitet för företaget och dess ledning. I den tryckta tidningen publicerades en uppföljande artikel samt chefens insändare. Mer än två månader senare ersattes den ursprungliga artikeln på webben med en ny utan att läsarna informerades om detta.  På webben reagerade man i övrigt inte alls på situationen.

Friande 4919/SL/12
Hufvudstadsbaldet

Samtidigt hörande, rubrik, korrigering av fel

Tidningen baserade sin artikel på information i ett tv-program. En representant för den kritiserade teatern hördes i efterhand. Tidningen publicerade även teaterchefens syn i ärendet.

Fällande 5000/SL/12

Vastaaja: Ålandstidningen

Asia: Samtidigt hörande

Ratkaistu: 17.4.2013

Tidningen publicerade på nätet och i tryck en artikel som förorsakade mycket negativ publicitet för företaget och dess ledning. I den tryckta tidningen publicerades en uppföljande artikel samt chefens insändare. Mer än två månader senare ersattes den ursprungliga artikeln på webben med en ny utan att läsarna informerades om detta.  På webben reagerade man i övrigt inte alls på situationen.

Klagan 15.9.2012

Klaganden är hotell HavsViddens verkställande direktör. Klagan gäller artiklarna Personalflykt från lyxhotell (förstasidan) och Personalkris skakar Havsvidden (insida och webbsida) publicerade 1.9.2012 samt ledaren Journalistik kan inte bara handla om det som är bra publicerad 5.9.2012 i Ålandstidningen. Tidningen publicerade 4.9.2012 även artikeln Anställda försvarar sin chef samt 5.9.2012 klagandens insändare Vi har ingen personalkris. Av artikeln på webben publicerade Ålandstidningen den nya versionen Både ris och ros för hotelledning. Den är daterad 1.9.2012, alltså samma dag som den ursprungliga versionen.

Enligt klagan stämmer inte artiklarnas (1.9.2012) rubriker, utan situationen är den motsatta – alla tjänster är tillsatta med kompetent personal. Den andra artikeln (4.9.2012), i vilken personalen tillbakavisar uppgifterna i den första artikeln, har trots klagandens begäran inte publicerats på nätet.

Enligt klagan läser de flesta enbart artikelns webbversion. I den har den andra parten inte hörts. Enligt klaganden har chefredaktören under ett telefonsamtal medgett att rubriken inte var korrekt, men inte åtgärdat saken. Klaganden frågar även om det är sakligt att chefredaktören svarar på klagandens insändare i ledaren.

Enligt klagan ”avrättar” tidningen hotellchefen ”på ett grymt sätt”, men får man göra så? Klaganden berättar att han även har frågat vad syftet med artiklarna var, men inte fått något svar. Enligt klaganden sade chefredaktören i telefon att det skrivits så mycket positivt om Havsvidden att det måste skrivas något negativt också. Trots det borde man enligt klaganden hålla sig till fakta.

Ålandstidningens genmälen 25.10.2012 och 3.4.2013

Chefredaktör Niklas Lampi svarar att Havsvidden är ett med åländska mått mätt stort hotell och en betydande arbetsgivare.  Hotellet är en del av Ålandsbilden, det marknadsför sig aktivt och det talas mycket om det. Därför har förändringar i hotellets verksamhet ett allmänintresse. Dessutom är hotellets verkställande direktör och hotellchefen enligt chefredaktören offentliga personer i och med sina positioner och ansvarsområden.

Ålandstidningen har tidigare skrivit mycket om hotellets verksamhet. Enligt uppgifter som tidningen tagit del av på hösten hade en stor del av personalen slutat och enligt chefredaktören har orsaken visat sig vara ett dåligt arbetsklimat och problem inom ledningen. Tidningen kontrollerade uppgifterna med flera av varandra oberoende källor och orsaken till att flera arbetstagare slutat var missnöje med ledningen.

Artikelhelheten hade tre delar. Enligt chefredaktören kommenterade källorna sitt missnöje med hotellets ledning anonymt, men en del uppträdde även under eget namn. Även verkställande direktören och hotellchefen fick kommentera och ge sin egen syn på saken, vilket gavs stort utrymme. Enligt chefredaktören var den kritiska delen av artikelhelheten till och med kortare (363 ord) än delen där hotellets ledning fick bemöta kritiken (442 ord). Därför var helheten enligt chefredaktören i högsta grad balanserad och lyfte fram alla aspekter. Dessutom publicerade tidningen 4.9.2012 en artikel i vilken man intervjuade anställda vid hotellet.

Artiklarnas rubriker var enligt chefredaktören felfria och motsvarade verkligheten och artiklarnas innehåll. Så många anställda hade lämnat hotellet på grund av arbetsklimatet och ledningen att orden "flykt" och "kris" var befogade.

Ålandstidningen publicerar inte på sin webbplats allt det material som publiceras i papperstidningen. Detta är enligt chefredaktören tidningens policy och i enlighet med den handlade man även i detta fall. Det förändrar dock inte på något sätt balansen i rapporteringen på webbplatsen – den förkortade versionen innehöll även hotelledningens syn på saken. Reportaget som publicerades 4.9.2012 (Anställda försvarar sin chef) var en uppföljande artikel om Havsvidden. Det publicerades inte på webbplatsen men detta förändrar inte balansen och är inte relevant ur ett pressetiskt perspektiv.

Chefredaktören anser att påståendet om att hotelledningen inte skulle ha fått uttala sig i webbversionen inte stämmer. Hotellchefen uttalade sig i webbartikeln. På webben publiceras förkortade versioner och därför var både kritiken och kommentarerna enligt chefredaktören kortare än i papperstidningen. Båda parterna fick i alla fall uttala sig.

Chefredaktör Lampi säger att det är vanligt att artiklar, aktuella debatter och insändare kommenteras på ledarsidan – det är ju därför den finns.

Hotellchefen är ansvarig för den löpande verksamheten vid hotellet. Därför anser chefredaktören det naturligt att hon fick kommentera kritiken som i hög grad riktades mot hennes ledarskap. Som hotellchef är hon en offentlig person. Chefredaktören bestrider ”avrättningen”. Det handlade om att en kritiserad person fick bemöta kritiken.

I beredningsstadiet ställdes ännu följande frågor till chefredaktören: 1) Har ÅT ersatt den ursprungliga nyheten på webben utan att meddela läsarna eller ONM och varför? och 2) Behandlade ÅT texten som klaganden skickade in och som tidningen publicerade som ett genmäle?

Chefredaktör Lampi bekräftade att tidningen har ändrat texten på webben. Den nya versionen lyfter fram båda sidorna ännu tydligare än den ursprungliga. Ändringen gjordes efter en ny diskussion mellan parterna. Eftersom detta enligt chefredaktören hände mycket senare, efter att han hade skickat sitt svar till nämnden, kom han inte ens att tänka på att ONM borde informeras om saken. Lampi bedömer att ändringen inte har förändrat något i sakinnehållet.
På frågan om genmäle svarade chefredaktör Lampi att klaganden skickade sin text till tidningen som publicerade den.

Avgörande

Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling (JR 8). Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang (JO 21).  Ifall det inte är möjligt att höra den som blivit föremål för den mycket negativa publiciteten samtidigt, kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand. Om så inte sker, hör det till god sed att publicera personens egen ståndpunkt (JO 22).

Opinionsnämnden för massmedier anser att Ålandstidningen i den tryckta tidningen inte har brutit mot god journalistisk sed. Artikeln som publicerades i tidningen 1.9.2012 riktade mycket negativ kritik mot ledningen för det företag som klaganden representerar. Klaganden och hotellchefen fick ändå bemöta kritiken samtidigt. Några dagar senare publicerade tidningen klagandens insändare och en artikel där företagets övriga personal försvarade ledningen. Eftersom det inte var fråga om ett eget ställningstagande, dvs. genmäle, kunde man i tidningens ledare fritt behandla ämnet.

Däremot anser Opinionsnämnden för massmedier att Ålandstidningen inte handlat sakligt på webben. Den förkortade versionen av den tryckta nyheten som publicerades på webben ger företaget och dess ledning mycket negativ publicitet. Som exempel kan nämnas ett citat som riktar sig mot hotellchefen : "Hon behandlar personal på ett kränkande sätt. −− Jobba och håll käften var känslan man fick".  Webbversionen var stympad. På webben publicerades personalens försvarstal inte överhuvudtaget och inte heller verkställande direktörens insändare. Av denna orsak anser nämnden att tidningen på sin webbplats inte tillräckligt bra hörde klaganden samtidigt och inte alls i efterhand.

Nämnden fäster dessutom uppmärksamhet vid att artikeln på webben byttes ut mot en ny version cirka två månader senare på ett vilseledande sätt. Den nya och den gamla versionen har samma datering, 1.9.2012. Man borde ha informerat läsaren om att redaktionen så grundligt redigerat webbartikeln och bytt ut dess rubrik.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Ålandstidningen har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen och Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 2531 kertaa