BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 4919/SL/12

Vastaaja: Hufvudstadsbaldet

Asia: Samtidigt hörande, rubrik, korrigering av fel

Ratkaistu: 23.1.2013

Tidningen baserade sin artikel på information i ett tv-program. En representant för den kritiserade teatern hördes i efterhand. Tidningen publicerade även teaterchefens syn i ärendet.

Klagan 8.6.2012

Tidningen publicerade 1.6.2012 artikeln ”Svenska Teatern gör förlust på grund av ACE”. Artikeln baserade sig på programmet Spotlight som sänts på Yles kanal föregående kväll. Klaganden är chefen för Svenska Teatern. Han anser att tidningsredaktionen har tolkat programmets innehåll på sitt eget sätt och försummat skyldigheten till samtidigt hörande.

Efter publiceringen av artikeln tog styrelseordförande för Garantiföreningen för Svenska Teatern och teaterns förvaltningschef kontakt med redaktören för att få en rättelse av uppgifterna som grundade sig på den felaktiga tolkningen av programmet Spotlight. Redaktören lovade att korrigera uppgifterna, men nästa dag publicerade tidningen en artikel under rubriken ”Svenska Teatern tillbakavisar kritik”. Texten publicerades mot slutet av tidningen.

Enligt klaganden var den tolkning av teaterns ekonomiska resultat som gjordes i Spotlight bristfällig. Han anser att Hufvudstadsbladets redaktörer innan de publicerade sin artikel borde ha kontaktat någon representant för teaterns ledning och låtit dem kommentera påståendena i tv-programmet. I programmet bekräftade ingen representant för teatern ett sådant påstående som tidningen skrev i rubriken till artikeln. Klaganden anser att nyhetsrapporteringen har skadat teaterns rykte.    

Hufvudstadsbladets genmäle 30.6.2012

Enligt chefredaktör Jens Berg refererade Hufvudstadsbladets redaktörer kort Yle-programmet i följande dags tidning. Av programmet framgick att Svenska Teaterns eget exportbolag Ace-Production hade gått med förlust. Företaget åtnjuter ett betydande statsunderstöd. Av tidningsartikeln framgick att artikeln baserade sig på Yles program och återgav vad som sades i programmet.

Efter att artikeln publicerats kontaktade representanter för teatern redaktören och framförde ett önskemål om att tidningen skulle publicera en rättelse. De preciserade dock inte exakt vilka av uppgifterna i Spotlight som var feltolkade. Däremot var deras huvudargument att dotterbolagets resultat inte påverkar teatern. Då ansåg tidningens chefredaktör och kulturchef att den journalistiskt sett bästa löningen var att publicera en ny artikel 2.6.2012 där teaterns representant fick framföra sin egen ståndpunkt och tillbakavisa kritiken i Spotlight. Samtidigt fick han möjlighet att berätta på vilka olika sätt teaterkoncernens bokslut kunde tolkas. Innan den nya artikeln publicerade sändes den för granskning och representanterna för teatern godkände texten.

I den nya artikeln publicerade även siffror ur koncernens bokslut. Av dessa framgick att hela koncernen gått på minus, precis som man också berättat i Spotlight. Hufvudstadsbladets redaktör hade fått balansboken från Spotlights redaktion.

Dessutom publicerade tidningen 8.6.2012 en insändare från klaganden, ”Spotlights program om Svenska Teatern ensidigt och tandlöst”, där han fick framföra sin syn på de uppgifter som presenterats i Hufvudstadsbladet och i programmet Spotlight. I sin insändare tackade klaganden också för den förtydligande artikel som publicerats 2.6.2012.   

Avgörande

Rubriker, ingresser, pärm- och bildtexter, löpsedlar och annan exponering ska ha en grund i innehållet (JR 15). Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i (JR 20). Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang (JR 21). Ifall det inte är möjligt att höra den som blivit föremål för den mycket negativa publiciteten samtidigt, kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand. Om så inte sker, hör det till god sed att publicera personens egen ståndpunkt (JR 22). Sedvanlig kulturkritik, politisk, ekonomisk eller samhällelig utvärdering och framförande av annan motsvarande åsikt ger dock inte rätt till uttalande (JR 24).

I tidningen skrevs om hur Svenska Teaterns dotterbolag med ansvar för exportproduktioner, Ace-Production, hade haft en negativ påverkan på teaterkoncernens ekonomi. Artikeln baserade sig på uppgifter som Yle publicerat. Det konstaterades att teaterns resultat för förra året låg på minus och i artikeln framförde en av teaterns före detta styrelsemedlemmar till och med en teori om att dotterbolaget hade grundats för att skyla över att vissa produktioner gått med förlust. I artikeln hänvisades även till styrelseordföranden för teatern och teaterchefen och deras synpunkter i frågan. Det framgick att Ace-Productions resultat uppvisade vinst år 2011.

Svenska Teatern är en ansedd konstinstitution som tillsammans med sina dotterbolag får ett betydande ekonomiskt stöd såväl av Helsingfors stad som av staden. Det är naturligt att massmedierna kritiskt granskar dess bokslut och hur teatern sköter sina finanser. Klaganden har inte specificerat för rådet vilka väsentliga fel Huvudstadsbladets artikel skulle ha innehållit. Han ifrågasatte rubriceringen eftersom ingen representant för Svenska Teatern hade bekräftat påståendet i rubriken.

Tidningen hade enligt nämndens mening ingen skyldighet att publicera någon rättelse med anledning av artikeln. Däremot var det i artikeln framförda påståendet om ett eventuellt döljande av förluster allvarligt. Därför var det rimligt att Hufvudstadsbladet i efterhand gav teaterns representanter spaltutrymme. Enligt hans åsikt var tanken på ett döljande ”fullständigt bisarr”. I samma artikel presenterade redaktionen även bokslutssiffrorna för åren 2009 och 2010. Dessa stöder tidningens påstående om att Ace-Productions dåliga resultat påverkat hela teaterns resultat. Klaganden själv fick dessutom möjlighet att publicera en insändare i tidningen, där han grundligt tar ställning till Hufvudstadsbladets och Spotlights påståenden.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet inte har brutit mot god journalistisk sed.

 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Riikka Kaihovaara, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Jaakko Ujainen och Heikki Vento

Tämä päätös on avattu 3252 kertaa