BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 4830/SL/12

Vastaaja: Nya Åland

Ratkaistu: 26.9.2012

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ett ärende som rör sanningsenlig informationsförmedling och klagandens egen ståndpunkt. Det skrevs om klaganden att han tillsammans med en annan person hade gjort en anonym polisanmälan. Klaganden har inte avgett sin egen ståndpunkt till tidningen.

Klagan 1.3.2012

Klaganden anser att tidningen i sin ledare den 1 mars 2012 har publicerat ett grundlöst påstående om honom och en annan person. Det hängde samman med ett Facebook-inlägg av en lagtingsledamot där han kallade Sveriges då ofödda prinsessa för ”parasit”. Enligt klaganden var detta uttalande, som fick stor spridning i nordiska medier, en ärekränkning.

En anonym polisanmälan gjordes om Facebook-inlägget. I ledaren hävdades att två namngivna personer, varav den ena är klaganden, stod bakom polisanmälan. Enligt klaganden stämde detta inte.

Nya Ålands genmäle 18.4.2012

Chefredaktör Jonas Bladh skriver att ledaren var ett led i en lång diskussion initierad av klaganden och hans åsiktsfränder. De hade blivit upprörda över ett Facebook-inlägg av en lagtingsledamot och skrev om detta i sociala medier, på tidningarnas hemsidor samt i insändare. Nya Ålands ledare handlade om överreaktionerna i denna debatt. I en bisats nämndes att klaganden och en annan person stod bakom en anonym polisanmälan mot lagtingsledamoten om ärekränkning. Anmälan ledde inte till några åtgärder, då ingen målsägande stod att finna till brottet.

Enligt chefredaktören berättade klaganden på Facebook om anmälan redan innan den lämnades in till polisen. Han berättade också att han var stolt över att det var han som ”kastat första stenen”. Bladh anser att klaganden genom sin egen aktivitet i frågan långt mer än tidningen dragit uppmärksamhet till sin person och sitt agerande.

Efter att ledaren publicerades kontaktade klaganden redaktionen upprepade gånger. Klaganden informerades om att tidningen kan publicera hans ståndpunkt i ärendet. Någon sådan har redaktionen dock inte fått. Däremot gick diskussionen het på tidningens webbplats. Där deltog också ledarskribenten, som berättade att tidningen utrett bakgrunden till anmälan. Denna analys publicerades även i papperstidningen nästa dag.

Avgörande

Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling (JR 8). Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang (JR 21). Ifall det inte är möjligt att höra den som blivit föremål för den mycket negativa publiciteten samtidigt, kan det vara nödvändigt att höra personen i efterhand. Om så inte sker, hör det till god sed att publicera personens egen ståndpunkt (JR 22).

Tidningens ledare var en kommentar i en diskussion som väckt både lokal och internationell uppmärksamhet. Enligt ledaren orsakade lagtingsledamotens Facebook-inlägg sist och slutligen ingen folkstorm på Åland, utan det var klaganden och en annan person som stod bakom flera av kommentarerna. Det uppgavs att de hade gjort en polisanmälan i syfte att svartmåla lagtingsledamoten som skrivit om den svenska prinsessan. Ledarredaktören påpekade också att det inte är yttrandefrihet att få smutskasta andra på nätet och önskade att den åländska debatten skulle gå vidare till mer väsentliga frågor. I ett ledarstick dagen därpå förklarades bakgrunden till det påstående som publicerats dagen innan. Dessutom bad redaktören om ursäkt av klaganden och den andra personen som nämndes i ledaren, om påståendet inte stämde.

Klaganden har varit uppställd i kommunalvalet och livligt debatterat samhälleliga frågor i offentligheten. Mot denna bakgrund bör han också kunna tåla hård kritik. I Nya Ålands ledare blev klaganden emellertid föremål för så negativ publicitet att han hade rätt att få sin egen ståndpunkt publicerad. Redaktionen erbjöd klaganden denna möjlighet men han avböjde. Tidningen agerade korrekt när den förklarade för läsarna vad påståendet om klaganden grundade sig på. Tidningen skulle ha tjänat sina läsare ännu bättre om denna information hade ingått redan i den ursprungliga ledaren. Nämnden har dock inte fått några bevis på att artiklarna skulle ha innehållit väsentliga fel.  

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nya Åland inte har brutit mot god journalistisk sed.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Hannele Haanpää-Holappa, Anna-Liisa Hämäläinen, Lauri Karppi, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila och Jaakko Ujainen.

Tämä päätös on avattu 2883 kertaa