BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 4617A+B/SL/11

Vastaaja: Vasabladet, Syd-Österbotten

Ratkaistu: 20.12.2011

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som rör sanningsenlig informationsförmedling och skydd av privatlivet. Klaganden angavs ha slagit en spelare i ett juniorlag, för vilket han fungerar som tränare. I egenskap av högstadierektor och juniortränare är klaganden en person med betydande makt i samhället. En person med en sådan ställning i samhället bör tåla att hans handlingar bedöms även i offentligheten.

Klagan 20.5.2011

Klaganden är tränare för ett juniorfotbollslag och har under en träning gett en av spelarna i laget en örfil. Han anser själv att Syd-Österbotten och Vasabladet överdrev betydelsen av det som inträffade på fotbollsplanen genom att ge incidenten stort spaltutrymme i tidningarna. Händelsen har funnits framlagd även på tidningarnas webbsidor från 14.5 till 20.5.2011, trots att det funnits färskare nyheter att publicera.

Klaganden anser att principerna om objektiv nyhetsjournalism inte iakttogs i artiklarna och att redaktörerna inte var tillräckligt insatta i det inträffade. Enligt honom utreddes inte bakgrunden till incidenten tillräckligt noggrant i artiklarna, och pojken som blivit mobbad på fotbollsplanen fick inte alls uttala sig.

Klaganden anser att hans namn och arbetsplats aldrig borde ha nämnts i artiklarna, eftersom ingen polisanmälan gjorts om incidenten. 


Vasabladets och Syd-Österbottens svar 1.6.2011

Vasabladets chefredaktör Lars Hedman och Syd-Österbottens chefredaktör Mats Ekman har lämnat in sina svar till Opinionsnämnden, och essensen är densamma i bägge svaren:

Artiklarna behandlade en incident där tränaren för ett fotbollslag slog en 15-årig spelare under en träning. Situationen bevittnades av flera unga spelare och deras föräldrar. I nyheten som publicerades 14.5.2011 intervjuades tränaren, som medgav att han slagit spelaren. I artiklarna hördes också pojken som fått örfilen och ordföranden för Kraft fotboll. I artikeln som publicerades på nätet samma dag nämndes tränaren inte vid namn.

I den nyhet som publicerades 17.5.2011 beskrev ordföranden för Vasa bolldistrikt incidenten som exceptionell. Distriktet beslöt att behandla ärendet på eget initiativ. I detta sammanhang intervjuades också den lokala skoldirektören. I tidningsartiklarna 26.5.2011 meddelades att Vasa bolldistrikt anser ärendet vara utagerat. Den slagna pojken beslöt sig för att inte göra en polisanmälan.

Tidningarna behandlade en händelse av allmän och samhällelig betydelse, eftersom klaganden arbetar förutom som tränare även som högstadierektor och därmed utövar myndighetsbefogenheter till exempel i disciplinära frågor. Klaganden har inte kontaktat redaktionerna efter att artiklarna publicerats. Artiklarna har inte påståtts innehålla fel.

Chefredaktörerna anser rektorn–tränaren vara en offentlig person. Han har till exempel fungerat som tränarutbildare i Finlands bollförbund och tränat Kraft fotbolls representationslag. Han tränar fortfarande Krafts juniorlag. Under tiden för incidenten fungerade tränaren även som ordförande för FF Krafts juniorsektion, ett uppdrag som han efter händelsen lämnade.
 
Hedman och Ekman uppmärksammar principen om våldsfrihet i synnerhet inom ungdomsidrotten. Till exempel Finlands Bollförbund betonar vikten av rent spel och framhåller att det är särskilt viktigt att de vuxna fungerar som förebilder för barnen och ungdomarna. Lagtränarna bär enligt chefredaktörerna ett stort ansvar i arbetet mot våld och osportsligt beteende.


Avgörande

Det är journalisters plikt att sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling (JR 8). Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder (JR 27). Aktiviteter som äger rum på en offentlig plats är det i allmänhet tillåtet att referera och avbilda utan vederbörandes tillstånd (JR 29). Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga (JR 30).

Vasabladet och Syd-Österbotten publicerade 14.5.2011 var sin artikel om en incident där en tränare gav en ung spelare en örfil mitt under en ledd träning. Pojken slutade i laget till följd av incidenten, men tränaren har fått behålla sin post som tränare för laget. Örfilen rapporterades vara en följd av att tränaren sett några pojkar tackla hans son, som spelar i samma lag. Enligt tränaren har hans son redan länge fått stå ut med att bli mobbad av ett visst gäng. Tränarpappan berättade att samma gäng hade mobbat sonen också i skolan, på grund av att pappan är rektor för skolan. Han medgav dock till reedaktören att det var fel att ge pojken en örfil. Pojken som blivit slagen förnekade att han skulle ha tacklat tränarens son och ansåg att en ursäkt från tränaren inte var tillräckligt. Tidningarnas webbartiklar behandlade samma händelse, men i dessa nämndes varken tränarens namn eller arbetsplats.

17.5.2011 publicerade tidningarna Vasa bolldistrikts ordförandes kommentarer om incidenten. Han berättade att ärendet fortfarande behandlas. Syd-Österbotten intervjuade skoldirektören samma dag, men hon förklarade att hon inte kan kommentera händelsen. 26.5.2011 rapporterades att parterna i tvisten nått förlikning om det inträffade och att bolldistriktet ansåg ärendet vara utagerat.

Klaganden är en känd person i sitt samhälle som utövar makt i egenskap av tjänsteman och som också på sin fritid är aktiv inom idrottsfostran av unga. Detta gör att hans skydd av privatlivet är lägre än normalt, och han bör också tåla att hans handlingar bedöms i offentligheten. Klagandens auktoritet grundar sig på det förtroende som högstadieeleverna och spelarna i fotbollslaget samt deras föräldrar har för honom. Det var därför naturligt att tidningarna redogjorde för en incident som ägt rum på en offentlig plats, trots att ingen begäran om utredning hade gjorts. Ärendet behandlades också inom Bollförbundet.

Bägge parterna i tvisten fick uttrycka sin ståndpunkt i tidningarna. Klaganden fick själv ge en omständlig förklaring om det inträffade i nyheterna, och även den påstådda mobbningen av hans son utreddes i detalj. Redaktionen bestämmer själv vem den intervjuar. Klaganden kunde också ha sänt tidningarna ytterligare information för publicering i efterskott – vilket han i intervjun menade att han skulle göra – men valde att inte utnyttja denna möjlighet.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Vasabladet och Syd-Österbotten inte har brutit mot god journalistiskt sed.


Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Anna-Liisa Hämäläinen, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen och Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 3197 kertaa