BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Fällande 4598/SL/11

Vastaaja: Nya Åland

Ratkaistu: 20.12.2011

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör rättelse av fel och skydd av namn. Tidningen gjorde ett stort fel men rättade det genast följande dag på ett exceptionellt synligt sätt i papperstidningen. Den felaktiga nyheten publicerades också i nättidningen. Redaktionen tog bort nyheten men rättade inte felet i enlighet med Journalistreglerna.

Klagan 3.5.2011

Klagan gäller en nyhet som publicerats i Nya Åland 27.4.2011 och den artikel som korrigerade felen i nyheten och som publicerades 28.4.2011. De klagande dömdes vid Ålands tingsrätt 17.2.2011 för jaktbrott men åtalet om djurskyddsbrott förkastades. Åklagaren anförde besvär om förkastandet hos Åbo hovrätt. Hovrätten meddelade i april att tingsrättens beslut inte ändras och de klagande befriades alltså från åtalet om djurskyddsförseelse. Trots detta påstods i en artikel i Nya Åland att de klagande hade dömts för djurskyddsförseelse. De klagande kontaktade redaktionen som följande dag publicerade en artikel med rättelse.

Enligt de klagande nämns de inte vid namn i Nya Åland men på en så liten ort som Åland är det svårt att förbli anonym och väldigt många vet vem som avses i artikeln.


Nya Ålands svar 3.6.2011

Chefredaktör Jonas Bladh svarar att redaktören inte hade tillgång till Ålands tingsrätts beslut när hon skrev nyheten om Åbo hovrätts beslut. Nyheten grundade sig på hovrättens beslut och på en gammal artikel om tingsrättens beslut som fanns i arkivet. Av denna orsak missförstod redaktören innehållet i den slutgiltiga domen från hovrätten, vilken förblev i kraft. När de klagande följande dag påpekade felet togs nyheten omedelbart bort från webbplatsen och felet rättades i papperstidningen så snart som möjligt, dvs. följande dag. Enligt chefredaktören bad redaktören om ursäkt per telefon och felet beklagades också i samband med rättelsen.

Enligt Bladh nämns de klagande inte vid namn i artikeln. Tidningen berättade inte heller i vilken av Ålands 16 kommuner de klagande bor. Allmänhetens rätt till information kan inte begränsas endast på den grunden att det på en liten ort som Åland är svårt att förbli anonym om man refererar en rättsdom. De klagande dömdes trots allt både i tings- och hovrätten. De hade i strid med landskapets lagar skjutit tio sjöfåglar, bland vilka även fanns en fridlyst art, trots att de endast hade tillstånd till fyra fåglar. Det var också väsentligt att berätta att den ena av skyttarna var tidigare lagtingsledamot – medlem av det Åländska lagstiftande parlamentet.


Avgörande

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den som felet ursprungligen funnits i (JR 20). Namn, bilder eller annat material som identifierar en person som dömts för brott kan publiceras, såvida det inte med beaktande av den dömdes ställning eller gärning är klart oskäligt.  När det gäller att avslöja identiteten för en minderårig eller otillräknelig ska man vara särskilt restriktiv (JR 31).

Tidningen omtalade både i sin nättidning och i papperstidningen att de klagande i hovrätten hade dömts för djurskyddsbrott. Uppgiften stämde inte. Hovrätten fastställde uttryckligen tingsrättens tidigare dom där åtalet om djurskyddsbrott förkastades. De klagande dömdes i bägge rättsinstanserna för jaktbrott, vilket refererades korrekt i nyheterna. I nyheten nämndes platsen för brottet men inte de dömdas hemort. Den ena av de dömda uppgavs vara en tidigare lagtingsledamot.  Tidningen rättade sitt fel i papperstidningen följande dag och beklagade i detta sammanhang den olägenhet tidningen orsakat. I rättelsen publicerades en bild av ett utrivet blad av den gamla nyheten och invid denna berättades om felet och om de korrekta domstolsutslagen. På nätet rättade redaktionen inte felet utan tog endast bort den felaktiga nyheten.

Enligt Opinionsnämnden för massmedier kan de dömda inte identifieras i artikeln. I nyheten nämns inte deras hemort och det finns tiotals tidigare lagtingsledamöter på Åland.

Nya Åland kan inte på något sätt försvara det stora och väsentliga fel som tidningen gjort och som berodde på redaktionens ovarsamhet. Tidningen medgav öppet sitt fel och korrigerade felet exceptionellt synligt i papperstidningen. Opinionsnämnden godkänner till dessa delar tidningens förfarande. Den felaktiga nyhet som publicerades i tidningen borde dock ha rättats också på nätet genast när redaktionen fick kännedom om felet.

Nya Åland publicerade samma felaktiga nyhet också på nätet och tog bort den efter att ha fått kännedom om felet.

Opinionsnämnden framhåller att det inte kan betraktas som en rättelse om en felaktig nyhet tas bort från nätet. Enligt god journalistisk sed ska tidningen berätta för läsarna att det fanns ett fel också i den ursprungliga artikeln. Det finns dessutom skäl att se till att den som läst den ursprungliga nätartikeln får information om rättelsen.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nya Åland har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.
 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen och Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 3653 kertaa