BESLUT

Fällande 7679/UL/21
Hufvudstadsbladet

Väsentligt fel, rättelse av fel

I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier. 

Fällande 7661/PL/21
Östnyland

Integritetsskydd

Tidningen publicerar regelbundet uppgifter om alla de fastighetsöverlåtelser till ett värde av minst 150 000 euro som gjorts inom vissa områden för vilka man skaffar fram uppgifter från Lantmäteriverket. Tidningen publicerar köparnas och säljarnas namn, fastighetens exakta adress samt pris. Den prisgräns som tidningen valt utgjorde inte i sig en tillräcklig journalistisk grund för att publicera namnet på en privatperson som köpt en bostadsfastighet i kombination med adressen.

Fällande 7446/SL/20
Vasabladet

Integritetsskydd, väsentligt fel

Tidningen publicerade en artikel där den intervjuade berättade om sin vän som hamnat på intensivvårdsavdelning till följd av coronasmitta. Artikeln behandlade vännens sjukdomsförlopp på ett så långtgående och detaljerat sätt att det skulle ha förutsatt den berörda personens godkännande.

Fällande 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Citering

Nyhetsbyrån SPT skickade till sina kunder en artikel där gymnasier rankades enligt studentexamensresultat. Artikeln byggde helt och hållet på arbete som utförts av en annan redaktion, vilket entydigt borde ha framgått av texten. Källan borde ha nämnts redan i rubriken eller tydligt i början av artikeln.

Friande 7391/YLE/20
Svenska Yle

Integritetsskydd, sanningsenlig informationsförmedling, väsentligt fel

Svenska Yle berättade att en anställd hos ett visst företag hade konstaterats smittad med corona. Smittan och de åtgärder som vidtagits med anledning av den var av exceptionellt stor betydelse lokalt sett. Den smittade kunde utifrån artikeln på sin höjd identifieras bland de personer som kände till att personen var sjukledig.

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Fällande 4303/SL/10

Vastaaja: Borgåbladet

Ratkaistu: 17.6.2010

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör skydd för privatlivet. I en artikel om en fastighetsaffär avslöjades sådan information om säljarna som ingår i skyddet för privatlivet.

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör skydd för privatlivet. I en artikel om en fastighetsaffär avslöjades sådan information om säljarna som ingår i skyddet för privatlivet.


Klagan 8.4.2010

Borgåbladet publicerade 01.04.2010 en ensidig artikel som grundade sig på blott den ena partens uppfattningar. Övriga förmenanden lämnades obehandlade. Artikeln kränker dels de privatpersoner som är säljare av fastigheten och dels den klagandes fastighetförmedlingsföretag. De har ingendera givits möjlighet att påverka artikelns innehåll och framföra fakta ur en annan synvinkel.

Klaganden är särskilt ledsen å husets säljares vägnar över artikelns oförskämda ton samt dess kränkande uppgifter. Säljarna har drabbats av en avsevärd tragedi då deras ekonomiska ställning starkt rubbades i och med att företaget gick i konkurs. Huset som skulle bli ett drömhem blev en ekonomisk katastrof och är nu till salu på frivillig försäljning genom stadsfogden. Dessa människor är som privatpersoner lika förtjänta av aktning som de i artikeln nämnda köparkandidaterna och det hör inte till saken att deras ekonomiska belägenhet viks ut i dagstidningen.

Enligt klaganden kan säljarna omöjligt förstå varför en dagstidning vill berätta alla borgåbor och andra läsare av tidningen om säljarnas ekonomiska situation och de utmätningar de drabbats av. Klaganden visste efter ett samtal från redaktören att en artikel var på väg och meddelade även säljarna om saken. Säljarfrun hade då kontaktat Borgåbladet och blivit lovad att ingen på något sätt skulle kunna koppla ihop dem med artikeln eller sluta sig till vilket hus artikeln gäller. De på Borgåbladets förstasida och på ett uppslag publicerade bilderna lämnade dock ingen i tvivel om vilket hus i Gamla Borgå stod i fråga.


Borgåbladets svar 7.5.2010


Chefredaktör Stefan Holmström svarar att artikelhelheten baserar sig på två olika synsätt. Köparkandidaterna menar att de inte har informerats om viktiga detaljer, medan klaganden (förmedlaren) anser att allt väsentligt har berättats. Båda parterna får i tidningen presentera sin syn på saken. I intervjun svarar klaganden på de beskyllningar som köparkandidaterna framlägger. Redaktören har även tagit in en kommentar av Finlands Fastighetsmäklareförbunds verkställande direktör.

Enligt klaganden är det kränkande och obehövligt att berätta om säljarnas ekonomiska situation. Likafullt är denna information själva kärnan i konflikten, och även klaganden konstaterar per mejl att hennes uppgift är att "bevaka både säljarens och köparens intressen jämbördigt". Därför är det befogat att redogöra för detaljerna i det aktuella fallet. Artikeln berättar dock inget avslöjande eller kränkande om säljarnas ekonomiska belägenhet.


Avgörande

Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder (JR 27). Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga (JR 30).

I Borgåbladets artikel behandlades en oavslutad fastighetsaffär och förmedlarens förfarande vid uppvisningen av objektet. Förmedlarens ansvar, den bristfälliga informationen om objektet, de eventuella mögelproblemen samt säljarens möjligheter till ekonomiskt vederlag efter avslutad affär lämpade sig att behandlas i offentligheten eftersom de är av allmänt intresse. De påståenden som gällde företaget fick det besvara i artikeln.

Artikelhelheten belyste mångsidigt frågor som gäller fastighetsaffärer. Angående ägarnas närhistoria och ekonomiska belägenhet framförde den sådan information som var väsentlig i sammanhanget. På grund av de publicerade bilderna av huset i Gamla Borgå kunde ägarna emellertid lätt igenkännas. Dessa bilder tillförde inte läsaren väsentlig tilläggsinformation. Därför trängde artikelhelheten för djupt in i ägarnas privata sfär.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Borgåbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf), Sari Autio, Armi Kyynäräinen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Aku-Ville Lehtimäki, Inkeri Pasanen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth, Matti Saari och Titta Sinisalo.

Tämä päätös on avattu 4326 kertaa