I korthet

  •  Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter, om de saknas gallras din anmälan bort. Opinionsnämnden publicerar inte anmälarens namn på webben, men anmälarens namn ges till det berörda mediet och de sparas i nämndens arkiv. Opinionsnämnden kan dock hemlighålla anmälarens namn och kontaktuppgifter i ärenden som rör skydd för privatlivet eller av andra motiverade skäl.

 

  •  Kontrollera här att mediet har anslutit sig till ONM:s basavtal och alltså har förbundit sig att följa Journalistreglerna (på finska).

 

  • Anmälningstiden upphör tre månader efter artikeln eller inslaget har publicerats. Om anmälan görs senare än så kan Opinionsnämnden behandla den enbart av motiverade skäl, exempelvis allvarlig sjukdom. 
  • Kom ihåg bilagorna, såsom hela din korrespondens med mediet i fråga och vid behov sakägarens medgivande till att du gör anmälan.

Gör en anmälan

Bekanta er med anvisningarna för hur en anmälan görs innan ni fyller i blanketten "Så görs en anmälan" . De uppgifter som är nödvändiga för anmälan är markerade med en asterisk (*). Läs mer om behandling av personuppgifter i ONM här.

1. Kontaktuppgifter

Namn *
Adress *
Postnummer *
Postanstalt *
E-postadress *
Telefonnummer *

2. Anmälan

Vad gäller anmälan? *

3. Föremål för anmälan

Specificera
Tidning, tv- eller radiokanal *
Utgivningsdag (dd.mm.åååå) *
Artikeln / programmet / internetpublikationen (ange www-adress) *

4. Grunderna för anmälan

Berätta kort vilken/vilka av journalistreglerna ni anser att man har brutit mot och berätta på vilket sätt. Om anmälan gäller begränsning av yttrandefriheten: berätta på vilket sätt den har begränsats.

 

5. Atgärder

Om saken gäller ett fel, har ni bett att få felet rättat?
Har mediet rättat felet?
Har ni försökt få er egen ståndpunkt publicerad?
Har mediet publicerat er ståndpunkt?

6. Begränsningar

Förbinder du dig till att inte göra en begäran om utredning till polisen eller på annat sätt vara part i en juridisk process i anslutning till detta ärende?

7. Material

Bifoga allt material för anmälan, exempelvis den artikel som anmälan gäller, helst i PDF-format. Om du har fler än fem bilagor ber vi dig att packa dem i en ZIP-fil. Bilagans maxstorlek är 10 MB.
Sänd en kopia av artikeln, webbsidorna eller det ställningstagande ni skickat till mediet i fråga till Opinionsnämnden för massmedier antingen med e-post, adress jsn(at)jsn.fi, eller med post till ONMs adress , Fredriksgatan 25 a 8, 00120 Helsingfors.
Bifogad fil 1
Bifogad fil 2
Bifogad fil 3
Bifogad fil 4
Bifogad fil 5

8. Sakägarens medgivande

Om ärendet inte beror er personligen är det önskvärt att ni ber om sakägarens tillstånd att behandla ärendet.