2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7560/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen esittämässä suomalaisia ikimetsiä käsittelevässä dokumentissa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä mielipiteet ja tosiasiat sekoittuneet siinä toisiinsa. Tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa, tulkintansa ja ilmaisunsa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 >> 

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21

Vastaaja: Ruovesi-lehti

Asia: Yksityisyydensuoja

Ratkaistu: 7.4.2021

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Kantelut

Jutusta on tehty Julkisen sanan neuvostolle kaksi kantelua. Molemmat kantelut kohdistuvat  Ruovesi-lehden printtiversiossaan 2.12.2020 julkaisemaan juttuun ”Kunnan johto karanteenissa”. Kantelu 7604/PL/21 kohdistuu myös lehden printtiversiossaan 9.12.2020 julkaisemaan pääkirjoitukseen ”Pandemian varjossa”.
    
Kantelu 14.12.2020

Kantelija on jutussa mainittu kunnan tekninen johtaja, jonka karanteenista ja altistumisesta koronavirukselle jutussa kerrottiin.

Kantelija katsoo, että hänen nimensä julkaiseminen oli hänen ja hänen perheensä yksityisyyttä loukkaavaa. Lehteä oli kantelun mukaan nimenomaisesti pyydetty poistamaan nimet, eikä lupaa julkaisemiselle ollut. 

Kantelun mukaan kunnan johtoryhmä oli tiedottanut kunnantalon henkilöstölle altistumisesta erillisellä johtoryhmän tiedotteella. Tiedote ei kantelijan mukaan ollut tarkoitettu lehdelle vaan henkilökunnalle.

Koska kantelijan ja lehden välillä on epätietoisuus siitä, oliko hyvän journalistisen tavan mukaista julkaista altistuneiden henkilöiden nimet ja oliko tieto yhteiskunnallisesti merkittävää, kantelija pyytää, että JSN ottaisi asiaan kantaa.

Kantelun mukaan juttu oli ollut altistuneilla tiedossa jo ennen sen julkaisemista ja kolme altistunutta oli ottanut yhteyttä lehteen ja kertonut, että nimiä ei saanut julkaista. Päätoimittaja ei ollut vastannut kantelijan puheluun ja kun päätoimittaja oli soittanut  takaisin kantelijalle saman päivän iltana kello 19, oli lehti ollut päätoimittajan mukaan jo painossa, eikä asialle voitu tehdä mitään. Kantelun mukaan päätoimittaja perusteli kantaansa sillä, että kyse oli julkisesta tiedosta, joka kuntalaisten pitää saada tietää.

Kantelu 12.2.2021

Kantelija on ensimmäisessä jutussa nimeltä mainittu kunnanjohtaja, jonka altistuminen koronavirukselle jutussa kerrottiin.

Kantelijan mukaan Ruovesi-lehti  loukkasi hänen yksityisyyttään kertomalla, että hän oli altistunut koronalle ja että hän oli karanteenissa. Kantelijan mukaan hänet oli määrätty tartuntalainmukaiseen karanteeniin 30.11.2020. 

Kantelijan mukaan karanteenipäätös on potilastietosuojalain nojalla salainen asiakirja. Kantelijan mukaan hän ja osa Ruoveden kunnan johtoryhmästä oli altistunut marraskuun lopussa korona-virukselle. Kantelijan mukaan johtoryhmä tiedotti asiasta henkilöstöä ja kertoi, että altistuneet työskentelivät etänä. Kantelun mukaan myös kunnan nettisivuilla julkaistiin hallintolääkärin ohjeistuksen mukaisesti tiedote, johon kirjattiin, että osa johtoryhmää oli karanteenissa, mutta työskentelisi normaalisti etänä.

Kantelijan mukaan tiedottamisen jälkeisenä päivänä 1.12.2020 Ruovesi-lehden toimittaja oli soittanut kantelijalle kysyäkseen, oliko hän karanteenissa ja oli kertonut tekevänsä asiasta juttua. Kantelija kertoo pyytäneensä, että toivoi, että altistuneiden nimiä ei kerrottaisi yksityisyydensuojan vuoksi. 

Kantelija sanoo ymmärtävänsä, että lehti julkaisi tiedon johtoryhmän jäsenten altistumisesta, mutta ei hyväksy sitä, että asiasta kirjoitettiin lehdessä nimillä. Kantelija kertoo, että asiassa oli konsultoitu myös kunnan hallintolääkäriä, joka oli asiasta samaa mieltä, kuin kantelija. 

Kantelijan mukaan huolimatta hänen pyynnöstään päätoimittaja päätti julkaista altistuneiden nimet.
Kantelija kertoo kokeneensa ja kokevansa edelleen suurta ahdistusta myllytyksestä, joka alkoi nimien julkaisemisen jälkeen. Kantelija kertoo toivoneensa, että päätoimittaja olisi edes pyytänyt anteeksi ja pahoitellut tapahtumaa.

Kantelijan mukaan päätoimittaja jatkoi kirjoittelua seuraavan viikon lehdessä julkaisemalla kirjoituksen, jossa hän perusteli nimien julkaisemista sillä, että johtoryhmän jäsenet eivät nauttineen samanlaista yksityisyydensuojaa kuin tavalliset ihmiset.

Kantelija toteaa vielä, että hänen mielestään lehti ei noudattanut uutisoinnissaan Journalistin ohjeiden mukaista yksityisen ja julkisen tiedon rajaa julkaisemalla hänen nimensä. Kantelija kertoo, että korona koskettaa tällä hetkellä meitä jokaista, ja uutisointia sen tiimoilta on ollut paljon. Kantelijan mukaan koko tilanne oli ahdistava. 

Neuvostolle 23.3.2021 antamassaan lisäselvityksessä kantelija tarkensi, että kunnan nettisivuilla julkaista tiedote johtoryhmän karanteenista oli tarkoitettu kaikille kuntalaisille, ei pelkästään kunnan työntekijöille.

Päätoimittajan vastaus 28.2.2021

Päätoimittaja Anu Kuivasmäen mukaan juttu Ruoveden kunnan johtoryhmän jäsenten altistumisesta koronalle oli lähtenyt kehkeytymään maanantaina 30.11.2020 pidetystä Ruoveden kunnanvaltuuston historian ensimmäisestä hybridikokouksesta, jossa osa oli ollut etänä, osa läsnä. Päätoimittajan mukaan syytä tälle ei kerrottu. Ruovesi-lehden suorana striimaamassa kokouksessa kunnan sivistystoimenjohtaja oli kuitenkin kertonut olevansa kotikaranteenissa. Päätoimittajan mukaan toimituksessa heräsi epäilys mahdollisesta laajemmasta karanteenista ja toimitus alkoi tutkia asiaa. Kävi ilmi, että etänä olivat kunnanjohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, kunnan sotekonsultti sekä kuusi valtuutettua, joukossa myös kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Päätoimittajan mukaan lehti oli ottanut yhteyttä kunnanjohtajaan lehden taittopäivän aamuna tiistaina 1.12.2020. Tämä oli luvannut palata asiaan. Pian toimittaja olikin saanut puhelun uutisessakin mainitulta sotekonsultilta, jonka toimittaja oli ymmärtänyt olleen kunnanjohtaja asialla. Konsultti  oli pyytänyt toimittajalta kunnan puolesta neuvoa: ”Mitä tehdä, kun kunnan koko johtoryhmä on altistunut? Miten se pitäisi uutisoida?”

Päätoimittajan mukaan toimittaja oli neuvonut kuntaa tiedottamaan asiasta avoimesti. 

Päätoimittajan mukaan konsultti oli esittänyt toiveen, että asiaa ei julkaistaisi lehdessä nimillä. Toimittaja oli pyytänyt konsulttia soittamaan asiasta päätoimittajalle.

Päätoimittajan mukaan hän oli antanut konsultille saman neuvon kuin toimittaja: kertokaa avoimesti. Päätoimittaja kertoo, että kunta oli aiemmin tehnyt tiedotteen pienen paikallisen alakoulun altistumisepäilyistä, ja olisi siksikin ollut erikoista, jos johtoportaan altistumisepäilystä ei olisi kerrottu avoimesti. Päätoimittaja kertoi käyneensä konsultin kanssa läpi, ketkä olivat kyseessä ja välittäneensä tiedot ja nimet juttua tekevälle toimittajalle. Valmis juttu lähetettiin päätoimittajan mukaan luettavaksi ja faktantarkastukseen kunnanjohtajalle ja sotekonsultille. Päätoimittajan mukaan jutun sisältö oli välittynyt näin myös muille asianosaisille.

Päätoimittajan mukaan kunta oli halunnut vielä konsultoida hallintolääkäriä ja deadlineksi oli sovittu kello 13.30. Päätoimittajan mukaan kunnasta ei kuulunut mitään määräaikaan mennessä. Päätoimittaja kertoo kuitenkin saaneensa neljä minuuttia ennen painon deadlinea jutun kirjoittaneelta toimittajalta kunnanjohtajan viestin, jonka mukaan ”johtoryhmä ok, nimiä ei syytä julkistaa”. Päätoimittajan mukaan kyseinen sivu oli tuolloin jo painossa odottamassa hyväksyntää. Kyseessä oli lehden 100-vuotisjuhlanumeron loppurutistus, jonka vuoksi päätoimittaja ei ollut huomannut puhelimestaan kunnan teknisen johtajan yhteydenottoyritystä. 

Päätoimittajan mukaan lehdellä oli hallussaan kova uutinen. Juttu oli ollut luettavana ja kaikkien osallisten tiedossa. Päätoimittaja kysyy, olisiko nimet ollut syytä jättää pois kunnanjohtajan pyynnöstä. Vastaavana päätoimittajana hän kuitenkin kertoo päätyneensä harkinnan jälkeen siihen, että nimet jätettiin uutiseen.  

Päätoimittaja kertoo, että kunta julkaisi samana päivänä nettisivuillaan tiedotteen, jossa kerrottiin, että osa Ruoveden kunnan johtoryhmästä oli siirtynyt etätöihin korona-altistumisen vuoksi THL:n ohjeistuksen mukaisesti. 

Päätoimittajan mukaan kuitenkin toisin kuin kunnan tiedotteessa kerrottiin, kaikki johtoryhmän jäsenet olivat altistuneet ja karanteenissa. Toimitus sai myöhemmin samana iltapäivänä käsiinsä sähköpostiketjun, jossa kunnanjohtaja oli kirjoittanut hallintolääkärille olleensa edeltävällä viikolla kolmen muun työntekijän kanssa tapaamisessa, jossa he olivat altistuneet. Ainakin osan altistuminen oli päätoimittajan mukaan tapahtunut vieläpä työtehtävissä.

Päätoimittajan mukaan altistuneiden nimien kertominen oli perusteltua senkin vuoksi, että lukijalla ei ollut mahdollisuutta selvittää, keitä johtoryhmään kuului. Johtoryhmän kokoonpanoa ei löytynyt kunnan nettisivuilta, eikä sitä ollut myöskään kunnan virallisessa organisaatiokaaviossa. 
Päätoimittaja toteaa, että nimet julkaisemalla lehti oli halunnut poistaa arvailut siitä, keistä oli kyse. 

Päätoimittaja toteaa, että koronapandemian vuoksi yleinen tiedonsaannin halu on poikkeuksellisen suuri. Lukijoilla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ratkaisut uutisissa on tehtävä journalistisin perustein, eikä päätösvaltaa saa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Lisäksi journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä. Päätoimittajan mukaan uutisointia puntaroitaessa otettiin huomioon Journalistin ohjeet 1, 2 ja 3. Lisäksi päätoimittajan mukaan peilattiin ohjetta numero 8, jonka mukaan journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaisuuteen. 

Päätoimittajan mukaan Ruoveden kunnan johtoryhmän altistuminen koronalle oli yleisesti ja paikallisesti erittäin tärkeä ja vakava asia. Kyse oli kunnan merkittävistä vallankäyttäjistä ja johtavista virkamiehistä. Nimien kertomisella oli päätoimittajan mukaan poikkeuksellista yhteiskunnallista ja paikallista merkitystä. Karanteeni oli johtanut kunnassa myös poikkeusjärjestelyihin.
  
Päätoimittaja toteaa, että tietosuojavaltuutetun mukaan karanteeni ei ole terveystieto ja tämä kunnassa tiedettiin. Kunta oli myös tiedottanut karanteenista ja johtoryhmän siirtymisestä etätöihin. Päätoimittajan mukaan tämä kertoi, ettei kunta itsekään ollut pitänyt tietoa altistumisesta erityisen arkaluonteisena. 

Päätoimittaja toteaa, että Ruovesi-lehden jutun jälkeen Julkisen sanan neuvosto on tehnyt päätöksiä, joissa on käsitelty koronavirukselle altistumista. Niissä mahdollinen altistuminen ei ole ollut sellainen yksityiselämään kuuluva erityisen arkaluontoinen seikka, jonka ilmi tuleminen rikkoisi Journalistin ohjeita.

Päätoimittaja toteaa, että Ruovesi-lehden koronauutisessa kyse oli kunnan tärkeimmistä virkamiehistä, viranhaltijoista ja osastopäälliköistä, jotka ovat merkittäviä vallankäyttäjiä. Heidän yksityisyydensuojansa ei ole samanlainen kuin tavallisen kuntalaisen. Päätoimittaja vetoaa Julkisen sanan neuvoston periaatepäätökseen Yksityisyyden suojasta vuodelta 1980, jonka mukaan merkittävät politiikan, hallinnon tai elinkeinoelämän alan vallankäyttäjät kuuluvat kaikkein suppeimman yksityiselämän suojan piiriin.

Päätoimittajan mukaan Ruovesi-lehden juttu oli lyhyt, neutraali ja asiallinen. Näin oli pyritty päätoimittajan mukaan myös noudattamaan hienotunteisuutta. Päätoimittaja kertoo, että kaikkiin jutussa nimeltä mainittuihin on oltu yhteydessä ¬¬– ensimmäisen kantelun tekijään jo lehden painopäivän iltana –  ja pahoiteltu uutisesta mahdollisesti aiheutuvaa harmia. Sama viesti on välitetty kaikille myös kunnanjohtajan kautta.

Päätoimittajan mukaan jutusta nousi paikkakunnalla myrsky ja somekohu. Virkamiehet loukkaantuivat. Kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja peruivat lehtitilauksensa. Yksi kunnanhallituksen jäsen syytti lehteä somekirjoituksessaan ”laittomasta terveystietojen julkaisemisesta ja henkilöiden sekä heidän perheensä leimaamisesta vakavan pandemian leimakirveellä”.  

Päätoimittajan mukaan kunnasta ei saatu tietoa korona-altistumien päättymisestä yhteydenotoista huolimatta. Myös tiedote asiasta hävisi kunnan nettisivuilta.  

Päätoimittaja kertoo, että jutun saaman erittäin kielteisen julkisuuden vuoksi hän avasi vastaavana päätoimittajana jutun taustoja seuraavan viikon pääkirjoituksessa otsikolla ”Pandemian varjossa”. Tähän hän kertoo saaneensa tukea päätoimittajakollegoilta sekä JSN:n neuvonnasta.

Päätoimittajan mukaan pääkirjoitus ei ollut rauhoittanut tilannetta. Kunta otti lehden uutisoinnin käsittelyyn hallituksen kokouksessa. Ruoveden kunnanhallitus päätti 14.12.2020 pyytää Ruovesi-lehden hallitusta vastaamaan kirjallisesti, miksi lehti oli julkaissut pyynnöistä huolimatta altistuneiden työntekijöiden nimet. Kunnanhallitus päätti myös pyytää lehden johtoa, lehden omistajayrityksen hallituksen puheenjohtajaa, lehden toimitusjohtajaa sekä päätoimittajaa keskustelemaan asiasta kunnanjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan kanssa.

Päätoimittajan mukaan Ruoveden Sanomalehti Oy:n hallitus vastasi kunnanhallitukselle käsitelleensä reklamaatiota kokouksessaan ja kuulleensa asiasta myös päätoimittajaa. Lehtiyhtiön hallitus ei päätoimittajan mukaan ottanut sananvapauden nimissä kantaa yksittäiseen lehtijuttuun, koska lehden journalistisesta sisällöstä ja tähän kohdistuvasta palautteesta vastasi yksin päätoimittaja. Hallitus pahoitteli kuitenkin Ruovesi-lehden uutisoinnista asianosaisille aiheutunutta harmia.

Päätoimittajan mukaan yhtiön vastaus ja hänen tekemänsä tiivistelmä oli luettu Ruoveden kunnanhallitus kokouksessaan 15.2.2021. 
 
Päätoimittaja toteaa, että Ruovesi-lehden toimitus on itsenäinen, eikä se voi antaa päätäntävaltaa lehden sisällöstä koskaan ulkopuolisille, eikä minkäänlainen painostaminen kuulu syvästi demokraattisen maan arkeen.


Ratkaisu


JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Ruovesi-lehti kertoi jutussaan, että neljä Ruoveden kunnan johtoryhmän jäsentä oli altistunut koronalle ja oli siksi karanteenissa. Jutussa kerrottiin altistuneiden tehtävät kunnassa sekä heidän nimensä. Jutussa kerrottiin myös, että viranhaltijat kunnanjohtajasta lähtien työskentelivät etäolosuhteissa. Kunta oli itsekin tiedottanut verkkosivuillaan osan johtoryhmästä olevan karanteenissa ja työskentelevän etänä. Lehti perusteli nimien julkaisemista seuraavan numeronsa pääkirjoituksessa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että koronaviruspandemian kaltaisessa tilanteessa yleinen tiedonintressi on poikkeuksellisen suuri ja yleisön on tärkeää saada tietoa sekä pandemian kehittymisestä että sen hallitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Neuvosto kuitenkin muistuttaa, että henkilökohtaiset terveystiedot kuuluvat lähtökohtaisesti yksityisyyden suojan piiriin, mikä tiedotusvälineiden tulisi huomioida myös tartuntatauteja käsitellessään. Lisäksi Journalistin ohjeet edellyttävät, että sairaustapauksista uutisoitaessa on noudatettava hienotunteisuutta.

Neuvosto toteaa, että kunnan johtoryhmän koronavirusta koskevista altistumisista ja karanteeneista kertominen yksiselitteisellä tavalla oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi varsinkin, kun kyseessä oli paikallislehti. Pelkkä karanteenimääräys ei myöskään ole arkaluontoinen terveystieto.

Kunnan johtoryhmän jäsenten nimet ovat julkista tietoa. Kuntalaisilla oli oikeus saada tieto merkityksellisesti kunnan johdon toimintakykyyn mahdollisesti vaikuttavasta asiasta. 

Neuvosto toteaa, että päätoimittajalla oli journalistiset perusteet nimien julkaisemiselle. Jutut olivat myös sävyltään neutraaleja ja lehti noudatti uutisoinnissaan hienotunteisuutta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ruovesi-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät: Eero Hyvönen (pj), Valtteri Kujansuu, Kyösti Karvonen, Heidi Finnilä, Tuomas Rantanen, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Aija Pirinen, Margareta Salonen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Tuomo Törmänen.
 

Tämä päätös on avattu 2309 kertaa