Lehtimiehen ohjeet 1968

Lehtimiehellä on yhteiskunnassa vastuullinen asema.  Lehtimiehen vastuu perustuu lakiin ja hyvään lehtimiestapaan, jota nämä lehtimiehen ohjeet ilmentävät.

Voimassaoleva laki

Lehtimiehen oikeudellisen vastuun määrittää Painovapauslaki (4/11 1919) ja hänen oikeutensa tämän vastuun perusteella olla ilmaisematta uutislähdettään Oikeudenkäymiskaaren 17 luku (25/3 1966).

Lehtimies voi kirjoittaessaan syyllistyä rangaistavaan oikeudenloukkaukseen.  Rangaistuksen lisäksi voi syntyä myös vahingonkorvausvelvollisuus sekä oikaisuvelvollisuus.
Lehtimies voi tahattomastikin aiheuttaa kunnianloukkauksen sekä rikkoa tekijänoikeutta.
Kunnianloukkausrikoksia ovat herjaus (Rikoslaki 27:1), solvaus (RL 27:3) sekä kuolleen miehen muiston häpäiseminen (RL 27:4).

Jos tekijänoikeuden suojaksi annettuja säännöksiä loukataan lehdessä tahallisesti tai törkeän varomattomasti, voidaan lehtimiestä rangaista.  Jos teosta tai valokuvaa on käytetty vastoin lakia, syntyy myös hyvitysvelvollisuus, sekä tämän lisäksi velvollisuus korvaukseen muustakin menetyksestä, kärsimyksestä ja haitasta (L. tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin, As.kok. 404/61 ja L. oikeudesta valokuvaan, As.kok. 405/61).

Laki säätää rangaistuksen rikoksista vierasta valtiota vastaan (RL 14:4a), kiihottamisesta kansanryhmän syrjintään (RL 16:a), epäsiveellisten julkaisujen levittämisestä (L. epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä), vilpillisestä kilpailusta (L. vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi), sekä sotilaallisten ja muiden muitten salassapitomääräysten rikkomisesta (Painovapauslaki, L. yleisten asiakirjojen julkisuudesta sekä siihen liittyvä asetus).
Lehtimiehiä koskevat tärkeimmät lainkohdat ovat näitten ohjeiden liitteenä.  Tutki niitä, muista niiden velvoitus.

Oikeudenmukaisuus

Totuuden ja oikeudenmukaisuuden kunnioittaminen on lehtimiehen tärkein velvollisuus.

- Muista aina tarkistaa tietosi.
- Työsi perustana on lukijoittesi luottamus.
- Tämä luottamus on saavutettavissa ja pysytettävissä vain pyrkimällä jatkuvasti oikeaan ja virheettömään tiedottamiseen.
- Oikea uutinen on tosi, asiallinen, tasapuolinen, tarkistettu ja rehellinen.
- Pysy tosiasioissa, epämieluisissakin.
- Erota oma mielipiteesi tapahtumien kerronnasta.

Yksityinen etu

Yksilön mainetta ja loukkaamattomuutta on kunnioitettava.
Kunnioita yksityisen etua ellei pakottava yleinen etu vaadi siihen puuttumista.
Kun asia koskee yksityistä henkilöä, harkitse tarkoin, onko asian yleiseen tietoon saattaminen aiheellista.

Älä tuo esiin vanhoja, asiaan vaikuttamattomia vähäisiä rikkomuksia.  Älä korosta ihmisen rotua, kansallisuutta, ammattinimitystä, poliittista tai uskonnollista vakaumusta, ellei tällä ole vaikutusta pääasiaan.
Avioeroja tai perhesuhteitten kielteisiä puolia ei yleensä ole syytä tuoda julkisuuteen.  Muista vahingoittamisen mahdollisuus.

Harkitse tarkkaan, onko kielteisillä tavoilla tai käyttäytymisellä mitään merkitystä pääasiaan.

Harkitse, milloin kerrot vammaisesta sanoin ja kuvin.

Älä kerro rikoksesta harkitsematta, onko tiedon julkistaminen perusteltua.  Älä toista epämääräisiä väitteitä henkilöstä, joka on nimetty rikoksen yhteydessä.

Harkitse tarkoin ennenkuin julkaiset viranomaisille tai järjestöille jätettyjä kanteluja tai syytöksiä ja varaa mikäli mahdollista kantelun tai syytöksen kohteelle heti tilaisuus selitykseen.

Muista, että poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle jätetty rikosilmoitus ei ole todiste syyllisyydestä.
Muista, että tutkijaviranomaisten aineisto ei ole julkinen ennen kuin asia on tullut esille oikeudessa tai jätetty sikseen.  Et voi välttää vastuuta vyöryttämällä julkaisemisen syytä tiedon antaneen viranomaisen niskoille.

Muista, että syyte ei ole tuomio.
Jos olet julkaissut syytöksen, kantelun tai syytteen, on sinun julkaistava myös seuraamus.
Vältä rikoksen, erityisesti väkivalta- ja siveellisyysrikoksen yksityiskohtien, tekotavan, uhrin tilan ja rikospaikan seikkaperäistä selostamista.

Älä julkaise tietoja siveellisyysrikoksesta ellei ympäristöön kohdistuva jatkuva vaara ole todennäköinen tai elleivät erityiset olosuhteet vaadi julkaisemista.

Suojele rikoksen uhria.  Suojaa omaisia.  Vältä ylikuvailua, väritystä ja kiihkoa.
Älä julkaise vain toisen osapuolen lausumia, väitteitä tai todistusaineistoa.  Muista kuulla toistakin osapuolta.

Älä ennakoi tuomioistuimen ratkaisua.  Muista, ettei alioikeuden tuomio – jos asiasta on valitettu – ole lopullinen.  Muista myös kertoa asian lopullisesta ratkaisemisesta.  Vain lainvoimainen tuomio ratkaisee syyllisyyden rikosasiassa.

Yleinen etu

Harkitse tarkoin, onko kysymyksessä mallia antava rikos, uusiin rikoksiin johdattava yllyke, ja jos näin on, vältä julkaisemista.  Muista, että sanomalehtikirjoitus tai –kuva saattaa lisätä varsinkin nuoren rikoksentekijän itsearvostusta.

Älä kerro itsemurhista tai itsemurhayrityksistä, elleivät ne liity suuriin rikoksiin tai herätä erityistä huomiota.

Harkitse tarkoin, vaatiiko yleinen etu yksittäistapauksessa selostamaan ilmeisesti mielisairaan tekoja.

Älä omin neuvoin tutki rikosasiaa.  Velvollisuutesi on ilmoittaa viranomaiselle tietosi rikoksesta, ellei uutislähdettä ole suojattava

Auta tutkimuksia, älä vaikeuta.

Noudata ehdotonta tarkkuutta haastatellessasi rikoksen tai onnettomuuden silminnäkijää.  Älä nimeä lehtihaastattelussa henkilöä, joka voi joutua asiassa todistajaksi oikeuteen. Älä saata oikeudenkäynnin aikana todistajaa turhan huomion kohteeksi. Muista vastuullisen vaikenemisen merkitys.

Nimensuoja

Harkitse tarkoin, voidaanko uutinen julkaista mainitsematta rikoksesta epäillyn, pidätetyn, vangitun tai tuomitun nimeä varsinkin jos tuomio voi olla tai on ehdollinen.  Jos vähänkin epäilet, ettei henkilö ole tehnyt rikosta, älä mainitse nimeä ennen tuomioistuimen ratkaisua.

Älä mainitse nimeä, jos jotakuta vain epäillään rikoksen tekijäksi.

Harkitse tarkoin, onko uutinen julkaisemisen arvoinen vain nimen takia.  Jos uutisen kiinnostavuus perustuu vain nimen mainitsemiseen, vältä uutisen julkaisemista, elleivät erityisen tärkeät syyt sellaista vaadi.

Ole johdonmukainen mainitessasi nimiä varsinkin liikennerikkomuksissa.

Muista, että nimen mainitsemalla voit helposti mustata yksilön maineen.

Ellet ole maininnut nimeä, älä liioin vihjaile, ketä tarkoitat.

Älä mainitse nimeä silloin
- kun jotakuta epäillään rikoksesta
- kun joku on pidätetty, ellei kyseessä ole törkeä rikos, jonka tekijä on tunnustanut.
- kun joku on vangittu tai pyydetty vangittavaksi, ellei tutkintaviranomaisten selvityksissä saada varmaa tukea käsitykselle, että seurauksena on monivuotinen vapausrangaistus.
- kun jotakuta syytetään rikoksesta, ellei asianomainen ole tunnustanut tai todistusaineisto ole täydellinen ja rikos lisäksi sellainen, ettei ehdollista tuomiota voi antaa.
- kun joku on tuomittu rikoksesta vähempään kuin vuoden vapausrangaistukseen, ellei tuomio ole kuritushuonetta tai liity suureen rikokseen tai muihin suuriin yhteyksiin, taikka ellei tuomittu ole rikoksenuusija.
- kun kysymyksessä on riita, ellei yleinen etu tee nimen mainitsemista aiheelliseksi.

Älä mainitse nimeä silloin kun pidätettyä, vangittua, syytettyä tai tuomittua käsitellään nuorena rikoksentekijänä tai silloin kun hänet on todettu mielenvikaiseksi.

Älä julkaise ehdollisen tuomion saaneen nimeä.

Pyri välttämään ensikertaisen rikoksentekijän nimen julkaisemista.

Älä ilman pätevää syytä mainitse rangaistun ehdonalaista vapautumista tai armahtamista.

Älä aiheuta nimen mainitsemisella lisärangaistusta.

Suhteet ulkovaltoihin ja valtion turvallisuus

Ole asiallinen kirjoittaessasi ulkovalloista.  Älä tavoittele tehoa vaan totuutta.

Vältä omien mielipiteittesi heijastumista uutisissa ja otsikoissa.

Tarkista mikäli mahdollista tiedonlähteet.  Muista vastuusi maamme suhteista ulkovaltoihin.  Jos halventamalla vierasta valtiota saat aikaan vaaran, että maamme suhteet tähän valtioon vahingoittuvat, olet syypää rikokseen.  Vieraan valtion omasta käsityksestä riippuu, onko kirjoituksesi loukkaava.  Muista sen vuoksi olla erittäin varovainen.

Ole myös varovainen selostaessasi vakoilujuttuja tai valtakunnan turvallisuuteen kohdistuvia asioita. 

Muista rajoitukset, jotka koskevat valtion turvallisuuden vuoksi salassa pidettäviä asiakirjoja, piirroksia ja kuvia.

Älä vaaranna kirjoittelullasi puolueettomuutemme vartijoita, puolustusvoimia.

Kuvat

Mitä näissä lehtimiehen ohjeissa on todettu sanoista, koskee myös kuvia.  Kuvien on esitettävä sitä, mitä niiden sanotaan esittävän.  Kauhukuvia ja nuorten rikoksentekijäin kuvia ei pidä julkaista. 

Ellei kirjoituksessa ole ilmaistu jonkun henkilöllisyyttä, älä ilmaise sitä kuvin.
Muista, että kuvan teho on suurempi kuin tekstin.  Harkitse siis tarkoin, onko aihetta julkaista rikosjuttuun osallisen kuvaa.

Älä ilman tarkkaa harkintaa julkaise kuvaa henkilöstä vanginpuvussa oikeudenkäynnin aikana tai tutkinnan yhteydessä, koska vanginpuku on yleisön silmissä syyllisyyden merkki.

Ammatillinen vastuu

Älä käytä väärin asemaasi julkisen sanan edustajana.  Älä käytä väärin lehtesi nimeä äläkä toimittajuuttasi.  Muista, että käytöksesi ja virheesi heijastuvat koko ammattikuntaan.

Älä pidä asioita ja ihmisiä pilkkanasi, äläkä asetu muiden yläpuolelle.  Älä liioin käytä kynää vihasi välikappaleena.  Ymmärrä lähimmäisiäsi ja muista kirjoituksen vaikutus lukijaan.

Ylimielinen ja tärkeilevä käyttäytyminen ei sovi lehtimiehelle.  Et voi välttyä vastuusta väittämällä, että muutkin tekevät samoin.  Kukin vastaa omastaan mutta kärsii myös muiden virheistä.

Muista sanojen vastuu.  Älä sekoita mielipiteitäsi ja uutisia, älä tosiseikkoja ja kommentteja.  Muista, että otsikolla on oltava kirjoituksessasi kate.

Älä levitä ennakkoluuloja.  Joutuessasi ottamaan kantaa, tee se tieteellisen totuuden puolesta selvästi epätieteellisiä ja todistamattomia käsityskantoja vastaan.

Puolusta uutisen rehellisen hankkimisen ja julkaisemisen vapautta sekä arvostelun oikeutta.

Älä paljasta uutislähdettä kun tieto on luottamuksellinen.  Älä muutoinkaan paljasta uutislähdettä, ellei sitä vaadi suuri yleinen etu tai vaara, että syytön joutuisi kärsimään.  Muista, että sinulla on laillinen oikeus, mutta ei laillista velvollisuutta uutislähteesi salassapitämiseen.

Käytä vain luotettavia lähteitä.  Älä usko kaikkea, mitä sinulle kerrotaan.  Älä anna lukijoillesi väärää kuvaa lähteittesi arvosta.

Muista, että lehtimiehen kirjoitus on henkisen työn tuote.  Älä siis varasta sitä.  Jos lainaat toisen kirjoittamaa, muista lain määräykset ja mainitse aina lähde.

Älä tee yleistäviä johtopäätöksiä puolitotuuksista äläkä yksittäistapauksista.

Älä kirjoita omantuntosi vastaisesti, vaan vakaumuksesi mukaan.  Kunnioita myös toisen vakaumusta.

Mitä näet on uutinen, mitä tiedät on tausta, minkä tunnet on mielipide.