Så görs en anmälan

1. Anmälan kan göras av envar som, som önskar att ONM tar till behandling ett ärende som rör god journalistisk sed eller yttrande- eller publiceringsfrihet. Saken behöver inte beröra anmälaren själv. Om ärendet inte beror er personligen är det önskvärt att ni ber om sakägarens tillstånd att behandla ärendet. Opinionsnämnden för massmediers basavtalet (8 § 2. Mom). Om anmälan berör väsentliga fel, så måste anmälaren först uppmana redaktionen att rätta dem. Korrespondensen mellan redaktionen och anmälaren som berör en sådan begäran måste bifogas till anmälan.   

2. ONM behandlar inte anonyma anmälningar. Den prövar inte heller utan särskilda skäl ett ärende, som publicerats för mer än tre månader sedan.

3. Anmälan görs skriftligt och den bör undertecknas. Andra formkrav föreligger inte. ONM:s sekreterare bistår vid behov.

4. Det är skäl att så långt som möjligt i detalj definiera vilken artikel, vilket program, fotografi eller tillvägagångssätt som anmälan avser.

5. Ifall anmälan gäller en tidning är det bra att bifoga ett urklipp med artikeln. Vad gäller radio- eller TV-inslag är det viktigt att nämna vilken dag, på vilken kanal och vid vilken tid sändningen inträffade. Om en anmälan avser en nätpublikation, bör man bifoga adressen till www-sidan.

6. Man kan även bifoga annat material till anmälan. ONM kan inbegära tilläggsutredningar och vid behov höra parterna muntligt.

7. Om anmälaren uppenbart söker ett beslut av opinionsnämnden i och för väckande av brottmåls- eller skadeståndsrättegång i samma ärende tas ärendet inte upp till behandling eller så avslutas behandlingen.

8. Anmälan kan sändas per post eller e-post. ONM:s adress och övriga kontaktuppgifter finns i slutet av denna sida.

22.1.2008.