BESLUT

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 5979/YLE/15
Yleisradio

Intervju

Yles redaktör bandade in en telefonintervju med kommunstyrelsens vice ordförande. Delar av det bandade materialet sändes senare i nyhets- och morgonsändningar i radion. Den intervjuade borde ha informerats om detta på förhand.

 

Friande 5973/SL/15
Nya Åland

Integritetsskydd, samtidigt hörande, eget ställningstagande

Nya Åland berättade i en nyhet att anmälaren lämnat in ett rättelseyrkande gällande kyrkoherdens beslut att låta två flyktingfamiljer övernatta en natt i församlingens lägergård. Tidningen kränkte inte anmälarens integritet, han blev inte föremål för mycket negativ publicitet och det fanns inget behov av samtidigt hörande.

Fällande 5966/SL/15
Vasabladet

Integritetsskydd

Vasabladet citerade i sin artikel en föreläsares upplevelser av sitt liv som barn till en mentalvårdspatient. Uppgifter av känslig natur om föreläsaren och hans anhöriga publicerades utan att man fått hans tillstånd. Föreläsaren var medveten om att det fanns en reporter på plats. Tidningen borde ha bett föreläsarens anhöriga om tillstånd att publicera uppgifter av känslig natur som gällde henne.

Fällande 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel och material som producerats av allmänheten

Tidningen publicerade en insändare som innehöll ett väsentligt sakfel. Trots begäran rättade tidningen inte felet. 

Friande 5802/YLE/15
Yle Österbotten, Svenska Yle

Korrigering av fel, journalistisk beslutanderätt

Yle Österbotten rapporterade om en över sex månader lång förtroendekris gällande en kommundirektör. Yle handlade inom ramarna för sin journalistiska beslutanderätt. Redaktionen rättade på vederbörligt sätt ett väsentligt sakfel i en nyhet.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19

Vastaaja: Syd-Österbotten

Asia: Respekt för människovärde

Ratkaistu: 15.5.2019

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Anmälan gäller insändaren ”Till Daniel Norrbacks stöd” som Syd-Österbotten publicerade i sin papperstidning 15.1.2019,
    

Anmälan 7036/PL/19, 16.1.2019

Enligt anmälan skulle tidningen inte ha fått publicera en insändare som var djupt kränkande för homosexuella och genom att ha publicerat den kan tidningen ha gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp, varför opinionsnämnden har gjort tolkningen att anmälan gäller ett brott mot punkt 26 i Journalistreglerna.


Anmälan 7038/PL/19, 16.1.2019

Enligt anmälan innebar publiceringen av insändaren hets mot folkgrupp och i insändaren konstateras exempelvis att homosexualitet är avskyvärt, varför opinionsnämnden har gjort tolkningen att anmälan gäller ett brott mot punkt 26 i Journalistreglerna.


Anmälan 7041/PL/19, 22.1.2019

Enligt anmälan har tidningen brutit mot punkt 26 i Journalistreglerna och i anmälan konstateras att insändaren innehåller grova skymfningar och att man i den går till attack mot enskilda homosexuella och kritiserar deras egenskaper, livsstil och mänskliga relationer.  

 

Chefredaktörens genmäle 18.4.2019

Enligt chefredaktör Mats Ekman Syd-Österbotten har inte brutit mot god journalistisk sed.

”Tidningen publicerade en insändare (15.1.2019) som en del av en pågående journalistisk bevakning och debatt i lokaltidningen. Journalistreglerna 1: 

Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.

Kristinestads svenska församlings kyrkoherde Daniel Norrback jämställde Prideparader med Sodom- och Gomorratåg, vilket avslöjades i en nyhetsartikel, som publicerades i Syd-Österbotten 10.1.2019 (bilaga 1A, 1B). Nyhetsartikeln väckte en debatt. 

I följande tidning, som utkom 12.1., fanns en insändare mot kyrkoherde Norrback (Karl Henrik Nikula, bilaga 2). Kristinestads svenska församlings kaplan Markus Engström skrev en insändare, som publicerades i tidningen 15.1.2019, där han uttalade sitt stöd för Norrback (bilaga 3). Tidningen utkommer tre gånger i veckan.

Kristinestads svenska församling (ev luth) har endast två präster, Norrback och Engström. I tidningen 15.1.2019 publicerades på samma insändarsida ytterligare två insändare som berörde samma ämne (bilaga 3). En av dessa insändare hade undertecknats även av församlingsanställda, det vill säga de båda prästernas arbetskamrater. 

Det framgår tydligt att Engström uttrycker sin åsikt om homosexualitet i egenskap av tjänsteinnehavare, som kaplan i Kristinestads svenska församling. Han uttrycker sin åsikt om homosexualitet som en del av en pågående debatt. Kaplanen är teolog och läsaren kan utgå från att han bygger sina åsikter på sin bibeltolkning. Ord som ”avskyvärt” och ”onaturligt” används i Gamla testamentet, exempelvis 3 Mos 18:22:”Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna. Det är något avskyvärt”. Kaplan Engström förtydligar i sin insändare 24.1 sin ståndpunkt i frågan (bilaga 6). Även 24.1. publicerades förutom Engströms insänder flera andra insändare gällande den samma debatten (bilaga 6). 

Kaplanen Engström framförde sina åsikter på ett allmänt plan och riktade sig inte mot någon särskild person. Då åsikten baserade sig på kaplanens egen bibelsyn kan man inte anse att insändaren berör någons sexuella orientering på ett ovidkommande sätt. Insändaren bryter därför inte mot journalistreglernas 26 paragraf.  Det på paragraf 1 baserade allmännas intresse vägde i detta fall tyngre.

Det är viktigt att läsarna får vetskap om vilka åsikter församlingens präster har om sexuella minoriteter. Om insändaren inte hade publicerats hade kaplan Engströms egna åsikter i den aktuella frågan inte kommit till allmänhetens kännedom. Tidningen visste av erfarenhet att en insändare med sådana åsikter inte kommer att stå oemotsagd utan den kommer att leda till motargument och en intensiv debatt. Tidningens läsare som läste insändaren 15.1. har fått ta del av fler insändare och nyhetsbevakning både före och efter (bilagorna 4A, 4B, 4C, 5A, 5B). 

En stor del av församlingens medlemmar har inte förrän publiceringen och nyhetsbevakningen varit medvetna om prästernas åsikter om homosexualitet, utan det fick de veta om först via tidningens nyheter (10.1., publicerades på webben 8.1), via insändaren (15.10) och därpå följande nyhetsbevakning. Bevis för detta är att under tiden 9.1.–24.1.2019 lämnade 46 personer kyrkan i Kristinestad via erokirkosta.fi-sajten. Under tiden 1.1.–8.1.2019 var antalet 0. Ett par skolor beslöt avbryta samarbetet med de båda prästerna (bilagorna 4-5) efter nyhetsbevakningen. Detta bevisar att det var väl motiverat och i enlighet med journalistreglernas 1 paragraf att publicera insändaren. 

Publiceringen har varit en viktig del av en angelägen samhällsdebatt i ett litet samhälle som Kristinestad och har resulterat i att församlingen och dess förtroendevalda nu har en tydligare linje i fråga om sexuella minoriteter.  Aldrig tidigare har så många i lokalsamhället i offentligheten uttalat sitt stöd för sexuella minoriteters rättigheter (bilagorna 4-5).

Syd-Österbotten publicerar insändare endast i papperstidningen (som kan läsas digitalt som e-tidning – en kopia av papperstidningen - endast av den som är prenumerant). Syd-Österbotten publicerar inte insändare på webben. 

För att dela insändaren i till exempel sociala medier krävs att personen först på egen hand kopierar, fotograferar eller tar en skärmdump av insändaren och sedan själv delar den vidare. Det här har också skett. Även personer som anser att insändaren inte borde ha publicerats har själva kopierat och på egen hand spridit innehållet vidare. Det visar att även de anser att det är viktigt för andra att få veta kaplanens åsikter. 

Syd-Österbotten är för en jämlik behandling av människor oavsett kön och sexuella läggning och har flera gånger på ledarplats uttryckt stöd för sexuella minoriteters rättigheter och för till exempel samkönade äktenskap, ett exempel på en ledare från 27.2.2017  https://www.sydin.fi/Artikel/Visa/134476.  Tidningen delar inte på något sätt åsikterna i insändaren, men anser att det är journalistiskt motiverat att berätta vilka åsikter som präster (tjänstemän) anställda inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka har. 

Också biskopsvalet i Borgå stift (ny biskop valdes 10 april) var en delorsak till den livliga diskussionen utanför tidningens bevakningsområde, eftersom biskopskandidaterna och prästerna i stiftet (och i övriga Finland) är delade i sin syn på homosexualitet, sexuella minoriteters rättigheter, samkönade vigslar etc. och hur bibeln ska tolkas (s.k. konservativa och liberala) och även bland allmänheten finns olika åsikter.

Insändaren bör sättas in i rätt kontext. 

Syd-Österbotten hade vägande skäl att publicera insändaren eftersom den skrivits under eget namn av en präst inom församlingen i en fråga, där det var angeläget att veta vad prästerna anser om homosexualitet, där det redan pågick en livlig och lokalt viktig nyhetsbevakning och debatt, som ytterligare förstärktes av publiceringen.
Syd-Österbotten har inte brutit mot god journalistisk sed.”


Beslut

JR 1: Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.

JR 26: Allas människovärde ska respekteras. Etniskt ursprung, nationalitet, kön, sexuell orientering, övertygelse eller därmed jämförbar egenskap ska inte framställas på ett ovidkommande eller nedlåtande sätt.

Syd-Österbotten publicerade i sin papperstidning en insändare där kaplanen i den lokala församlingen försvarade de hätska och diskriminerande åsikter om sexuella minoriteter som tidigare framförts av kyrkoherden i församlingen. 

Opinionsnämnden konstaterar att texten kritiserar sexuella minoriteter så starkt att den allra minst ifrågasätter deras människovärde. Dessutom används nedsättande uttryck om minoriteternas livsstil. 

Opinionsnämnden konstaterar dock att tidningen hade grunder för att publicera insändaren eftersom allmänheten hade rätt att få veta att prästerna i den lokala församlingen har diskriminerande åsikter och eftersom det rör sig om en debatt där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Syd-Österbotten inte har brutit mot punkt 26 i Journalistreglerna. 

 

För ett friande beslut röstade:

Elina Grundström, Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Taina Tukia, Nina Stenros och Tuomas Rantanen.

För ett fällande beslut röstade:

Maria Swanljung, Heta Heiskanen, Tapio Nykänen och Heli Parikka.
 

Tämä päätös on avattu 1027 kertaa