BESLUT

Friande 7044/PL/19
Österbottens Tidning

Skydd för privatlivet, väsentligt fel

Tidningen publicerade i den tryckta versionen och på sina webbsidor en artikel där orsakerna till att en ungdomsledare i den lokala församlingen sagt upp sig framkom. Artikeln kränkte inte ungdomsledarens skydd för privatlivet och artikelrubriken innehöll inte något väsentligt fel. 

Friande 7036, 7038, 7041/PL/19
Syd-Österbotten

Respekt för människovärde

Tidningen publicerade i sin pappersversion en insändare där det framfördes hätska och diskriminerande påståenden om sexuella minoriteter. Tidningen hade grunder för att publicera insändaren, eftersom allmänheten hade rätt att få veta vilka åsikter prästen i den lokala församlingen har och eftersom det rör sig om en debatt, där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. Beslut genom omröstning 10 – 4

Friande 6982/YLE/18
Yle

Den intervjuades rättigheter, samtidigt hörande

YLE sände i sina program Spotlight och MOT ett avsnitt som behandlade alternativa cancerbehandlingar. Den intervjuade fick tillräckligt med information om vilket sammanhang uttalandena skulle förekomma i och mediet kränkte inte den intervjuades rättigheter då det sände en finskspråkig version av programmet på en av mediets andra programplatser. Beslut genom omröstning 6–5. I slutet av beslutet finns en avvikande åsikt. 

Friande 6933/YLE/18
Yle

Avvikande inhämtning av information, användning av bild, skydd av privatliv

Svenska Yle publicerade en artikel om silvervatten på sin webbplats. Yle använde diskussioner i en sluten Facebookgrupp i enlighet med Journalistreglerna, och publiceringen av Facebookprofilbilder kränkte inte anmälarnas skydd av privatliv.

Friande 6667/SL/17
Hufvudstadsbladet

Negativ publicitet, rätt till eget ställningstagande, källkritik, sakfel

Hufvudstadsbladet publicerade en insändare som kritiserade en tv-dokumentär om en vårdnadstvist. Anmälaren blev inte föremål för synnerligen negativ publicitet och artikeln innehöll inga väsentliga fel.

Friande 6663/SL/17
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Tidningen berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och tidningen hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6662/YLE/17
Yle Svenska

Sanningsenlig informationsförmedling, kontroll av uppgifter, källkritik, väsentligt fel, korrigering av fel

Yle Svenska berättade på sin webbplats om en politiker som använt kränkande tillmälen mot kvinnor i en debatt som förts i sociala medier. I artikeln fanns inget väsentligt sakfel, och Yle hade också försökt få med en kommentar från politikern i sin nyhet.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6320/YLE/16
Yle Svenska

Den intervjuades rättigheter

Svenska Yle sände i sin nyhetssändning ett förhandsinslag för ett debattprogram. Det var inte nödvändigt att på förhand informera om att intervjun kommer att användas på samma nyhetsmediums webbplats, eftersom den intervjuade måsta antas känna till mediets praxis.

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Sanningsenlig informationsförmedling, källkritik, den intervjuades rättigheter

Tidningen publicerade ett reportage om ett religiöst samfund och dess pastor. Tidningen ifrågasatte pastorns redogörelser för upplevda mirakel. 

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Friande 6261/SL/16
Österbottens Tidning

Den intervjuades rättigheter

Tidningen intervjuade en anställd i ett religiöst samfund. Artikeln, som förhöll sig kritiskt till samfundet, publicerades samtidigt i Österbottens Tidning och Vasabladet.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 6045/SL/15
Östnyland

Vilseledande användning av bild, väsentligt fel

I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild, varför anmälaren stämplades som rasist i sociala medier. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.

Fällande 5979/YLE/15
Yleisradio

Intervju

Yles redaktör bandade in en telefonintervju med kommunstyrelsens vice ordförande. Delar av det bandade materialet sändes senare i nyhets- och morgonsändningar i radion. Den intervjuade borde ha informerats om detta på förhand.

 

Friande 5973/SL/15
Nya Åland

Integritetsskydd, samtidigt hörande, eget ställningstagande

Nya Åland berättade i en nyhet att anmälaren lämnat in ett rättelseyrkande gällande kyrkoherdens beslut att låta två flyktingfamiljer övernatta en natt i församlingens lägergård. Tidningen kränkte inte anmälarens integritet, han blev inte föremål för mycket negativ publicitet och det fanns inget behov av samtidigt hörande.

Fällande 5966/SL/15
Vasabladet

Integritetsskydd

Vasabladet citerade i sin artikel en föreläsares upplevelser av sitt liv som barn till en mentalvårdspatient. Uppgifter av känslig natur om föreläsaren och hans anhöriga publicerades utan att man fått hans tillstånd. Föreläsaren var medveten om att det fanns en reporter på plats. Tidningen borde ha bett föreläsarens anhöriga om tillstånd att publicera uppgifter av känslig natur som gällde henne.

Fällande 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Korrigering av fel och material som producerats av allmänheten

Tidningen publicerade en insändare som innehöll ett väsentligt sakfel. Trots begäran rättade tidningen inte felet. 

Friande 5802/YLE/15
Yle Österbotten, Svenska Yle

Korrigering av fel, journalistisk beslutanderätt

Yle Österbotten rapporterade om en över sex månader lång förtroendekris gällande en kommundirektör. Yle handlade inom ramarna för sin journalistiska beslutanderätt. Redaktionen rättade på vederbörligt sätt ett väsentligt sakfel i en nyhet.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Fällande 5966/SL/15

Vastaaja: Vasabladet

Asia: Integritetsskydd

Ratkaistu: 9.3.2016

Vasabladet citerade i sin artikel en föreläsares upplevelser av sitt liv som barn till en mentalvårdspatient. Uppgifter av känslig natur om föreläsaren och hans anhöriga publicerades utan att man fått hans tillstånd. Föreläsaren var medveten om att det fanns en reporter på plats. Tidningen borde ha bett föreläsarens anhöriga om tillstånd att publicera uppgifter av känslig natur som gällde henne.

Anmälan 7.10.2015

Anmälan gäller artikeln ”Han vann kampen” som publicerades i Vasabladet 6.10.2015. 

Anmälaren berättar att han föreläst vid ett anhörigseminarium som anordades i hans hemstad till stöd för mentalvårdsarbetet. Temat för seminariet var ”Ung och anhörig”. Under föreläsningen berättade anmälaren sin egen överlevnadshistoria som barn till en förälder med psykiska problem.

Enligt anmälaren tog Vasabladets reporter kontakt med honom efter seminariet och ville fotografera honom. Seminariearrangörerna hade informerat anmälaren om att Vasabladet skulle finnas på plats och skriva en artikel om seminariet.

Anmälaren antog att reportern skulle skriva en artikel om seminariet i sin helhet och blev alldeles överraskad och förskräckt när det visade sig att artikeln uteslutande handlade om honom. Enligt anmälaren innehöll artikeln känsliga detaljer om honom och hans anhöriga och han skulle inte ha berättat om dessa saker på samma sätt i medierna och han hade inte velat att släkt och vänner får veta dessa detaljer via lokaltidningen. Enligt anmälaren har han inte heller erbjudits möjlighet att granska artikeln.

Anmälaren accepterade inte Vasabladets eget erbjudande om att få en egen insändare publicerad eller att tidningen skriver en rättelse, eftersom detta inte skulle ha reparerat den skada som redan skett.

Vasabladets genmäle 28.10.2015

 

Chefredaktör Niklas Nyberg medger att Vasabladets reporter tydligare borde ha berättat för anmälaren att tidningen skriver en artikel om honom och hans erfarenheter utgående från föreläsningen. 

Chefredaktören anser att anmälaren likväl borde ha förstått att hans berättelse kunde komma att hamna i tidningen. Enligt chefredaktören var evenemanget öppet för allmänheten och arrangören hade också bjudit in Vasabladet och både arrangören och anmälaren var medvetna om att tidningen fanns på plats och följde föreläsningen. 

Enligt chefredaktören hade seminariearrangören också informerats om att tidningen specifikt var intresserad av just anmälarens föreläsning.  

Chefredaktören påminner om att anmälaren själv valde att berätta öppet om sitt liv även om han visste att medier var på plats och att han också berättat sin livshistoria i andra medier, i Kyrkpressens nätupplaga och på en lokal rådgivningssida för unga.  

Beslut

JR 27: Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder.

JR 30: Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga.

Vasabladets reporter deltog i ett seminarium som anordnades i Vasa och som behandlade de ungas ställning som barn till en mentalvårdspatient under rehabilitering. Seminarium var öppet för alla. Utgående från seminarieföreläsningen skrev reportern en artikel som påminner om en intervju och som avslöjade känsliga uppgifter om anmälaren och hans anhöriga.  

I ingressen till artikeln nämns att anmälaren talade vid seminariet i fråga och i slutet citeras en fråga från publiken. I anslutning till artikeln fanns dessutom en faktaruta om seminariet.  Anmälaren träffade reportern efter föreläsningen och lät henne ta bilder för artikeln. 

Opinionsnämnden för massmedier påminner om att allt offentligt material inte nödvändigtvis är publicerbart. Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Reportern borde ha försäkrat sig om att artikeln inte kränkte anmälarens eller hans anhörigas integritet. 

Anmälaren har själv flera gånger berättat om dessa samma erfarenheter i offentligheten. Han talade vid en offentlig tillställning och var medveten om att en reporter var på plats.

Däremot skulle känsliga uppgifter som hänförde sig till anmälarens familjemedlems liv inte ha fått publiceras utan vederbörandes samtycke. Familjemedlemmen var identifierbar på orten. Hon anmälde inte själv artikeln men gav efter ONM:s förfrågan sitt skriftliga samtycke till anmälan.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Vasabladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:

Elina Grundström (ordf.), Pirjo Auvinen Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Paula Paloranta, Heikki Valkama och Juha Honkonen.

Tämä päätös on avattu 2129 kertaa