Gör en anmälan

Bekanta er med anvisningarna för hur en anmälan görs innan ni fyller i blanketten "Så görs en anmälan" . De uppgifter som är nödvändiga för anmälan är markerade med en asterisk (*).
ÄLÄ KANTELE HETI! Karsimme kantelun, jos jutun julkaisemisesta on alle viikko. Karsimme myös anonyymit ja puutteelliset kantelut. HUOMAA: Lomake täytyy lähettää kahden tunnin sisällä sivun avaamisesta.

1. Kontaktuppgifter

Namn *
Adress *
Postnummer *
Postanstalt *
E-postadress *
Telefonnummer *

2. Anmälan

Vad gäller anmälan? *

3. Föremål för anmälan

Specificera
Tidning, tv- eller radiokanal *
Utgivningsdag (dd.mm.åååå) *
Artikeln / programmet / internetpublikationen (ange www-adress) *

4. Grunderna för anmälan

Berätta kort vilken/vilka av journalistreglerna ni anser att man har brutit mot och berätta på vilket sätt. Om anmälan gäller begränsning av yttrandefriheten: berätta på vilket sätt den har begränsats.

 

5. Atgärder

Om saken gäller ett fel, har ni bett att få felet rättat?
Om saken gäller ett fel, har ni bett att få felet rättat?
Har ni försökt få er egen ståndpunkt publicerad?
Har mediet publicerat er ståndpunkt?

6. Begränsningar

Opinionsnämnden för massmediers basavtalet (10 § 2. Mom.) Behandlar nämnden inte ärenden ifall anmälaren söker beslut med tanke på en kommande straffprocess eller skadeståndsrättegång. Därför frågar vi om ni i detta ärende har vänt er eller har för avsikt att vända er till polisen eller krav på skadestånd?

7. Material

Sänd en kopia av artikeln, webbsidorna eller det ställningstagande ni skickat till mediet i fråga till opinionsnämnden för massmedier, Fredriksgatan 25 a, 00120 Helsingfors.
Voit lähettää kopion kantelun kohteena olevasta lehtijutusta, www-sivuista tai tiedotusvälineelle lähettämästäsi omasta kannanotosta myös joko sähköpostitse osoitteeseen jsn(at)jsn.fi tai postitse Julkisen sanan neuvoston toimistoon, Fredrikinkatu 25 a 8, 00120 Helsinki.
Liitetiedosto

8. Sakägarens medgivande

Om ärendet inte beror er personligen är det önskvärt att ni ber om sakägarens tillstånd att behandla ärendet.Opinionsnämnden för massmediers basavtalet (8 § 2. Mom).