PÄÄTÖKSET

Langettava 6841/SL/18
Savon Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki

Lehti kertoi, että Valvira tutkii lääkärin toimintaa. Lehti ei ollut tarkistanut tietoa riittävästi eikä sillä ollut perusteita väitteelleen. Väite oli olennainen asiavirhe, mutta lehden oikaisuksi nimeämässä jatkojutussa asia jäi edelleen epäselväksi. Kantelija joutui kielteiseen julkisuuteen, mutta häntä kuultiin jutussa riittävästi.

Vapauttava 6828/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa ystävät muistelivat kuollutta julkisuuden henkilöä. Jutussa, lehden kannessa tai lööpissä ei ollut tarpeen mainita tiedotusvälinettä, joka oli kertonut henkilön kuolemasta ensimmäisenä. 

Langettava 6825/SL/18
Kymen Sanomat

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Kymen Sanomat julkaisi uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti jätti virheen korjaamatta vaikka se sai siitä tiedon.

Vapauttava 6824/AL/18
Tekniikka & Talous

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi kantelijan keksinnöstä kertovan jutun verkkosivuillaan ja printtilehdessään. Jutussa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kantelija joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6818/MTV/18
MTV

Ihmisarvon kunnioittaminen, yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

MTV julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa kerrottiin, että kuuro oli tuomittu laittomasta uhkauksesta. Kuulovammaisuutta ei käsitelty halventavasti ja siitä kertominen oli perusteltua tapauksen ymmärtämisen vuoksi. Kantelija saattoi olla lähipiirinsä tunnistettavissa, mutta se ei ollut tekoon nähden kohtuutonta.

Langettava 6787/R/18
Radio Classic

Piilomainonta

Radio esitti mainoksen, jota ei ollut erotettu toimituksellisesta aineistosta Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Vapauttava 6743/YLE/18
Yle

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle julkaisi verkkosivuillaan Jemenin sotaa käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä tehtiin tulkinta YK-johtajan kannanotosta.

Vapauttava 6742/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Yle julkaisi toimittajansa kolumnin, jossa toimittaja puolusteli epäasiallista käyttäytymistään kritisoimalla tunnistettavissa olevaa henkilöä. Jutussa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä. Siinä ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla kritiikin kohteeksi joutunutta henkilöä samanaikaisesti, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua. 

Langettava 6738/SL/17
Kaleva

Piilomainonta, mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi sivun kokoisen mainoksen, jota ei ollut merkitty mainokseksi.

Vapauttava 6737/SL/17
Kymen Sanomat

Lähdesuoja

Lehti julkaisi joulupukkina kauppakeskuksessa esiintyneen henkilön nimen kuvatekstissä. Kysymys siitä, oliko lähdesuojasta sovittu, jäi epäselväksi.

Langettava 6734/SL/17
Kauppalehti

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti verotusta koskevia tuomioistuinratkaisuja. Jutussa haastateltu asianajaja oli edustanut jutussa käsitellyn riidan osapuolta. Tätä ei tuotu esille jutussa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6730/SL/17
STT

Tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Langettava 6723/SL/17
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja painetussa lehdessään jutun, jossa väitettiin, että uusia antibiootteja ei ole kehitteillä. Lehti oikaisi juttuaan vasta seitsemän ja puoli viikkoa sen jälkeen, kun se oli saanut aiheesta oikaisupyynnön.

Vapauttava 6718/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, journalistinen päätösvalta, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvioitiin vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja yhden tunnistettavissa olevan lääkärin toimintaa. Pääkirjoitus oli tavanomaista yhteiskunnallista arviointia, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6717/YLE/17
Yle

Otsikko, virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Ylen MOT lähetti televisiossa ohjelman, joka jäi katsottavaksi Ylen verkkopalvelussa. Ohjelman otsikolle löytyi sisällöstä kate, eikä otsikossa ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6714/SL/17
Aamulehti

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan junaliikennettä käsittelevän jutun. Jutussa viitattiin Veturimiesten liittoon yleisilmaisulla ”veturinkuljettajien liitto”. Ilmaisun ”pääluottamusmies” sijaan käytettiin ilmaisua ”pääluottamushenkilö”. Tiedotusvälineellä oli oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. Ne eivät olleet olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 6713/AL/17
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, erittäin kielteinen julkisuus, nimi rikosuutisessa

Lehti kertoi kantelijan henkilöllisyyden, kun hän oli saanut syytteen avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Se oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen, henkilön keskeisen roolin ja rikossyytteen vakavuuden vuoksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä.

Langettava 6711/PL/17
Länsi-Uusimaa

Virheen korjaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Langettava 6710/SL/17
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi verkkosivuillaan kommenttikirjoituksen, jossa väitettiin, että yli 50 000 euron tuloilla palkankorotus voi verotuksen progressiivisuuden vuoksi muuttua palkanalennukseksi. Jutussa väitettiin myös, että pääkaupunkiseudulla asuva perhe maksaa maailman kovinta tuloveroa ja asumisen hintaa. Nämä olivat olennaisia asiavirheitä, joita lehti ei oikaisupyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 9–4. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6709/AL/17
Seura

Yksityiselämän suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan veropetosepäilystä, joka kohdistui suuren suomalaiskonsernin omistajaan. Henkilö oli jutusta tunnistettavissa. Se oli perusteltua henkilön aseman ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 6604/SL/17

Vastaaja: Savon Sanomat

Asia: Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen.

Ratkaistu: 18.10.2017

Kantelija joutui Savon Sanomien jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut erittäin kielteistä eikä lehdellä ollut velvollisuutta kuulla häntä samanaikaisesti. 

Kantelu 21.5.2017

Kantelu kohdistuu Savon Sanomien 21.4.2017 printtilehdessään julkaisemaan juttuun ”39 jäi ilman syytettä työsyrjinnästä”. Kyseessä on asianomistajakantelu.

Kantelija katsoo joutuneensa Savon Sanomien jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, kun jutussa kuvaillaan hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan ja käyttäytymistään. Kantelija toteaa, että Savon Sanomien uutinen on aiheuttanut sekä hänelle että hänen läheisilleen suurta mielipahaa sekä vaikeuttanut merkittävästi hänen työnsaantimahdollisuuksiaan.

Kantelijan mukaan häntä olisi pitänyt kuulla jutussa samaan aikaan tai jälkikäteen. Kantelija toteaa, että hänellä ei ole ollut tietoa jutussa esitetyistä väitteistä, koska ne perustuvat poliisin lähes puolitoista vuotta virantäytön jälkeen tekemiin kuulusteluihin tapauksen esitutkinnassa, eikä hän ole saanut kommentoida esiin tulleita asioita missään yhteydessä, koska syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen epäillystä työsyrjintärikoksesta.

Kantelija toteaa, että hänen luonteenpiirteitään ja käyttäytymistään kommentoi vain kolme 14:stä työpaikkahaastattelijasta. Kantelija myös toteaa, että kyseisten lausumien luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava, että rikoksesta epäillyillä ei ole kuulusteluissa totuudessapysymisvelvoitetta. 

Kantelija ei ole pyytänyt lehteä julkaisemaan omaa kannanottoaan.  

 

Savon Sanomien vastaus 31.8.2017

 

Savon Sanomien päätoimittaja Rönkkö vastaa kanteluun seuraavasti: 

”Kantelu liittyy Kiuruveden kaupunginsihteerin virantäyttöä koskevaan prosessiin. Kantelija oli hakenut virkaa, jonka Kiuruveden kaupunginvaltuusto täytti kesäkuussa 2015. Kantelija ei tullut valituksi, ja hän valitti ratkaisun perusteluista Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Syyskuussa 2016 hallinto-oikeus yhtyi kantelijan näkemykseen siitä, että kaupunginvaltuuston päätöksen perustelut olivat olleet puutteelliset. Virka asetettiin uudelleen haettavaksi. 
 
Päätoimittajan mukaan ”kantelun kohteena oleva uutinen koskee päätöstä, jonka Itä-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Anne Miettinen teki 14.3.2017 kantelijan 39:ään Kiuruveden kaupunginvaltuutettuun, varavaltuutettuun ja viranhaltijaan kohdistamasta työsyrjintäepäilystä. Syyttäjä jätti syytteen nostamatta. Hän perusteli päätöstään Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunnolla ja esitutkinnassa ilmenneellä näytöllä. Savon Sanomien uutisessa 21.4.2017 mainitut, kantelijan sopivuutta viran hoitoon luonnehtivat piirteet perustuvat syyttäjän julkiseen päätösasiakirjaan.”
 
Päätoimittaja perustelee uutista toteamalla, että ”Kiuruveden kaupunginsihteerin viran täyttöä koskeva prosessi kesti yli kaksi vuotta. Alueen sanomalehdet seurasivat sitä samalla intensiteetillä kuin muitakin suurten kuntien keskeisten viranhaltijoiden valintoja. Valitusten sekä niistä seuranneiden toimenpiteiden kuten kymmeniä luottamushenkilöitä koskeneen esitutkinnan ja poliisikuulustelujen vuoksi prosessi kasvoi poikkeuksellisen laajaksi ja kalliiksi. Epäiltyjen suuren määrän vuoksi päätöstä ja sen perusteluja koskeva keskustelu oli runsasta ja prosessin seuranta nousi paikallisesti merkittäväksi yhteiskunnalliseksi tapahtumaksi.”
 
Päätoimittajan mukaan uutisen ydin oli kuitenkin päätös syyttämättä jättämisestä. ”Lehden kuului avata tapauksen taustaa paitsi kantelijan, myös epäiltyjen näkökulmasta.”
 
 ”Savon Sanomat myöntää, että uutinen on saattanut aiheuttaa kantelijalle mielipahaa ennen kaikkea keskeisen sisältönsä, syyttämättäjättämispäätöksen, vuoksi. Lehdistön tehtävä on kuitenkin uutisoida julkisten päätösten sisältö myös silloin, kun ne aiheuttavat pettymystä asianosaisille. Samoin lehden tehtävänä on avata julkisten päätösten taustoja oman journalistisen harkintansa mukaan. Tässä tapauksessa joidenkin esitutkinnassa kuultujen epäiltyjen vastauksiin viittaaminen nimettömänä oli aiheellista, sillä kommentit taustoittivat julkisen viran täyttöratkaisua ja syyttämättä jättämisen perusteluja.”
 
Päätoimittaja toteaa, että kantelijalta ei pyydetty uutisen yhteydessä kommentteja. Päätoimittajan mukaan kommentteja ei pyydetty myöskään päätöksen tehneeltä syyttäjältä tai rikoksesta epäillyiltä. Päätoimittaja toteaa, että ”uutinen perustui kokonaan julkiseen asiakirjaan, eikä sitä haluttu enää laajentaa eri osapuolten kuulemiseen. Erillisen kuulemisen sijaan kantelija olisi voinut tarjoutua tuomaan oman näkemyksensä esiin lehden mielipidesivulla, mutta näin ei tapahtunut.”
 
”Edellä todetun perusteella Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.”


Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. 

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

Savon Sanomat julkaisi jutun syyttämättäjättämispäätöksestä. Kyseessä oli tapaus, jossa 39:ää henkilöä oli epäilty työsyrjintärikoksesta kaupunginsihteerin viran täytössä. Jutussa kuvattiin syyttäjän päätöksen perusteluja, joiden mukaan kantelija oli käyttäytynyt haastattelussa siten, että häntä pidettiin epäsopivana tehtävään. 

Kaupunginsihteeri on korkea viranhaltija. Virantäyttöprosessi oli ollut poikkeuksellisen pitkä ja monipolvinen ja sitä oli seurattu alueen lehdissä pitkään siten, että kantelijan henkilöllisyys oli jo alueella tiedossa. Neuvosto toteaa, että jutun aihe oli yhteiskunnallisesti tärkeä ja jutun kannalta oli olennaista kertoa syyttämättäjättämispäätöksen perusteluja. 

Kantelijan käyttäytymistä työhaastattelutilanteessa kuvattiin kuitenkin siten, että hän joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen nimettöminä esitettyjen väitteiden perusteella. Neuvoston tulkinnan mukaan julkisuus ei kuitenkaan ollut erittäin kielteistä, eikä lehden ollut siten välttämätöntä kuulla häntä samanaikaisesti. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Aapo Parviainen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Niklas Vainio, Venla Mäntysalo, Ulla Virranniemi, Arja Lerssi- Lahdenvesi ja Maria Swanljung.

Tämä päätös on avattu 1561 kertaa