Lausuma lain ja eettisten ohjeiden suhdetta koskevassa asiassa 2002

 

3206/L/02

 

 

Julkisen sanan neuvoston lausuma lain ja eettisten ohjeiden suhdetta koskevassa asiassa.
Asian ratkaisivat 19.12.2002
Olli Mäenpää (puheenjohtaja), Heljä Haapamäki-Niemi, Tarja Hurme, Eero Hyvönen, Terttu Häkkinen, Kari Lintuvuori, Jouni Tervo, Marjo Tervo ja Ilkka Vänttinen.  Sihteerinä toimi Juha Hänninen.
lausuma lain ja eettisten ohjeiden suhdetta koskevassa asiassa

Tiivistelmä

Neuvosto totesi Oikeustoimittajat ry:n lausuntopyyntöön antamassaan lausumassa, että Journalistin ohjeita on aiheellista soveltaa vain tiedotusvälineiden itsesääntelyssä ja arvioitaessa hyvän journalistisen tavan sisältöä Julkisen sanan neuvoston päätöksin. Lausuman mukaan ohjeet eivät ole käytettävissä syytteen tai tuomion perusteena.

Vastaaja: -

Lausuma

LAUSUNTOPYYNTÖ

Oikeustoimittajat ry pyytää Julkisen sanan neuvostoa antamaan lausuman siitä, että tuomioistuinprosessissa vedotaan Journalistin ohjeisiin ja että ohjeita käytetään syyte- ja tuomioperusteina. Lausuntopyynnössä kerrotaan, että Journalistin ohjeita on viime vuosina käytetty useasti poliisitutkinnassa ja tuomioistuimissa sekä rangaistuksia että vahingonkorvauksia vaadittaessa. Lausuntopyynnössä mainitaan esimerkkeinä Oulun käräjäoikeuden päätös 01/4265 ja Helsingin käräjäoikeuden päätös 00/19812. Lisäksi lausuntopyynnössä selostetaan Journalistin ohjeiden luonnetta ja tarkoitusta sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan sisältöä.

LAUSUMA

Julkisen sanan neuvosto toteaa tuomioistuimien alkaneen viime aikoina lisääntyvästi käyttää Journalistin ohjeita arvioidessaan toimittajan menettelyn rangaistavuutta tai tiedotusvälineen vahingonkorvausvastuuta. JSN:n arvion mukaan tällaiseen Journalistin ohjeiden käyttöön liittyy useita ongelmallisia piirteitä.

Julkisen sanan käytön rajat on Suomen oikeusjärjestelmässä säännelty lailla, rangaistus- ja korvaussäännöksin. Niiden tulkinta ja soveltaminen on yksinomaan tuomioistuinten tehtävänä. Journalistin ohjeet on sen sijaan laadittu joukkoviestinnän itsesääntelyn toteuttamiseksi. Ohjeet määrittelevät hyvän journalistisen tavan perusteet, ja niihin on kirjattu journalismin eettiset säännöt. Ohjeiden soveltaminen ja tulkinta on uskottu Julkisen sanan neuvoston tehtäväksi, ja joukkoviestimet ovat sitoutuneet noudattamaan sen päätöksiä.

Myös Journalistin ohjeiden luonne on toinen kuin julkista sanaa määrittelevän lain. Ohjeet ovat olennaisesti yksityiskohtaisempia ja sisällöllisesti selvästi vaativampia kuin lainsäädäntö. Journalistin ohjeita ei ole laadittu eikä tarkoitettukaan tuomioistuimessa sovellettaviksi. Journalistin ohjeiden käyttäminen tuomiovallan perusteena on pulmallista myös siksi, että rangaistus rikoksesta tai korvaus vahingosta on perustuslain mukaan mahdollista tuomita vain säädetyn lain nojalla. Siksi ohjeet eivät ole käytettävissä syytteen tai tuomion perusteena.

Jos tuomioistuimet kuitenkin ryhtyvät arvioimaan ja sanktioimaan median toimintaa myös Journalistin ohjeita käyttäen, ne laajentaisivat oma-aloitteisesti toimintansa alueelle, joka ei oikeusvaltiossa luontevasti kuulu tuomiovallan piiriin. Journalistin ohjeita onkin aiheellista edelleen soveltaa vain tiedotusvälineiden itsesääntelyssä ja arvioitaessa hyvän journalistisen tavan sisältöä Julkisen sanan neuvoston päätöksin.

 

22.01.2008


8.6.2017