JSN:n perussopimus

JULKISEN SANAN NEUVOSTON PERUSSOPIMUS


Johdanto

     
Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaa. Neuvoston perussopimukseen sitoutuneet viestintäalan liitot ja tiedotusvälineet noudattavat sen periaatteita ja myötävaikuttavat siihen, että niiden jäsenet ja niille töitä tekevät toimivat sopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Julkisen sanan neuvostoa sanotaan tässä sopimuksessa neuvostoksi, sopimukseen sitoutuneita yhteisöiksi ja toimialan piiriin kuuluvia tiedotusvälineitä joukkoviestimiksi.

Neuvoston ja puheenjohtajan tehtävät ja toimiala


1 § Tehtävät


Neuvoston ja puheenjohtajan tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Neuvosto ja puheenjohtaja käsittelevät asioita niille tehtyjen kanteluiden perusteella, mutta voivat ottaa periaatteellisesti tärkeän asian tutkittavakseen myös omasta aloitteestaan.

Yksittäistapauksissa antamiensa päätösten lisäksi neuvosto voi laatia myös yleisluontoisia lausumia.

Neuvosto päättää muutoksenhakupyynnöstä, jonka kantelija voi tehdä puheenjohtajan vapauttavasta päätöksestä.

Puheenjohtaja johtaa neuvoston ja toimiston työskentelyä kanteluasioissa ja niiden valmistelussa. Puheenjohtaja osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun journalismin etiikasta ja itsesääntelystä.
 

2 § Toimivalta


Neuvosto ja puheenjohtaja voivat käsitellä tämän perussopimuksen hyväksyneissä joukkoviestimissä julkaistua toimituksellista aineistoa sekä sen erottuvuutta mainosaineistosta. Myös tietotoimistot voivat kuulua neuvoston ja puheenjohtajan toimivallan piiriin.

Neuvosto ja puheenjohtaja voivat lisäksi käsitellä yleisön tuottaman sisällön erottuvuutta toimituksellisesta aineistosta sekä yleisölle varattujen verkkopalstojen ylläpitoa toimituksissa niin kuin Journalistin ohjeiden liitteessä määritellään.

Neuvosto ja puheenjohtaja voivat käsitellä myös joukkoviestimien ja tietotoimistojen palveluksessa olevien tai niille freelancer-työtä tekevien journalistien menettelyä tietojen hankinnassa.

Puheenjohtajalla ja neuvoston toimistolla on mahdollisuus ennen kantelun virallista käsittelyä sovitella sitä, jos osapuolet siihen suostuvat.

Neuvosto voi niin ikään ottaa kantaa viranomaisen ja yksityisen pyrkimyksiin rajoittaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.


3 § Ratkaisuperusteet


Neuvosto ja puheenjohtaja perustavat ratkaisunsa vapaan harkintansa mukaan Journalistin ohjeisiin, sen liitteisiin ja muihin vakiintuneisiin hyvän journalistisen tavan periaatteisiin.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valmistelee ja hyväksyy journalistin ohjeet. Päätöksen tulee olla yksimielinen.
 

4 § Seuraamus hyvän tavan rikkomisesta


Joukkoviestin tai tietotoimisto, joka rikkoo hyvää journalistista tapaa, saa neuvostolta huomautuksen eli langettavan päätöksen. Jos rikkomus on törkeä tai joukkoviestimen toiminta muutoin osoittaa piittaamattomuutta, voi neuvosto antaa langettavan päätöksen, joka sisältää vakavan huomautuksen. Langettavat päätökset on julkaistava viipymättä ja ilman välittömiä kommentteja seuraavien periaatteiden mukaan:

1) Aina viestimen tai tietotoimiston verkkosivuilla, jos välineellä on verkossa olennaisessa määrin toimituksellista aineistoa.

2) Jos langettava päätös koskee painettua lehteä, toimitus voi julkaista normaaleihin uutiskriteereihin perustuvan uutisen päätöksestä. Jos lehti ei julkaise uutista, sen on julkaistava langettava päätös kokonaisuudessaan verkon lisäksi myös lehdessä.

3) Jos päätös koskee vain verkkojulkaisua, riittää langettavan päätöksen julkaisu ainoastaan verkossa.

4) Radio ja televisio täyttävät julkaisuvelvollisuutensa julkaisemalla normaaleihin uutiskriteereihin perustuvan uutisen langettavasta päätöksestä sen saaneen ohjelman nettisivulla ja kyseisen ohjelman yhteydessä.

5) Mikäli langettavan päätöksen julkaiseminen ei täytä perussopimuksen ja neuvoston työjärjestyksen määräyksiä, neuvosto tai puheenjohtaja voi velvoittaa julkaisemaan sen uudelleen vaaditussa muodossa. 

Neuvosto tarkentaa työjärjestyksessään, millä tavoin julkaisuvelvollisuus käytännössä täytetään.


4a § Vapauttava päätös


Vaikka julkaisupakko ei koske neuvoston vapauttavaa päätöstä, sen uutisointi on kuitenkin suositeltavaa.

 


Neuvoston kokoonpano ja puheenjohtajan valinta


5 § Neuvoston jäsenet


Neuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 13  jäsentä. Muiden kuin puheenjohtajan toimikausi alkaa kalenterivuoden alussa ja kestää kolme vuotta.

Neuvoston kannatusyhdistys nimeää jäsenistä kahdeksan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nimettävien tulee olla ammatillisesti kokeneita ja perehtyneitä eettisiin kysymyksiin. Heidän tulee yhdessä edustaa sekä lehdistön että sähköisen viestinnän asiantuntemusta. Nimeämispäätökset on tehtävä yksimielisesti.

Neuvosto valitsee yleisön edustajiksi viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yleisön edustajat eivät saa olla joukkoviestimen palveluksessa eivätkä sen luottamustehtävissä. Yleisön jäsenistä kahdella ja heidän henkilökohtaisilla varajäsenillään tulee mahdollisuuksien mukaan olla erityistä perehtymistä sananvapausasioihin tai eettisiin kysymyksiin.

Henkilökohtaisen varajäsenen ollessa estynyt toimimasta varsinaisen yleisöjäsenen sijaisena, puheenjohtaja voi kutsua toisen yleisön edustajan varajäsenen neuvoston kokoukseen.  

Perustellut kirjalliset hakemukset yleisöä edustaviksi jäseniksi ja varajäseniksi on tehtävä neuvostolle sen puheenjohtajan määräämällä tavalla.  

Neuvoston varsinaista jäsentä ei voida toimikauden päätyttyä valita välittömästi uudelle kolmivuotiskaudelle. Rajoitukset eivät koske neuvoston varajäseniä.

Edellä sanotusta huolimatta neuvoston jäsen ja varajäsen voidaan perustellusta syystä valita 1 tai 2 vuoden jatkokaudelle. Median edustajan jatkokaudesta päättää kannatusyhdistys ja yleisön edustajan jatkokaudesta neuvosto. Esityksen median edustajan jatkokaudesta yhdistyksen kokoukselle tekee hallitus kuultuaan neuvoston puheenjohtajaa ja edustajan taustayhteisöä. Esityksen neuvostolle yleisön edustajan jatkokaudesta tekee neuvoston puheenjohtaja.

Jos neuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, hänelle valitaan seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Täydennysvalinnassa neuvostoon tullut henkilö voidaan valita neuvoston varsinaisen jäsenen tai varajäsenen kolmivuotiskaudelle välittömästi täydennyskauden päätyttyä.
 

6 § Neuvoston puheenjohtaja


Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsee puheenjohtajan yksimielisellä päätöksellään neljäksi vuodeksi.

Toimikausi alkaa, kun puheenjohtaja on valittu ja on ottanut tehtävän vastaan. Puheenjohtaja voidaan valita kahdeksi perättäiseksi toimikaudeksi.

Jos puheenjohtaja eroaa tai hänet erotetaan kesken toimikauttaan, valitaan heti uusi puheenjohtaja neljäksi vuodeksi tämän sopimuksen mukaisesti. Puheenjohtajan erottamispäätös ei vaadi yksimielisyyttä.
 

7 § Neuvoston varapuheenjohtajat
 

Neuvosto valitsee keskuudestaan 1., 2. ja 3. varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 3. varapuheenjohtaja valitaan yleisön edustajista.

Varapuheenjohtajat voidaan valita uudelleen.
 


Kanteluiden ja muiden asioiden käsittely

8 § Vireillepano


Jokainen voi saattaa neuvoston ja puheenjohtajan toimivaltaan kuuluvan asian käsiteltäväksi tekemällä siitä kantelun neuvoston toimistoon tai allekirjoittamalla sihteerin suullisen ilmoituksen perusteella laatiman kirjelmän.

Asiaa ei oteta käsiteltäväksi ilman asianomistajan suostumusta, jos siihen ei ole erityisen painavia syitä. Asianomistajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, jonka puolesta kantelu halutaan tehdä.

Neuvosto voi omasta tai puheenjohtajan aloitteesta ottaa käsiteltäväkseen sanan- ja julkaisemisen vapauteen tai hyvään journalistiseen tapaan liittyvän, periaatteellisesti tärkeän asian. 

9 § Selvityksen hankkiminen


Ennen päätöksen tekemistä on kuultava kantelun kohdetta. Osapuolten lisäksi voidaan kuulla asiantuntijoita ja hankkia kirjallisia selvityksiä. Osapuolten ja asiantuntijoiden kuuleminen voi tapahtua kirjallisesti tai suullisesti.

10 § Kanteluiden karsintaperusteet


Neuvosto ja puheenjohtaja eivät ota käsiteltäväkseen asiaa nimettömän kantelun perusteella eivätkä ilman erityistä syytä asiaa, jonka julkaisemisesta on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta.

Jos kantelija selvästi hakee päätöstä samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten, asiaa ei käsitellä tai sen käsittely lopetetaan.

Muukin asia voidaan harkinnan mukaan jättää käsittelemättä tai lopettaa sen käsittely.
 

11 § Esteellisyys
 

Neuvoston puheenjohtaja tai jäsen on esteellinen käsittelemään asiaa, jossa hän on osapuolena tai johon hän on niin läheisessä suhteessa, että se voi vaikuttaa hänen riippumattomuuteensa. Huomioon on otettava myös seikat, jotka voivat vaikuttaa käsityksiin neuvoston puolueettomuudesta.

Mitä jäsenestä on sanottu, koskee myös neuvoston sihteereitä.

Jäsenen ja sihteerin esteellisyyden ratkaisee kiistatilanteessa neuvoston puheenjohtaja.
Varapuheenjohtajat ratkaisevat kiistan neuvoston puheenjohtajan esteellisyydestä.

12 § Puheenjohtajan tehtävät
 

Puheenjohtaja voi päättää, ettei kantelua oteta käsittelyyn eli se karsitaan. Kanteluiden karsimisen lisäksi puheenjohtaja voi harkintansa mukaan ratkaista periaatteelliselta merkitykseltään vähäiset kantelut, jotka selvästi johtavat vapauttavaan päätökseen. Ratkaisut on saatettava neuvoston tietoon. Muiden kanteluiden päätösesitykset puheenjohtaja vie neuvoston ratkaistavaksi.

Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtävänsä lukuun ottamatta kanteluiden ratkaisua.

13 § Sihteerien tehtävät


Sihteerit hankkivat kantelun käsittelyä varten tarvittavat selvitykset ja tekevät puheenjohtajalle päätös- ja ratkaisuesitykset.

Sihteerien mahdolliset eriävät mielipiteet ilmenevät valmisteluaineistosta ja päätöksistä pidettävistä pöytäkirjoista, joihin ne merkitään.

Sihteerit eivät osallistu päätöksentekoon, mutta heillä on puheoikeus neuvoston kokouksissa.

14 § Käsittelyn ja asiakirjojen julkisuus


Neuvoston kokoukset eivät ole julkisia, ellei neuvosto jossakin tapauksessa toisin päätä.

Jokaisella on oikeus saada tieto neuvoston hallussa olevista asiakirjoista. Neuvoston puheenjohtaja voi kuitenkin joko omasta tai asianosaisen aloitteesta päättää tietyn asiakirjan tai sen osan salassa pitämisestä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilön terveydentilaan liittyvät arkaluontoiset tiedot.

15 § Neuvoston päätösvaltaisuus


Neuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista ja vähintään seitsemän muuta jäsentä on läsnä.

16 § Muutoksenhaku ja uudelleenkäsittely


Neuvoston päätös


Neuvoston päätökseen ei voi hakea muutosta, paitsi jos päätös perustuu ilmeisen virheelliseen tietoon, neuvosto voi omasta aloitteestaan tai asianosaisen perustellusta muutoksenhakupyynnöstä käsitellä asian uudelleen.


Puheenjohtajan vapauttava päätös


Puheenjohtajan tekemään vapauttavaan päätökseen kantelija voi hakea muutosta neuvostolta. Perusteltu muutoksenhakupyyntö on jätettävä neuvoston toimistoon kahden viikon kuluessa siitä, kun puheenjohtajan päätös on lähetetty.


Puheenjohtajan karsimien kanteluiden uudelleenkäsittely


Jos puheenjohtajan päätös perustuu ilmeisen virheelliseen tietoon, voidaan kantelu ottaa uudelleen käsiteltäväksi.

Uudelleenkäsittelypyynnön ratkaisevat varapuheenjohtajat ja neuvoston valitsema yleisön edustaja tai hänen sijaisensa. Puheenjohtaja ja alkuperäisen esityksen puheenjohtajalle valmistellut sihteeri ovat esteellisiä. Pyyntö on jätettävä neuvoston toimistoon kahden viikon kuluessa siitä, kun päätös on lähetetty.

17 § Äänestykset


Neuvoston päätökset tehdään, jollei yksimielisyyteen päästä, avoimella äänestyksellä. Poikkeava esitys ei tarvitse kannatusta. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Vaalissa, joka on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin, ratkaisee äänten mennessä tasan arpa.

18 § Päätökset


Neuvoston päätökseen on tehtävä merkintä äänestyksestä ja sen tuloksesta nimineen. Vähemmistöön jääneillä on mahdollisuus merkkauttaa eriävä mielipiteensä ja sen lyhyet perustelut päätökseen. Tästä on ilmoitettava välittömästi äänestyksen jälkeen puheenjohtajalle.

Neuvoston päätökset allekirjoittaa neuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Puheenjohtajan päätöksen allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

19 § Pöytäkirjat


Neuvoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jossa on mainittava läsnäolijat, käsitellyt asiat, tehdyt päätökset ja niihin liittyvien äänestysten tulokset nimineen.

Puheenjohtajan tekemistä kanteluiden käsittelyynotto- ja karsintapäätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jossa mainitaan esittelijä, käsitellyt asiat, tehdyt päätökset ja esittelijän mahdolliset eriävät mielipiteet.

 

Neuvoston talous


20 § Neuvoston talous


Neuvoston toiminnan rahoituksesta ja muusta tukemisesta huolehtii Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys sääntöjensä mukaisesti.

Kannatusyhdistys vahvistaa vuosittain tulo- ja menoarvion. Puheenjohtaja voi neuvostoa kuultuaan tehdä esityksiä talousarvioon.

Yhteisöt maksavat osuutensa neuvoston kustannuksista kannatusyhdistyksen vahvistamina vuosimaksuina.
Kannatusyhdistys voi ottaa vastaan valtionapua neuvoston toiminnan tukemiseksi.

21 § Palkkiot ja kulut


Yhteisöt vastaavat suoraan kannatusyhdistykseen nimeämiensä jäsenten palkkioista ja kuluista.

Muista palkkioista ja kuluista päättää kannatusyhdistys.

22 § Toimihenkilöt

 

Neuvoston sihteerien ja muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta työsuhteeseen päättää kannatusyhdistys neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tekemästä ehdollepanosta. Puheenjohtajan valinnasta on säädetty erikseen tämän sopimuksen kohdassa 6.

23 § Toimintakertomus

 

Neuvoston on vuosittain laadittava toiminnastaan kertomus, joka on annettava kannatusyhdistykselle sen vuosikokoukseen mennessä.

Sopimusta koskevat säännökset


24 § Sopimukseen liittyminen


Tähän sopimukseen voi liittyä joukkoviestintäalalla toimiva yhteisö tai tiedotusväline, jonka kannatusyhdistys yksimielisesti hyväksyy.

Hyväksyessään sopimukseen liittymisen kannatusyhdistyksen on päätettävä 20 §:ssä tarkoitetusta vuosimaksusta ja sen suuruudesta.

Sopimukseen liittynyt yhteisö tai tiedotusväline on oikeutettu käyttämään siitä kertovaa tunnusta julkaisutoiminnassaan.

25 § Sopimuksen sitovuus


Sopimukseen liittynyt yhteisö sitoutuu itse noudattamaan tätä sopimusta sekä vaikuttamaan käytettävissään olevin keinoin siihen, että sen jäsenet ja heidän palveluksessaan olevat noudattavat Journalistin ohjeita ja sen liitteitä sekä toimivat muutoinkin sopimuksen tarkoittamalla tavalla.

26 § Sopimuksen irtisanominen


Tähän sopimukseen liittynyt yhteisö voi irtisanoutua siitä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti kannatusyhdistykselle. Irtisanoutuminen tulee voimaan vuoden kuluttua ilmoituksesta.

Irtisanoutuva yhteisö on velvollinen suorittamaan vuosimaksunsa eropäivään asti.

Kannatusyhdistys päättää sopimusta rikkoneen tai vuosimaksunsa laiminlyöneen yhteisön irtisanomisesta. Päätös on tehtävä yksimielisesti.

27 § Sopimuksen muuttaminen


Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kannatusyhdistyksen yksimielisellä päätöksellä.

Voimaantuloa koskevat säännökset


28 § Sopimuksen voimaantulo


Tämä sopimus on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 19.5.2015 ja se korvaa aiemman, 1.1.2014 voimaan tulleen perussopimuksen.