Päätökset siirtyvät syksyyn

Risto Uimonen

Nyt on aika kertoa väliaikatietoja siitä, mitä kuuluu median verkossaan ylläpitämien yleisön palstojen itsesääntelyhankkeelle. Tavoittelimme nimittäin alun perin sitä, että JSN:n kannatusyhdistys tekisi asiassa päätöksen 18.5. pidettävässä kokouksessaan.

Projektissa ei synny valmista tässä aikataulussa. JSN:n toimistolla ei ole vielä valmista esitystä kannatusyhdistykselle. Asia on niin vaikea, että tarvitsemme lisäaikaa alan sisäisille keskusteluille. Väkisin runnominen johtaisi vain umpikujaan.

Myös JSN:n taustayhteisöjen hallintoelinten käsittelylle pitää varata riittävästi aikaa. Niiden päättävät elimet kokontuvat seuraavan kerran vasta syksyllä. JSN:n kannatusyhdistyksen hallitus päätti sen takia siirtää päätöksenteon syyskuulle.

Olen käynyt asiantuntijajuristimme Johanna Töyrylän kanssa JSN:n taustayhteisöjen kanssa keskusteluja siitä, miten yleisön palstojen ylläpito voitaisiin luontevasti ja ilman suuria sisäisiä jännitteitä liittää osaksi journalistista itsesääntelyä. Pohdiskelumme koskevat yleisön tuottamaa aineistoa (ns. user generated content) − esimerkiksi puheenvuoroja, kommentteja, blogeja, kuvia, juttuja ja videoita, joita julkaistaan tiedotusvälineiden verkkosivuilla.

Selvyyden vuoksi on syytä sanoa selkeästi, että emme yritä panna kapuloita kenenkään suuhun emmekä rajoittaa kansalaiskeskustelua, vaan mietimme, miten toimitukset voisivat toimia vastuullisesti yleisön palstojen ylläpitäjinä, jotta ne erottuisivat edukseen sosiaalisesta mediasta. Pidämme tärkeänä myös sitä, että ennakko- ja jälkimoderoituja keskustelupalstoja kohdeltaisiin samalla tavoin.

Olemme laatineet JSN:n toimistossa luonnoksen Journalistin ohjeiden liitteeksi. Koska yleisön tuottama aineisto ei ole journalismia, haluamme korostaa liitteen avulla, että Journalistin ohjeiden ja toimituksellisen sisällön sekä yleisön tuottaman aineiston välillä on periaatteellinen ero.

Liiteluonnoksemme sisältää kolme tiukkuusasteeltaan erilaista vaihtoehtoa, joista jatkamme media-alan sisäisiä keskusteluja. Tavoittelemme konsensusta, koska Journalistin ohjeet ja niiden liite on hyväksyttävä yksimielisesti JSN:n kannatusyhdistyksessä.

Esitykseemme kuuluu myös pieni lisäys JSN:n perussopimukseen. Sillä selkiytettäisiin nykytilannetta antamalla JSN:lle mahdollisuus käsitellä toimitusten toimintaa yleisön palstojen ylläpitäjinä liitteessä määritellyillä kriteereillä.

Liitteessä määriteltävä itsesääntely koskisi vain ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavia sisältöjä. Haluaisimme myös korostaa lapsille suunnatun aineiston valvonnan tärkeyttä. Sen lisäksi ohjeissa tähdennettäisiin toimituksellisen sisällön ja yleisön tuottaman aineiston erottamista toisistaan.

12.5.2011